Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk: 
 • tekitada õpilases huvi teda ümbritsevas keskkonnas toimuvate keemiliste nähtuste vastu;
 • avardada tema silmaringi looduses ja tehiskeskkonnas toimuvate keemiliste protsesside osas;
 • anda edasi loodusteaduslikke teadmisi, mille abil on õpilane võimeline leidma vastuseid erinevatele elulistele probleemidele, järgides sealjuures loodusteaduslikke meetodeid.
Kursuse visioon:
 • laiendada õpilaste silmaringi;

 • tekitada huvi keemia vastu;

 • toetada üldkompetentside väljakujunemist.

Õpieesmärgid õpilasele:
 • tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi;
 • selgitab õpitud biomolekulide (sh vitamiinide jm ainete) rolli organismide ehituses ja talitluses, samuti inimese toitumises;
 • avaldab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta toitumise valdkonnas;
 • selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüüsreaktsioonidega;
 • selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes neid ainevahetuse energeetikaga;
 • lõimib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut elusorganismide ehituse ning talitluse kohta;
 • tunneb keemia labori tehnika tööpõhimõtteid.

Vaata materjale