tulevikukooli meeskond

MIKS?

Tulevikukooli programmis töötame ühiselt selle nimel, et

 • koolis võtavad õpilased vastutust enda arengu eest,
 • arendavad õpetajad ühiselt uusi lähenemisi õppimisele ja õpetamisele,
 • teavad juhid, kuidas muutlikus ja keerulises keskkonnas teha parimaid valikuid.

Koolipere võimestavad lähenemised ei ole rakendusvalmina riiulilt võtta, sest iga kool on omanäoliste väljakutsete ees. Tulevikukooli programmis loome kooli ja ülikooli meeskondade koostöös innovatiivse lahenduse, mis on rajatud teaduslikele alustele, kinnitatud tõenditega ning toob muutuse õpilaste õppimisse.

Programmi läbinud koolis teatakse, mis päriselt mõjutab õpilaste õppimist, kuidas neid tõhusalt toetada ning oma töö mõju hinnata. Omandades oskused tõenduspõhiseks muutuste juhtimiseks saab tulevikukool teha võimalusterohkes maailmas oma arenguks põhjendatud valikud ning siduda algatused süsteemseks koolikultuuri muutmiseks. 

KUIDAS?

Ühe õppeaasta jooksul arendame uuest ideest reaalse lahenduse klassiruumis ning paneme aluse püsivaks muutuseks. 

Igakuiselt toimuvad arendusprogrammis osalevate koolide ühised seminarid, kus

 • omandatakse teadmisi muutuste juhtimisest ning tõenduspõhisest õppetöös;
 • mõtestatakse muutuste protsessi ja valmistutakse praktilisteks tegevusteks koolis;
 • jagatakse kogemusi ja parimaid praktikaid teiste osalevate koolidega.

Programmi jooksul saadab kooli konsultandist, koolitajatest ja uurijatest koosnev ülikooli meeskond. Iga kooli nõustab konsultant, kes toetab 

 • teekonda probleemist jätkusuutliku lahenduseni,
 • tõendite kogumist sihitud arengu toetamiseks,
 • muutuse sidumist kogu kooli arenguga.
   

KES?

Kooli poolt osaleb programmis viie- kuni kuueliikmeline meeskond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht ning õpetajad, kellest saavad ülikooli toel muutuse eestvedajad koolis. Kooli juhtkonna osalemine on oluliseks tingimuseks, et tagada muutuse õnnestumine ja levik koolis. Meeskonna liikmetele tähendab programmis osalemine lisakoormust, millega on oluline meeskonda moodustades arvestada. Kandideerimiseks pole vajalik koolipoolset meeskonda veel moodustada ning see võib toimuda ka pärast avaseminari.

Kandideerimisel on oluline arvestada, et kogu koolipoolse meeskonna osavõtt seminaridest on programmis osalemise eelduseks.

KUIDAS LIITUDA?

Programmist huvitatutele korraldame infotunni 12. aprillil 2022 kell 15.00 - 16.00 zoomi-keskkonnas 

Osale infotunni zoomi-koosolekul 

Programmiga liitumiseks kirjutage vabas vormis liitumisavaldus kuni 3600 tähemärki (u 2 lk).
Liitumissoovis selgitage:

 • Mis väljakutset soovite koolis lahendada ja mis tõendid näitavad, et see tõesti on teie koolis väljakutseks?
 • Mis on muutus, mida soovite koolis saavutada seoses õppijate arengu ja õppimisega
 • Kuidas see muutus on seotud kooli visiooni ja eesmärkidega arengukavas ning tuvastatud väljakutsetega sisehindamise aruandes?
 • Mis on Teie ootused Tulevikukooli programmile?

Liitumisavalduse esitamise tähtaeg on 9. mai 2022. Liitumisavaldus palun saata e-posti aadressile juri.kaosaar@tlu.ee

Pärast liitumissoovi esitamist lepib Tulevikukooli meeskond kokku vestlused kooli juhtkonnaga. Valikuprotsessi vältel hindame kooli valmidust soovitud muutuse elluviimiseks. Selleks analüüsime kooli järgmistes valdkondades:

 • Muutuse seotus kooli visiooni ja arengukavaga;
 • Valmisolek tõenduspõhise lahenduse väljatöötamiseks ja järjepidevaks rakendamiseks;
 • Arenduses olevad projektid koolis;
 • Koolimeeskonnal kasutada olevad ressursid, eelkõige ajaressurss viia programmi tegevusi ellu;
 • Koostöö- ja juhtimiskultuur koolis.

Programmi valitud koolidest anname teada 17. maiks 2022. 

Kooli investeering 

Programmi raames saab kool:

 • kogu õppeaasta vältel regulaarset ülikooli konsultandi nõustamist muutuse elluviimiseks; 
 • igakuised seminarid Tallinna Ülikoolis tõenduspõhise muutuste juhtimise oskuste arendamiseks;
 • kooli muutusest lähtuva ja muutust toetava koolitusseminari kogu kooliperele;
 • koolikultuuri küsitlustulemuste raporti; 
 • õppekäigu varasemalt Tulevikukooli programmis osalenud kooli;
 • Tallinna Ülikooli täienduskoolituse läbimist tõendava tunnistuse või tõendi.

Tulevikukooli programmis osalemise tasu ühe kooli kohta on 9200 eurot. Programmis osaleva kooliga sõlmitakse koolitusleping. 

Osalema valitud koolid kutsutakse Tallinna Ülikoolis 25. mail 2022 toimuvale seminarile, kus tutvustatakse edasist protsessi. Vastavalt riiklikule olukorrale võib avaseminar toimuda veebikeskkonnas.