Lapsed

Sotsiaalpedagoogika

Sotsiaalpedagoogika õppekava läbimine loob eeldused kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega laste ja noorte tundmaõppimiseks, nõustamiseks ning nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks. Õppekava läbinul on baasteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega ning oskus valida sobivad meetodid vastavalt sihtgrupile.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Tulevane üliõpilane peaks olema aktiivse eluhoiakuga, valmis meeskonnatööks, suhtlemisergas ning hea pingetaluvusega. Sotsiaalpedagoogika eriala sobib neile, kes on huvitatud inimese ja tema keskkonna vahelistest suhetest, ühiskonna muutumise seaduspärasustest ning sellega seotud sotsiaalprobleemide leevendamisest ja lahendamisest sotsiaalpedagoogiliste vahenditega.

Miks tulla meile õppima?

 • Sotsiaalpedagoogika praktiliseks väljundiks on lapse ja noore tõhusam integreerimine ühiskonda ja selleks vajaliku sotsialiseerumistoe võimaldamine – teda nõustades, juhendades ja suunates ning positiivseid toimetulekuoskusi õpetades.
 • Õpingute jooksul saad teadmised sotsiaalse ja pedagoogilise problemaatika ühisosast ning oskused, kuidas sotsiaalseid probleeme ennetada või leevendada.
 • Õppekava on mitmekesine, sisaldades muuhulgas ka erinevaid praktikaid ning lisaks õpingutele Tallinna Ülikoolis on võimalus läbida osa õpingutest vahetusüliõpilasena välisriigis.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud, kelle uurimisvaldkonnad on seotud nii lapse kui ka tema kasvukeskkonnaga.
 • Sotsiaalpedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse. 

Loe ka sotsiaalpedagoogika eriala vilistlase Mailis Ostra kogemuslugu

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis – viiel korral semestris toimub õpe nädalase õppesessioonina (esmaspäev–laupäev) ning kuni kahel korral semestris kahepäevase õppesessioonina (esmaspäev–teisipäev); õppetöögraafikuga saab tutvuda siin.

Õppekava iseloomustus

Sotsiaalpedagoogika õppekava läbides omandad:

 • baasteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega, osates valida meetodeid vastavalt olukorrale ja sihtgrupile;
 • teadmised ja oskused kohanemis-, käitumis- ning õpiraskustega laste ja noorte tundma õppimiseks, nõustamiseks ning nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks;
 • teadmised keskkonna mõjust arengule ja õppimisele;
 • oskuse kriitiliselt hinnata olemasolevaid sotsiaalse kaitse süsteeme (sh seadusandlust) ning kasutada neid lapse kaitseks ja arendamiseks;
 • oskuse tegutseda meeskonnas ja meeskonna juhina, tundes toimiva võrgustiku võimalus.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest.

Üleülikoolilised ained, mille eesmärk on luua erialastele õpingutele sotsiaal- ja käitumisteaduslik kontekst, mis võimaldab mõista inimest ja ühiskonda. Moodul toetab õpingute planeerimiseks, läbimiseks ning kutsealase arengu toetamiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemist ning loob võimalused projektipõhise interdistsiplinaarse koostöise kogemuse saamiseks.

Sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika moodulis käsitletakse sotsiaalpedagoogika teoreetilisi aluseid, praktikat ning sotsiaalpedagoogikat kui elukutset. Lisaks toetatakse oskuste kujunemist tööks meeskonnas ja toimivas võrgustikus (sh töös lapsevanemaga) ning luuakse eeldused teadmiste ja oskuste kujunemaks laste ja noorte sotsiaalse toimetuleku toetamiseks ja parendamiseks.

Sotsiaaltöö aluste moodulis antakse ülevaade sotsiaaltööst kui elukutsest, tema väärtusalustest, teoreetilistest lähtealustest ja meetoditest ning laste ja pere sotsiaalsest kaitsest.

Haridus- ja kasvatustugi mooduli eesmärgiks on luua eeldused isiksuse arengu seaduspärasuste tundmaõppimiseks ning tema toetamiseks ja abistamiseks arenguvajadusest lähtuvalt.

Eriala valikained võimaldavad erialateadmiste süvendamist lähtuvalt üliõpilase huvidest ja vajadustest ning varasemast töö- või õpikogemusest.

Praktika läbitakse igal õppeaastal. Praktika raames on võimalus teoreetilisi teadmisi praktiliselt kasutada ning täiendada oma suhtlemis- ja koostööoskusi. Lisaks loob praktika võimalused töökeskkonna tundmaõppimiseks ja õppimiseks reaalses töökeskkonnas.

