Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk:
 • luua läbi füüsikalis-tehniliste ülesannete laiem pilt füüsika kasutamise võimalustest.
Kursuse visioon:
 • toetada iga õpilase individuaalset arengut läbi muutunud õpikäsitluse kasutamise;
 • luua õpilastes edaspidine huvi füüsika vastu;
 • aidata arendada füüsikalis-tehniliste probleemide lahendamiseks vajaminevat loogikat.
Õpieesmärgid õpilasele:
 • leiab füüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ja nende lahendusi argielu situatsioonidest;
 • analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud füüsikalis-tehnoloogilisi näidisprobleeme lahendades;
 • lõimib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud loodusteaduslike baasteadmistega ühtseks tervikuks;
 • kirjeldab mingi füüsikalis-tehnoloogilise probleemi parajasti kasutuses olevat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi;
 • analüüsib füüsikalis-tehnoloogiliste lahendustega kaasnevaid keskkonna- või isiklikke riske ja nende riskide minimeerimise võimalusi;
 • mõistab füüsikaliste loodusteaduste ning vastavate tehnoloogiate olemust ja kohta ühiskonnas ning suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega;
 • on seesmiselt motiveeritud täiendama oma füüsikalis-tehnoloogilisi teadmisi terve elu vältel.

Vaata materjale