Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk:
  • kirjanduse ja filmi valikkursus annab võimaluse õpilasel tunda looja ja vastuvõtja vahel valitsevat seost, mis väljendub lina- või kirjandusteoses. Saadakse teada, kas ja kuidas võivad erinevad meediumid (tekst ja pilt) teineteist mõjutada. Vaadeldakse, kuidas sünnivad kirjandus- ja filmilood ning mil moel need noori kõnetavad. Kursusel arendatakse õpilaste visuaalset kirjaoskust, analüüsi- ja mõtlemisoskust.
Õpieesmärgid õpilasele:
  • teab, kuidas ideest saab lugu ja sellest omakorda film;
  • on võimeline iseseisvalt kavandama storyboard´i;
  • suudab filmis kasutatavaid võtteid märgata ja oskab neid analüüsida;
  • tunneb kirjanduse ja filmi seoseid.

Vaata materjale