Valdkondliku võõrkeelega toetatakse erialaseks suhtluseks vajalikul tasemel võõrkeele oskuse omandamist.

Uurimistöö moodul toetab üliõpilase kui iseseisva eetilise uurija arengut, luues võimalused teadustöö põhimõtete ja uurimistöö protsessi loogika mõistmiseks, uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimistöö kavandamiseks, läbiviimiseks, koostamiseks ning kaitsmiseks.

Vabaaineid saavad üliõpilased valida lähtuvalt individuaalsete arenguvajadustest ja huvidest, samuti võõrkeel(t)e oskuse ja digipädevuste arendamiseks.

Bakalaureusetöö koostamine ning kaitsmine on bakalaureuseõpingute lõpp. Üliõpilane saab kavandada oma bakalaureusetöö lähtuvalt valdkonnas olevast aktuaalsest uurimisprobleemist.

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Õppekaval õpetavad õppejõud Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudist ning ühiskonnateaduste instituudist.


Õppekava kuraator on haridusteaduste instituudi vanemteadur Rain Mikser, kellel on doktorikraad sotsiaalpedagoogika alal Turu Ülikoolist (Soome).

Rain Mikser Eesti Teadusinfosüsteemis


Ühiskonnateaduste instituudi poolelt on õppekava arendustega enam seotud sotsiaalpedagoogika dotsent Mare Leino, kes on kaitsnud doktoritöö teemal "Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek".

Mare Leino Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam 100% (riigieksamid ei ole nõutud) koosneb alljärgnevatest osadest. 

 • Akadeemiline test (50%) koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded, kultuuriliste teadmistega seotud ülesanded;
 • Kutsesobivusvestluse (50%) käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni eriala omandamiseks, orienteerumist aktuaalsetes valdkonna küsimustes, eneseväljendusoskust. Soovituslik lugemine

Tutvu varasemate aastate akadeemilise testi näidisküsimustega siin.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi 1. õppeastme erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Tutvu vastuvõtuga seotud korduma kippuvate küsimuste ja vastustega siin.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksami suulisele osale (kutsesobivusvestlusele) paberkandjal kaasa võtta ja samal päeval edastada e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

Kuhu edasi?

Kindlasti innustame jätkama õpinguid magistritasemel, ettevalmistus selleks on väga hea. Töömaailmas on sotsiaalpedagoog oodatud kooli ja õpilaskodudesse, noorte- ja lastekeskustesse, noorte kinnipidamisasutustesse, turvakodudesse, nõustamiskeskustesse jne.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise- ja innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Sotsiaalpedagoogika eriala üliõpilased saavad kasutada ka ülikooli Õpikeskust ja Akadeemilist Raamatukogu. Eriala lõputöödega saab tutvuda elektroonilises keskkonnas ETERA. Õppetöö raames toimuvad ka erinevad õppekäigud ning õppetöös rakendatakse mitmeid digitaalset kirjaoskust toetavaid võimalusi (näiteks, nagu mitmed elektroonilised õpikeskkonnad Moodle, eDidaktikum, Google Classroom, Wordpress).

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9796

Sarnased erialad

Eripedagoogika

Haridusteaduste instituut

Kas sina väärtustad iga inimese eripära? Kas sa oled valmis pühendama palju aega ja head tahet, et toetada õppimisel neid, kes vajavad kohandusi ja tavapärasest kauem aega? Kas soovid anda oma panuse, et meie ühiskond oleks sallivam? Kui vastasid jaatavalt, siis tule õppima eripedagoogikat!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
60
Päeva- ja sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kas sina usud, et iga lapse individuaalsust peab toetama? Kas arvad, et laps peaks õppima loovalt ja läbi mängu? Kui jah, siis tule ja aita luua Eesti lastele kõige paremad võimalused kasvamiseks ja õppimiseks; tule ja ole muutuste looja, kes toetab laste heaolu, turvalist lapsepõlve ja sisukaid õppetegevusi; tule ja õpi alushariduse pedagoogiks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
50
Päeva- ja sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Pedagoogika

Haridusteaduste instituut

Sa soovid töötada aineõpetajana põhikoolis või gümnaasiumis. Sind huvitab, kuidas teha õppimine tõhusaks ja huvitavaks. Soovid arendada õpilaste õpioskusi ning tahad osata õpilasi koolis toetada. Sa oled avatud ja uudishimulik ning oma tegemistes põhjalik. Kui tunned end nendes väidetes ära, siis on pedagoogika õppekava just sulle!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
27
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala