Projektid

Siit leiad infot Õpetajate Akadeemiaga seotud varasemate projektide kohta.

Praktikasüsteemi arendamine (PRÕM)

Toetame kutseõppeasutusi ja kõrgkoole praktikategevuste kavandamisel ja läbiviimisel, pakkudes koolitusi ülikoolide ja kutseõppeastuste õppeasutuse poolsetele praktikajuhendajatele ja -koordinaatoritele.

Koolitused on sihtgruppi kuulujatele tasuta ning rahastatakse programmi "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" tegevuse 8.1 "Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides" raames.

Avalikud kursused 2018. aastal
Tellimisel kursused

Kutsekoolidele ja ülikoolidele praktikaarenduseks (ESF-i rahastuse toel PRÕM-programmi kaudu).

Loe lähemalt PRÕM-i kohta Innove kodulehelt siit

Lisainformatsioon:

Riina Stahl
Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist
riina.stahl@tlu.ee 

Euroopa Sotsiaalfond logo

Õpetaja professionaalse arengu toetamine Tallinna Ülikoolis

August 2016-juuni 2017, 2017-2018
Projekti lühitutvustus

Õpetajate Akadeemia pakub õpetajatele erinevaid uuenduslikke ja mitmekülgseid täiendusõppe võimalusi. Pakutavad kursused toetavad läbivalt õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamist erinevatel tasanditel. Kursuste läbivaks küsimuseks on kuidas toetada Eesti õpetajat Eesti hariduse pidevas arendamises ning muutunud õpikäsituse loovas rakendamises? 

Kellele?

Koolitused on suunatud töötavatele õpetajatele (st haridusasutuses* osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik).

Tulemus

Projekti tulemusena on erinevatel täiendusõppe kursustel osalenud 1006 õpetajat.
Pakutavate kursustega saad tutvuda ja registreeruda siin

Maht

Projekti kogumaksumus on 358 091,54 eurot.
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Koolitused on töötavale õpetajale tasuta.

* Haridusasutus on koolieelne lasteasutus (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskool (sh täiskasvanute gümnaasium) ja kutseõppeasutus.


Euroopa Sotsiaalfond logo

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete tundides

Projekti jooksul toimub koolitus, kus õpetajad saavad ülevaate põhikoolis enim esinevatest erivajadustest, erinevatest õppija õppimisvõimet arendavatest meetoditest ja võtetest ning õpiabi võimalikust korraldusest reaal- ja loodusainete tundides. Kokku osaleb koolitustel 24 õpetajat.

Kursuse tulemusena osaleja: oskab märgata erivajadusega õpilast ja hinnata tema võimeid; oskab kasutada erinevaid meetodeid erivajadusega õppija toetamiseks; oskab kohandada õpet hariduslike erivajadustega õpilasele.

Projekti kogumaksumus on 5506,56 eurot. 

Kursus on töötavale õpetajale tasuta.


Euroopa Sotsiaalfond logo

Kaasav haridus Saaremaal

sügis 2016-kevad 2017

Projekti eesmärk on korraldada eripedagoogika alaseid täienduskoolitusi „Erivajadustega laste toetamine koolieelses lasteasutuses“ ja „Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine koolis“ Saare maakonna lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajatele. Koolituste eesmärk on suurendada sihtgrupi valmisolekut ja kompetentsust erivajadustega lastega töötamisel lasteaias, oskuste lisandumist erivajadustega laste õpetamisel ja arengu toetamisel meeskonnatöös ning kooli meeskonna ja õpilaste reaalsetest vajadustest lähtuvalt valmisoleku kujundamist hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks koolis. Projekti tulemusena omandavad mõlemad sihtgrupid vajalikud oskused, teadmised ja kompetentsuse eriavajadustega lastega ja õpilaste töös.

Täienduskoolituse lõpetanu:

  • oskab määratleda koolieeliku arenduslikke erivajadusi ja koostada erivajadustega lapsele iseloomustust eri tasanditel koostöös lasteaia erinevate töötajatega/spetsialistidega;
  • oskab koostada individuaalset arenduskava arvestades lapse erivajadusi; oskab kohandada tegevusi vastavalt lapse arengutasemele;
  • teab nõustamise põhimõtteid ja oskab nõustada lapsevanemaid ja vajadusel suunata neid eriala spetsialistide juurde;
  • omab ülevaadet EV haridussüsteemi kõikidest pakutavatest meetmetest;
  • oskab määratleda õpilaste hariduslikke erivajadusi;
  • oskab ja teab meeskonnatöö põhimõtteid ja rakendab neid oma töös oskab koostada individuaalset õppekava;
  • teab täiendava info saamise võimalusi HEV laste arengu toetamiseks. 

Projekti jooksul koolitatakse Saare maakonnas kokku 50 õpetajat nii üldhariduse kui lasteaia tasemel. Projekti tulemusena tõuseb Saare maakonnas töötavate õpetajate kompetentsus HEV lastega töötamisel ja õpetamisel, mis on aluseks sellele, et iga laps on asjakohaselt toetatud just tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt.

Projekti kogumaksumus on 30 114 eurot.


Euroopa Sotsiaalfond logo

Õpetaja kui liider ja muutuste juht

Kursus "Õpetaja kui liider ja muutuste juht" toetab õpetaja rollipildi avardumist ning avab uusi võimalusi õpetaja töö mõtestamiseks ning väärtustamiseks. Kursuse eesmärk on mõista ja arendada endas muudatuste algatamiseks ja eestvedamiseks vajalikke personaalseid kompetentse, avarada rollipiire ning rakendada muudatuste juhtimiseks vajalikke baasoskuseid enda igapäevases praktikas.

