Projektipäev

Haridusinnovatsiooni keskus ootab õpilasi koos õpetajate ja/või lapsevanematega projektipäevadele, kus katsetatakse uusi pedagoogilisi võtteid ja erinevate ainete lõimimist, et proovida järgi teadusliku mõtteviisi kasu praktiliste probleemide lahendamisel. Projektipäevad on õppetöö osaks õpetajakoolituse tudengitele, kes töötavad neid välja koos haridusinnovatsiooni keskuse didaktikutega. 

Oma huvist projektipäeval osaleda anna märku aadressil valentina.paas@tlu.ee. Kirjas tuleks märkida:

 • projektipäeva teema, milles soovitakse osaleda;
 • klassi info (mitu õpilast ja mitu õpetajat, laste vanus);
 • projektipäevaks sobiv ajavahemik.

"Prügi kui võimalus"

Projektipäev on üles ehitatud:
 • õppijakeskselt – projektipäeva korraldavad juhendajad, kes aitavad meeskondi probleemide lahendamisel, õpilased juhivad oma õppimist ise; 
 • meeskonnatööle – sotsiaalsed oskused, ülesannete jagamine, vastutus, ajaraamistiku jälgimine, enda kehtestamine ja väljendamine; 
 • kirjalikele õpijuhistele – õppijate iseseisvus, funktsionaalne lugemisoskus, kriitiline mõtlemine.

Õppimine toimub avatud õppekeskkonnas – kasutusel on kõik keskuse ruumid, sh koridorid ja interaktiivsed keskkonnad. Projektipäeva käigus toimub pidev oma meeskonna tegevuse reflekteerimine ja tulemuste tutvustamine ning analüüs. Enamik ülesandeid on üles ehitatud mänguliselt, mõnest ei puudu ka võistlusmoment.

Projektipäeva eesmärgid:
 • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel;
 • õppida lugema õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid erinevate meetodite valikul ning jälgima ajakasutust;
 • tutvuda tegevuste kaudu erinevate tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade võimalustega;
 • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite-meetodite kasutamiseks, rühmatöö tegemiseks kui ka enda töö esitlemiseks; häälestuda loodushoiu ja säästva mõtlemise teemale;
 • teha prügi, sh mahajäetud esemete põhjal järeldusi inimeste eluolu kohta;
 • kaardistada mõiste “prügi” tähendus, mõista selle teemaga seonduvat sõnavara;
 • tutvuda ökodisaini ja prügikunsti näidetega.

Projektipäev koosneb erinevatest moodulitest, mille käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat.

Õpilased töötavad kogu klassi ja rühmadena. Alus- ja lõppmoodul läbitakse koos, kolm vahepealset moodulit rühmades eri aegadel, nii et igal rühmal tekib oma rada, mille algus ja lõpp-punkt on sama.

"Teeme uut ja vana"

Projektipäev on sobilik kõigile vanuseastmetele, I kooliaste saab teha lihtsustatud ülesandeid. Korraga saame vastu võtta kuni 36 õpilast, kuid optimaalne on umbes 24 õpilasest koosnev rühm (rühm võib koosneda ka mitme klassi õpilastest, st ei pea olema paralleelklassid). Õpilasi saatvad täiskasvanud täidavad samuti projektipäeva ülesandeid eraldi rühmas. Seetõttu soovime, et õpilasi saadaks 3-4 õpetajat ja/või lapsevanemat.

Projektipäeval moodustame õpilastest rühmad, rühmad läbivad erinevad moodulid eri järjekorras. Moodulites on lõimitud mitmed õppeained (ajalugu, kodundus, eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, meediaõpetus, kunstiõpetus) ning arendatakse õpilaste IKT oskuseid. Projektipäeva käigus kasutavad õpilased keskuses olevat tehnoloogiat, samas on ka loomingulise eneseväljenduse võimalusi.

