NB! Registreerimine uuringusse on lõppenud.

Mida uurimus sisaldab ja kes on oodatud osalema? 

Osalemine on vabatahtlik ja tasuta, osalema on oodatud kõik (ennast teiste koolidega võrdlemisest) huvitatud Eesti üldhariduskoolid.  

Uurimuse käigus:

  • kaardistatakse õpilaste hinnangud koolikoormusele ja õpetajate õpikäsitusele, osalemine koolivälistes tegevustes ja õppimisega seotud erivajadused;
  • hinnatakse õpilaste koolitööst haaratust ja digisõbralikkust, koolirõõmu ja stressitaset, koolikiusamist ja pere toetust õppimisel;
  • kirjeldatakse muutusi, mida õpilased oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad ning nende osalemisvalmidust muutuste elluviimisel.

Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid). 

Mida osalemine tähendab?

Uurimuse käigus viiakse iga osaleva kooli põhikooliastme (6.–9. klass) ja/või gümnaasiumiastme õpilaste seas läbiviidud internetipõhine küsitlus. 

Küsimustiku täitmine võtab aega orienteeruvalt 15 minutit. Küsitluses osalevate õpilaste arv (valimi suurus) sõltub kooli suurusest ja see lepitakse iga kooliga eraldi kokku. 

Küsitlus viiakse läbi 2020. aasta veebruari ja märtsi jooksul. Kooli kontaktisik saab veebruari alguses HIK-ist internetiaadressi, mille abil on võimalik küsimustikule vastata. Kontaktisikul palume veebiaadressi jagada ka vastava õppeastme õpilastele, et kutsuda neid uurimuses osalema.  

Kui osalevast koolist on piisavalt vastajaid (valiminõuded on täidetud), siis lülitatakse kooli tulemused ühtsesse andmebaasi, mis teeb võimalikuks koolide võrdlemise.

Nii õpilased kui ka koolid osalevad uurimuses anonüümsetena. Iga kool saab numbrilise koodi, mida teab ainult osalev kool ise. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites –  kasutatakse mitte koolide nimetusi, vaid nende numbrilisi koode. 

Kuidas endast märku anda? (NB! Registreerimine on lõppenud)

Uurimuses osalemisest huvitatud koolil palume teha järgmist:

Mida  kool  sellest saab?

Iga osalenud kool saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside ehk pildi sellest, kus kool teistega võrdluses (tajutud koormuse, koolirõõmu, kiusamise jt näitajate) paikneb.   

Osalenud koolid kutsutakse 2020. aasta mais toimuvale ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest kooli arendamisel.

Erikokkuleppel on  osalenud koolil võimalus pöörduda Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusesse individuaalkonsultatsiooniks, et täpsustada, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Ajakava
  • Koolide registreerumine uurimuses osalemiseks: kuni  31. jaanuar 2020
  • Küsitlusperiood: märts 2020  
  • Andmetöötlus, tagasisideraamatute ettevalmistamine: aprill 2020
  • Osalenud koolid saavad individuaalse kirjaliku kokkuvõtte (tagasisideraamatu) oma tulemustest ning võrdluse teiste koolidega: aprill-mai 2020
  • Ümarlaud uurimuses osalenud koolidele (teemad: kuidas tulemusi interpreteerida ja kasutada, sh kooli arengu kavandamisel):
    mai-juuni 2020 

Mati Heidmets, mati.heidmets@tlu.ee 
Merlin Linde, merlin.linde@tlu.ee 

Tallinna Ülikool
Haridusinnovatsiooni keskus