Haridusuuenduse tippkeskus

Haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) uuringufondi aastane suurus on umbes 164 400 eurot (perioodil 2017-2021). Hetkel on HUT-i uuringufondi vahendid mõeldud järgnevate tegevuste toetuseks: muu teadustegevus (sh Living Labs) (taotluste korduvtähtajad on 15. juunil, 15. septembril, 15. detsembril, 15. märtsil). 

HUT-i uuringufondist saavad rahastust taotleda TLÜ töötajad ning TLÜ doktorandid (juhendaja toetusel).

Tippkeskuse uuringufondist rahastatud projektid viiakse enamjaolt ellu projekti „TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja“ (nr 2014-2020.4.01.16-0033) tegevuse A5 raames.

Euroopa Regionaalarengu Fond_horisontaalne.jpg

Taustainfo

Haridusuuenduse tippkeskus asutati Tallinna Ülikoolis 2015. aastal. Tippkeskuse eesmärk on arendada tõenduspõhisele ja uuenduslikule õpetajaharidusele, koolijuhtimisele ja hariduspoliitikale fokusseeruvat interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda. HUT vaatleb haridusuuendust laiemalt, lähtudes vajadusest luua teaduspõhine alus uue õppimis- ja õpetamiskultuuri kujunemiseks ja juurdumiseks Eesti hariduses.

Tippkeskuse teadustööd viivad läbi TLÜ interdistsiplinaarsed teadurite ja doktorantide meeskonnad peamiselt haridus-, psüholoogia-, digi- ja loodusteaduste valdkondadest. Tippkeskust toetab laiem rahvusvaheline võrgustik erineva haridusuuendusega seotud taustadega liikmetest ja huvigruppidest.

Tippkeskuse eesmärk on ka soovitada uut viisi haridusalase teadustöö läbiviimiseks, mille aluseks oleks haridusteooria ja -praktika ning milleks kasutataks süstemaatilist andmepõhist lähenemist (õpianalüütika). 

Uuringufondi eesmärgid

Taotlusi võetakse vastu projektidele ja tegevustele, mis toetavad allnimetatud HUT-i uurimissuundasid või pakuvad välja uue HUT-i uurimissuuna.

Institutsionaalne muutus ja uuendus (Institutional Change and Innovation)

1)    Hindamine ja institutsionaalne evalveerimine (Measurement and Institutional Assessment)

2)    Living Labs haridusuuenduses (Living Labs for Educational Innovation)

Uued õpikeskkonnad (New Learning environments)

3)    Uuenduslike õpistsenaariumide jagamine (Sharing Innovative Learning Scenarios)

4)    STEM (loodus- ja täppisteadused) haridus väljaspool klassiruumi (STEM education outside the classroom)

5)    Mitteformaalne ja tööl õppimine (Informal and Workplace Learning)

Õpetajad ja koolitajad õppimise vahendajatena (Teachers and Trainers as Facilitators of Learning)

6)    Õpetajate professionaalsemaks muutumine ning õpe tööl (Teacher Professionalization and Workplace Learning)

7)    Õpetajate kompetentsus ning õppekava arendus (Teacher Competence and Curriculum Development)

Õppija interaktiivsus ja kognitiivsus (Learner Interaction and Cognition)

8)    Kaasav haridus (Inclusive Education)

Projektide eesmärk peaks olema ühe ülalnimetatud areneva uurimissuuna tugevdamine või uue strateegiliselt tähtsa uurimissuuna loomine. Projektid peaksid suurendama teadusrahastuse taotlemise šansse, kasvatama rahvusvahelist võrgustikku ning suurendama tippkeskuse ja TLÜ nähtavust teadusmaastikul.

Tippteadlase lühiajalised ametikohad (hetkel taotlusi vastu ei võeta)

Alates 2017. aasta sügisest on HUT-i rahastusega võimalik kutsuda ülikooli tippteadlasi.

 • Visiidi pikkuseks üks kuni kolm kuud;
 • katab palgakulud;
 • eesmärk on tugevdada baasi, millelt kandideerida teadusrahastusele, suurendada rahvusvahelist koostööd läbi külastava tippteadlase võrgustiku ning suurendada TLÜ nähtavust rahvusvahelisel teadusmaastikul.