Projektipäeva iseloomustavad:
 • õppijakesksus – projektipäeva korraldavad juhendajad, kes aitavad meeskondi probleemide lahendamisel, õpilased tegutsevad iseseisvalt;
 • meeskonnatöö – arendatakse eneseväljendus- ja koostööoskusi: ülesannete jagamine, isiklik vastutus, ajakasutus, teistega arvestamine;
 • avatud õppekeskkond – kasutusel on kõik HIK-i ruumid, sh koridorid ja interaktiivsed keskkonnad;
 • tagasiside ja oma töö tutvustamine – projektipäeva jooksul tutvustavad meeskonnad oma tegevuste tulemusi;
 • loomingulised ülesanded – õpilased teevad ülesandeid, mis eeldavad teadmisi ja oskusi erinevatest valdkondadest;
 • kirjalikud õpijuhised – arendatakse õpilaste iseseisvust, funktsionaalset lugemisoskust.
Projektipäeva eesmärgid õpilastele on:
 • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel;
 • õppida lugema õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid erinevate meetodite valikul ning jälgima ajakasutust;
 • läbi tegevuste tutvuda erinevate tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade võimalustega;
 • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite-meetodite kasutamiseks kui ka enda töö esitlemiseks ja rühmatöö tegemiseks.
Õppijad saavutavad järgmised õpitulemused:
 • loovad seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
 • paigutavad asju ja nähtusi mineviku-oleviku-tuleviku teljel;
 • loovad seoseid elustiili ja toitumise vahel;
 • mõtestavad ühiskonnas/elukeskkonnas toimunud muutusi;
 • esitavad oma töö tulemusi suuliselt, kirjalikult ja visuaalselt.

"Ilu"

Projektipäeval lähenetakse ilu teemale loodusteaduste, psühholoogia, kehalise liikumise ja loova käelise tegevuse ühendamise kaudu. Projektipäeva käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat, samas on ka piisavalt loomingulise eneseväljenduse võimalusi.

Projektipäev on sobilik kõigile vanuseastmetele. Korraga saame vastu võtta kuni 36 õpilast, kuid optimaalne on umbes 12-32 õpilasest koosnev rühm. Soovi korral võib rühma ka mitme erineva klassi õpilastest kokku panna, st ei pea olema paralleelklassid. Õpilasi saatvad täiskasvanud täidavad samuti projektipäeva ülesandeid eraldi rühmas. Seetõttu soovime, et õpilasi saadaks 3-4 õpetajat ja/või lapsevanemat.

Projektipäev koosneb erinevatest moodulitest, mille sees on erinevad ained omavahel tihedalt lõimitud. Projektipäeva pikkus on 3-4 täistundi. Täpsem pikkus oleneb klassist ja kooli soovist – mooduleid on võimalik ümber tõsta, ära jätta ja lisada. 

Projektipäev on üles ehitatud:
 • õppijakeskselt – projektipäeva korraldavad juhendajad, kes aitavad meeskondi probleemide lahendamisel, õpilased juhivad oma õppimist ise;
 • rõhk on meeskonnatööl – sotsiaalsed oskused, ülesannete jagamine, vastutus, ajaraamistiku jälgimine, enda kehtestamine ja väljendamine;
 • kirjalikele õpijuhistele – õppijate iseseisvus, funktsionaalne lugemisoskus, kriitiline mõtlemine.

Õppimine toimub avatud õppekeskkonnas – kasutusel on kõik keskuse ruumid, sh koridorid ja interaktiivsed keskkonnad. Projektipäeva käigus toimub pidev oma meeskonna tegevuse reflekteerimine ja tulemuste tutvustamine ning analüüs. Enamik ülesandeid on üles ehitatud mänguliselt, mõnest ei puudu ka võistlusmoment.

Projektipäeva eesmärgid õpilastele:
 • tõdeda, et elus ei ole teadmised ning oskused üksteisest eraldatud, vaid kõik on omavahel integreeritud – üks teadmine ja oskus viivad teiseni;
 • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel;
 • õppida lugema õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid erinevate meetodite valikul ning jälgima ajakasutust;
 • läbi tegevuste tutvuda erinevate tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade kasutamisvõimalustega;
 • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite-meetodite kasutamiseks kui ka enda töö presenteerimiseks ja rühmatöö tegemiseks;
 • näha käelise tegevuse ja mõttetöö ühendamises võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi probleeme lahendada;
 • õppida kasutama mikroskoopi;
 • II kooliastme õpilastel arendatakse arvutamisoskust;
 • suuta ette antud või ise leitud tööjuhendi järgi valmistada lihtsat garneeringut toidule;
 • osata tööd tehes silmas pidada ohutusnõudeid tööriistade kasutamisel ning toorainete säästliku kasutamise põhimõtteid;
 • osata analüüsida valminud toodet ja oma panust valmimisprotsessis;
 • tekitada läbi tegeluste huvi loodusteaduslike protsesside vastu ning arendada loodusteadusliku kirjaoskuse taset;
 • suuta näha elusolendite liikumises visuaalselt nähtamatuid omadusi;
 • suuta koostöös luua ja matkida liikumise erinevaid vorme;
 • osata käsitleda multimeedia vahendeid tegevuste jäädvustamiseks;
 • sisendada julgust ja enesekindlust enda loovuse ja rühmatöö presenteerimiseks;
 • tekitada läbi ühiste tegevuste huvi liikumise vastu.