Kursuse läbib kokku 24 õpetajat.

Projekti kogumaksumus on 6 194,88 eurot.


Euroopa Sotsiaalfond logo

Andeka õpilase toetamine koolis

Kursus "Andeka õpilase toetamine koolis" lähtub õpetaja kutsestandardis väljendatud ootustest suurendada õpetaja valmisolekut tööks andekate õpilasega. Koolituse vajadus tuleneb muuhulgas PISA (2009) uuringute tulemustest, mis näitavad, et andekatele õpilastele ei pöörata Eesti koolides piisavalt tähelepanu. Seetõttu on oluline Eesti õpetaja kompetentsuse suurendamine andekate laste õpetamisel ja arengu toetamisel koolis, et toetada iga õpilase potentsiaali maksimaalset avaldumist.

Kursus viiakse läbi kahel korral, nii eesti kui ka vene keeles. Kokku läbib kursuse 32 osalejat.

Projekti kogumaksumus on 7 342,40 eurot.


Euroopa Sotsiaalfond logo

Eduko (tegevus 7)

Programmi Eduko (tegevus 7) eesmärk oli võimaldada professionaalse arengu võimalusi üld-, kutse- ja alushariduse õpetajatele.

Aastatel 2013-2015 finantseeris Eduko koolitusi Euroopa Sotsiaalfond ning nende elluviimist koordineeris sihtasutuse Archimedes Eduko büroo. Kolme aasta vältel toimus 409 koolitust 172 erineval teemal, millel sai tasuta osaleda 9098 alus-, üld- ja kutsehariduse pedagoogi. Koolituste summaarne kestus oli enam kui 12 000 akadeemilist tundi ehk 1500 kaheksatunnilist koolituspäeva.

Tallinna Ülikool oli üks koolituste pakkujast.


Eduko ja ESF logo

Mentoring in Educational Practice

 

2014. aasta märtsikuus korraldasime haridusjuhtide õppelähetuse, kuhu saabus 15 haridusjuhti 12-st erinevast Euroopa riigist. Haridusjuhid tutvusid mentorluse kasutamise praktikaga Eesti haridusasutuses ning Tallinna Ülikooli ning Tallinna haridusameti poolt pakutavate mentorite koolitusprogrammidega. Külastati Viimsi kooli ning lasteaeda Naba. Ettekannetega esinesid Eve Eisenschmidt, Katrin Poom-Valickis, Kaia Köster ning paljud mentorlusega seotud praktikud.

Ühise keelega rikkama meeleni

Täiendõppekeskuse tegevused: täienduskoolituse läbiviimine eestikeelsete koolide klassiõpetajatele, kelle kooli õpilaskonna hulgas on Euroopa kolmandate riikide kodanikest või määratlemata kodakondsusega õpilasi, kelle kodukeeleks ei ole eesti keel. 

Rahastaja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) 

Kestus: november 2012 - oktoober 2014 

Eesmärk: toetada täienduskoolituse kaudu eesti õppekeelega koolides EKRK-dest õpilaste järjepidevat ja süsteemset eesti keele kui teise keele õpet ja ainete õppimist, mis on eduka haridustee jätkamise ja ühiskonda lõimumise eelduseks. 


MISA logo

Soodsa õpikeskkonna loomine

Täiendõppekeskuse tegevused: täienduskoolitus vene õppekeelega koolide aineõpetajatele 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, meetme „Kooli poolelijätmise, haridusele juurdepääsu suurendamise ning õppekvaliteedi parandamise" alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav haridus“ raames

Kestus: jaanuar 2012 - jaanuar 2013

Eesmärk: aidata kaasa gümnaasiumi ja põhikooli hariduse riiklikele õppekavadele vastavuse parandamisele pedagoogide täiendusõppe 
kaudu. 

Õppematerjalid:


Euroopa Sotsiaalfond logo

Soodsa keele- ja kasvukeskkonna loomine lasteaias

Täiendõppekeskuse tegevused: täienduskoolitus lasteaiaõpetajatele, kes puutuvad oma töös kokku teisest keelekeskkonnast pärit lastega. 

Rahastaja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) 

Kestus: september 2012 - jaanuar 2013

Eesmärk: võimalda alushariduse pedagoogidel täiendada nii oma akadeemilisi teadmisi kui praktilisi oskusi lähtuvalt laste erinevast keelekeskkonnast põhjustatud hariduslikest erivajadustest.


MISA logo

Koolieeliku arengu toetamine integreeritud tegevuste kaudu lasteaias

Täiendõppekeskuse tegevused: õppekava ja õppematerjalide väljatöötamine lasteaiaõpetajate täienduskoolituseks ning 
täienduskoolituse programmi testimine (partner Tallinna Liikuri lasteaed). 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, projekt Via Light

Kestus: jaanuar 2012 - detsember 2013

Eesmärk: kakskeelsete lastega töötavate õpetajate professionaalset arengut toetavate koolituste väljatöötamine. Koolituse mooduleid katsetatakse 8 riigi koolides ja lasteaedades.

Kutseõppeasutuse õppekavanõustaja koolitus

Täiendõppekeskuse tegevused: täienduskoolituse läbiviimine kutseõppeasutuste juhtimismeeskondadele. 

Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, elluviija sihtasutus Innove

Kestus: märts 2012 - juuli 2013 

Eesmärk: kutsehariduse sisuline arendamine õpetajakoolituse tegevuste raames. 


Euroopa Sotsiaalfond logo
Innove logo