Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk:
  • tekitada õpilastes huvi kirjanduse, lugemise, õppimise ja õpetatava vastu, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid ja tehes õppekäike.
Kursuse visioon:
  • tekitada huvi ja soovi lugeda, mõtestada ja analüüsida erinevaid tekste;
  • avardada õppija silmaringi – kuidas kirjandus on ühiskonna ja ühiskondlike nähtustega seotud ning milline on kirjanduse roll tänapäeva maailmas?
Õpieesmärgid õpilasele:
  • oskab seostada kirjandusteose peamisi teemasid ja tõstatatud probleeme (ka loomist, avaldamist, vastuvõttu) ühiskondliku, ajaloolise ja kultuurilise kontekstiga;
  • on läbi lugenud vähemalt kolm Eesti ja maailmakirjanduse olulisemat kirjandusteost (teab autoreid) ja oskab neid seostada ajajärgu kultuurikontekstiga. Rühmatöö tulemusena esitatakse ühe valitud teose, autori ja ajastu kohta ettekanne;
  • analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid, samuti kirjandus- ja kultuuriloolisi esseid ja teoste arvustusi;
  • arendab enda arutlus- ja väljendusoskust, teksti mõistmist ja tõlgendamist (ka kriitilise lugemise oskust), väärtus-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevust, tekitab huvi kirjanduse vastu;
  • mõistab lugemise tähtsust silmaringi laiendamisel, enese määratlemisel, emotsionaalsel rikastamisel ning kõlbelisel täiustamisel.

Vaata materjale