noormees

 

NB! Pärast terviseriskide hoolikat kaalumist, otsustas haridusteaduste instituut ürituse ära jätta! 


2. aprillil 2020 toimub Tallinna Ülikoolis Terra maja aulas üliõpilaste haridusteaduslike uurimistööde esitlusüritus, kuhu on oodatud osa võtma nii haridusteaduste instituudi kui ka kogu ülikooli õpetajakoolituse ning teiste erialade tudengid, kelle uurimistöö fookuses on haridusteadused. Üritus toimub haridusteaduste instituudi korraldataval rahvusvahelisel nädalal. Ürituse peamiseks töökeeleks on inglise keel.

Mis?

Haridusvaldkonna üliõpilaste uurimistööde ingliskeelsed posterettekanded – õpetajakoolituse, haridusinnovatsiooni ja teiste haridusvaldkonna tudengite magistritööde, bakalaureusetööde ja miniuuringute tutvustamine.

Miks osaleda posterettekandega?

Et tutvuda erinevate haridusteaduste üliõpilaste uurimisteemadega, jagada uurimistöö käigus saadud teadmisi teistega ning näida kõigile huvilistele, kuivõrd põnev ja mitmekesine on haridusteadus. Lisaks tunnustame üksteist tehtud uurimistöö eest ning anname kaasa positiivse tõuke uuringuga jätkamiseks.

Miks osaleda külalisena?

Et tutvuda haridusteaduste valdkonna üliõpilastöödega, saada inspiratsiooni oma lõputööks, küsida nõu omaenda uuringu läbiviimiseks ning avastada, kuivõrd põnev ja mitmekesine on haridusteadus.

Millal?

2. aprillil kell 14.15–17.15 aulas (T-324)

Posterettekannetega esinevaid üliõpilasi ootame end sisse seadma alates kell 13.45 ning uudistama tulijatele avame uksed kell 14. Ettekanded toimuvad kahes sessioonis.

Päevakava:

14.15–14.30 tervitus
14.30–15.30 sessioon A
15.30–16.30 sessioon B
16.30–16.45 tunnustamine
16.45–17.15 vastuvõtt

Kuidas osaleda?

Kui tahaksid tulla lihtsalt teiste töid uudistama, siis ootame sind 2. aprillil kell 14.15 aulas (T-324)!

Kui tahaksid tulla oma uurimistööd tutvustama, siis:

 1. anna oma osalemissoovist märku registreerides üritusele siin;
 2. loe läbi posterettekannete koostamise juhend;
 3. koosta oma posterettekanne;
 4. ole õigel ajal õiges kohas.

Posterettekannete koostamise juhend
Tähtis info

Posterettekannete üritus toimub Haridusteaduste instituudi rahvusvahelise nädala raames ning on seega ingliskeelne. Ettekannetega tulevad tutvuma välisõppejõud Austraaliast, USAst, Saksamaalt, Bosnia ja Hertsegoviinast, Hollandist ja Maltalt ning meie enda ülikoolipere, mistõttu tuleb kindlasti olla valmis oma tööd tutvustama inglise ja eesti keeles. 

Ettekannetena on teretulnud nii tööd, mille raames kogutud andmed on juba analüüsitud, kui ka tööd, mille andmete kogumine on alles käimas. Kuigi üritus toimub Haridusteaduste instituudi rahvusvahelise nädala raames, on oodatud kõik õppimist, õpetamist ja haridusvaldkonda uurivad tööd.

Osalemissoovi saab avaldada täites registreerimisvormi siin ning kõikvõimalikele tekkinud küsimustele vastab Merlin Linde (merlin.linde@tlu.ee, +372 56 56 8106).

16. märtsil kell 16 toimub ruumis M-421 huvilistele konsultatsioon, kus saab küsida näpunäiteid posterettekande valmistamiseks ja/või tagasisidet oma postri mustandile.

Valminud posterettekandeid ootame hiljemalt 25. märtsiks Merlin Linde e-mailile (merlin.linde@tlu.ee) ning seejärel prinditakse need välja ja üliõpilane saab oma ettekande kätte ürituse toimumise päeval, 2. aprilli hommikul.

Kuidas üritus välja näeb

Posterettekanded toimuvad kahes 60-minutilises sessioonis. Sessioonis A postritega esinejatel on võimalik sessioon B ajal tutvuda kaasüliõpilaste töödega ning vastupidi.

Posterettekandega esineja ülesandeks on seista oma postri juures ning olla valmis oma tööd põgusalt tutvustama ja küsimustele vastama. Küsimuste esitajaks võivad olla nii kaasüliõpilased kui ka meid rahvusvahelise nädala raames külastavad välisõppejõud. 

Lisaks valmistab esineja külastajatele ette ühe ülesande, mis aitaks neil testida oma teadmisi töö teema kohta ning inspireeriks külalisi teema kohta ka edasi uurima. Ülesanne peaks olema lühike – selle lahendamiseks võiks külastajal kuluda maksimaalselt kümme minutit ning ülesanne võiks olla selline, mida on võimalik külastajal iseseisvalt lahendada (nt ristsõna, küsimuste-vastuste kaardid, doomino).