"Saladuslik saar"

"Saladuslik saar" on sobilik kõigile vanuseastmele. Iga kooliaste saab neile sobiva tasemega ülesanded. Korraga saame vastu võtta kuni 30 õpilast, kuid optimaalne on umbes 24 õpilasest koosnev rühm (soovi korral võib rühma ka mitme klassi pealt kokku panna, ei pea olema paralleelklassid). Õpilasi saatvad täiskasvanud täidavad samuti projektipäeva ülesandeid eraldi rühmas. Seetõttu soovime, et õpilasi saadaks 3-4 õpetajat ja/või lapsevanemat.

“Saladuslik saar” koosneb eri moodulitest, mille sees on lõimitud mitu ainet. Moodustame õpilastest rühmad ja eraldi rühma moodustavad ka õpetajad (koos lapsevanematega). Projektipäeva käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat, samas on ka piisavalt loomingulise eneseväljenduse võimalusi. 

“Saladuslik saar” on seikluslik projektipäev, mis on inspireeritud Jules Verne’i loomingust ja ühendab loodusteaduste, keelte, kunsti ja kirjanduse valdkonnad.

Projektipäev on üles ehitatud:
 • õppijakeskselt – projektipäeva korraldavad juhendajad, kes aitavad meeskondi probleemide lahendamisel, õpilased juhivad oma õppimist ise;
 • rõhk on meeskonnatööl – sotsiaalsed oskused, ülesannete jagamine, vastutus, ajaraamistiku jälgimine, enda kehtestamine ja väljendamine;
 • järgitakse kirjalikke õpijuhiseid – oluline on õppijate iseseisvus, funktsionaalne lugemisoskus, kriitiline mõtlemine.

Õppimine toimub avatud õppekeskkonnas – kasutusel on kõik keskuse ruumid, sh koridorid ja interaktiivsed keskkonnad. Projektipäeva käigus toimub pidev oma meeskonna tegevuse reflekteerimine ja tulemuste tutvustamine ning analüüs. Enamik ülesandeid on üles ehitatud mänguliselt, mõnest ei puudu ka võistlusmoment.

Projektipäeva eesmärgid õpilastele: 
 • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel;
 • õppida lugema ja kuulama eesti- ja võõrkeelseid õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid eri meetodite valikul ning jälgima ajakasutust;
 • tegevuste kaudu tutvuda uute ja vanade tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade võimalustega;
 • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite/meetodite kasutamiseks kui ka enda töö presenteerimiseks ja rühmatöö tegemiseks;
 • näha käelise tegevuse ja mõttetöö ühendamises võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi probleeme lahendada.
Õppijad saavutavad järgmised õpitulemused:

Põhikooliõpilane:

 • oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd; 
 • analüüsib ja selgitab keskkonnaobjekte ja -protsesse (nt tunneb ära taimi ja loomi);
 • leiab nendevahelisi seoseid ja teeb järeldusi (määrab oma asukohta ja näeb ette vastavaid ohtusid);
 • rakendab tehtud järeldusi probleemide lahendamiseks ja tegevuste planeerimiseks (toidu otsimine, ohutu käitumine, endast märku andmine, pääsemisvõimaluste otsimine);
 • kirjutab mõtestatud ja sidusa narratiivi ning esitab teavet eri viisidel (verbaalselt ja mitteverbaalselt, kasutab Morse koodi, teavitab oma asukohast suitsusignaali abil), tunneb rahvusvahelist appikutsesignaali SOS;
 • teadvustab ja sõnastab oma õpitegevusi;
 • seostab mängulist õpisituatsiooni reaalse eluga.

Gümnaasiumiõpilane:

 • oskab iseseisvalt leida ning kasutada loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ning võõrkeelseid allikaid, mis on esitatud sõnalisel, numbrilisel või sümbolite tasandil, oskab neid kriitiliselt hinnata ja teha üldistavaid järeldusi;
 • kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süsteemseid teadmisi probleemide lahendamisel ja põhjendatud otsuste tegemisel; 
 • kirjutab mõtestatud ja sidusa narratiivi ning esitab teavet eri viisidel (verbaalselt ja mitteverbaalselt, kasutab Morse koodi, teavitab oma asukohast teisi suitsusignaali abil), tunneb rahvusvahelist appikutsesignaali SOS;
 • teadvustab ja sõnastab oma õpitegevusi;
 • seostab mängulist õpisituatsiooni reaalse eluga.