Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk: 
 • kursuse lõpuks omandab õpilane teadmised loogika põhimõistetest ja nende rakendusvaldkondadest;
 • mõistab loogika rolli matemaatikas,
 • oskab töötada koos kaasõpilastega ülesande lahendamise nimel;
 • on salliv erinevate isikutüüpide suhtes;
 • väljendab end selgelt ja loogiliselt ning oskab enda väiteid toetada argumentidega;
 • oskab koostada esitlust ja seda avalikult esitleda;
 • oskab otsida infot tööülesande lahendamiseks;
 • tunneb enda võimeid ja oskab valida sobiva raskusastmega ülesandeid;
 • oskab aega planeerida ja eristada olulist ebaolulisest.
Õpieesmärgid õpilasele:
 • määrab mõiste sisu ja mahtu ning liigitab mõisteid;
 • defineerib mõisteid, leiab etteantud definitsioonides ebatäpsusi ja vigu;
 • eraldab teoreemist eelduse ja väite ning moodustab antud teoreemi järgi pöördteoreemi, vastandteoreemi ja pöördvastandteoreemi ning tõestab teoreemi;
 • kasutab matemaatilist teksti kirjutades kvantoreid;
 • teeb tehteid lausetega ning määrab lause tõeväärtust;
 • selgitab paradokside teket.
Vaata materjale