Pärast sessioone jagame tunnustusi esitletud töödele ning toimub meeleolukas vastuvõtt vabamas õhkkonnas.

Posterettekande koostamine

Siit leiad kolm võimalikku posterettekande kujundust erinevat tüüpi ja erinevas uurimistöö faasis olevale tööle ning alljärgnevalt leiad soovitused selge ja sisuka posterettekande koostamiseks. Nende juhiste järgimine ei ole kohustuslik, kuid aitab sul luua postri, mis on pilkupüüdev ja lugejasõbralik.

Mida postrile kirja panna?
 1. Pealkiri peaks olema lühike ja selgelt töö teemat edasiandev, et lugeja saaks kohe aru, kas töö võiks talle huvi pakkuda. Kindlasti peaks pealkirjas olema kajastatud märksõnad, mis on uurimisküsimustes ja uuringu eesmärgis.
 2. Autor(id) ja kontaktinfo – kirja tuleks kindlasti panna kõigi autorite nimed ja instituudid ning vähemalt ühe autori kontaktandmed, et lugeja saaks soovi korral tulevikus ühendust võtta.
 3. Juhendaja(d) – postril tuleks ära märkida ka töö juhendaja nimi, akadeemiline kraad ja instituut.
 4. Sissejuhatus peaks andma põgusa ja argumenteeriva ülevaate töö uurimisprobleemist (miks seda uuringut vaja on) ja töö eesmärgist (mida tahetakse töö tulemusena saavutada ja/või teada saada). Kuna posterettekannetega tulevad tutvuma ka väliskülalised, siis on sissejuhatuses oluline selgitada uurimisprobleemi relevantsust eelkõige Eesti kontekstis.
 5. Teoreetiline taust – postril peaks olema ka selgelt välja toodud, millisest teoreetilisest raamistikust käesolev töö lähtub ning kuidas teooria uuritavat nähtust selgitab.
 6. Uurimisküsimused on postri kõige tähtsam osa, sest annavad lugejale kõige ülevaatlikuma info selle kohta, mida töös uuritakse. Uurimisküsimused peaksid olema sõnastatud selliselt, et lugeja saaks aru milliseid andmeid töö raames kogutakse ning mille kohta töö raames järeldusi soovitakse teha.
 7. Meetodite kirjeldamiselt tuleks kindlasti anda ülevaade valimist, andmete kogumise protsessist ja uurimisinstrumendist.
 8. Tulemused – töö tulemustest ülevaate andmisel tuleks kindlasti vastata kõigile kirjapandud uurimisküsimustele. Siinkohal võiks kindlasti kasutada ka jooniseid, tabeleid ja graafikuid.
 9. Järeldused, arutelu ja ideed edaspidiseks – arutelu eesmärk on selgitada töö tulemuste olulisust ja arutleda tulemuste kasutusvõimaluste üle. Samuti on see koht analüüsida töö tugevusi ja piiranguid ning teha ettepanekuid tulevaseks arendus- ja uurimistööks.
 10. Viited – kui sissejuhatuses, teoreetilises taustas ja/või arutelus on viidatud teistele uuringutele, tuleks töö lõppu lisada ka APA-stiilis täisviited kasutatud artiklitele.

Kui sinu tööl veel tulemusi ei ole, siis võiksid postril välja tuua kaks alternatiivset meetodit oma uurimistöö eesmärgi saavutamiseks, et külalistega arutleda selle üle, kumb neist tõhusam oleks ning milliseid alternatiive veel eksisteerib. Samuti võiksid oma postrile näiteks QR-koodiga lisada lugemissoovituse külalistele, kes sinu töö teema kohta rohkem teada tahaksid.

Kui sul on plaanis sekkumis- või arendusuuring ehk viid oma töö raames läbi praktilise tegevuse või lood midagi praktilist ning uurid selle tõhusust, siis võiksid oma postril ühe tekstiala jätta ka oma tegevuse/sekkumise kirjeldamiseks. Samuti võiksid oma postrile näiteks QR-koodiga lisada lugemissoovituse külalistele, kes sinu töö teema kohta rohkem teada tahaksid.

Mõned näpunäited:

 • Kirjuta lühidalt ja selgelt kasutades vähemalt kirja suurust 24.
 • Vali välja ainult kõige olulisemad tabelid ja andmed, mida näidata tahad.
 • Täpploendid (bullet lists) aitavad hoida kokku ruumi ja selgemalt olulist infot edastada.
 • Kokkuvõtvad diagrammid ja ülevaatlikud joonised on samuti abiks.
 • Pea meeles, et fotod ja muud kujutised peavad suures formaadis postri puhul olema hea kvaliteediga (vähemalt 300 dpi); internetist allalaetud pildid ei ole tavaliselt piisava kvaliteediga.
 • Pea silmas ka autoriõigusi ning viita vajadusel nii tekstide kui ka piltide autoritele.