Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk:
  • õpetada noori vaatama filme kui alternatiivi kirjandusele, leides kahe vahel pidepunkte;
  • tutvustada põhiteadmisi filmi olemusest ja vastuvõtust ning mõjust vaatajale.
Õpieesmärgid õpilasele:
  • on võimeline mõistma ja analüüsima filmikeelt nii, et film kui meedium saab olla tema jaoks üheks maailma mõtestamise vahendiks;
  • tähtsustab kodumaiseid filme kui ühe kultuuriruumi avardajaid ja defineerijaid;
  • mõistab filmi kui lugu sarnaselt kirjandusteostega, milleks on kasutatud teistsuguseid vahendeid.
Vaata materjale