Tippteadlaste lühiajalised ametikohad on rahastatud projekti „TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja“ (nr 2014-2020.4.01.16-0033) tegevuse A5 raames.

Kuidas taotleda?

Tippteadlase ametikoha taotlemiseks täitke veebipõhine taotlusvorm ning saatke potentsiaalse tippteadlase kirjalik nõusolek e-mailitsi aadressile anu.tammeleht@tlu.ee

Taotluseid saab esitada järgnevateks korduvtähtaegadeks: 15. juuni, 15. september, 15. detsember ning 15. märts. Taotlused vaatab üle tippkeskuse nõukogu peatselt pärast korduvtähtaegade möödumist ning taotlejaid teavitatakse tulemustest hiljemalt neli nädalat pärast taotluse esitamise tähtaega.

Muu teadustegevus (järgmine tähtaeg taotluste esitamiseks on 15.03.2021)

Rahastust saab taotleda erinevatele teadustegevustele, sh:

 • Living Labs pilootprojektid*: pilootprojekti käivitamisega seotud kulud (v.a personalikulud);
 • seminaride, töötubade ja muude teadusürituste korraldamine: seminarid peaksid olema seotud projektitaotluste koostamisega ning kasvatama rahvusvahelisi võrgustikke;
 • doktorantide teadustöö toetamine läbi stipendiumite: taotleda saab juhul, kui doktorandi stipendiumit toetav projekt on lõppemas; teema peaks ühtima HUT uurimisteemadega;
 • muu toetus uute projektitaotluste koostamiseks või projektide läbiviimiseks (nt omafinantseeringu katmine): projektitaotlusi saab toetada ürituste korraldamisega, reisimisega projektikonsortsiumi kohtumistele või tugiteenuste eest maksmisega (teenuste tasu osaline katmine).

NB! Personalikulud ei ole abikõlblikud.

Taotletavale summale ei ole seatud limiiti, ent arvesse tuleks võtta, et muu teadustegevuse jaoks on HUT uuringufondis ette nähtud kokku umbes 36 000 eurot aastas.

Kuidas taotleda?

Muu teadustegevuse jaoks toetuse taotlemiseks täitke veebipõhine taotlusvorm.

Taotluseid saab esitada järgnevateks korduvtähtaegadeks: 15. juuni, 15. september, 15. detsember ning 15. märts. Taotlused vaatab üle HUT nõukogu peatselt pärast korduvtähtaegade möödumist ning taotlejaid teavitatakse tulemustest hiljemalt 4 nädalat pärast taotluse esitamise tähtaega.

* Märkus Living Labs pilootprojektile toetuse taotlejatele

Taotlusvormis projekti kirjeldades selgitage kindlasti ka seda, kuidas teie projekt tippkeskuse Living Labs´i kriteeriumitega ühtib, sh:

 • muutunud õpikäsitus (Millist muutust välja pakute?);
 • positiivne mõju huvirühmadele, näiteks õpilased, õpetajad, koolijuhid, teadurid, ühiskond (Nimeta kõik huvirühmad ja selgita, kuidas neid kaasata plaanid? Milline on mõju igale huvirühmale?);
 • tõenduspõhisus (Kuidas plaanite andmeid ja tõendeid koguda?);
 • jätkusuutlik muutus (Mida on vaja tegevuse jätkusuutlikkuseks?);
 • laiendatav muutus (Mida on vaja tegevuse laiendamiseks?).

Mis on Living Lab haridusuuenduses?

Living Lab haridusuuenduses on sotsiotehniline infrastruktuur, mis kaasab kõik asjassepuutuvad osapooled (õpetajad, teadurid, õpilased, koolijuhid jne) korduvasse ja teaduspõhisesse koosloomise protsessi. Selle eesmärk on haridussüsteemi jätkusuutlikul ning tõenduspõhisel viisil uuendada. Tihtipeale on Living Labs´id esmalt rajatud olemasolevatele, usalduslikele koostöösuhetele, mille baasil neid seejärel laiendatakse.

Taotlemise nõuded ja kriteeriumid

Täpsemat infot rahastuse taotlemise protseduuride kohta saab HUT uuringufondi statuudist.

Kui teil on küsimusi HUT-i uuringufondi kohta või soovite oma taotlust enne esitamist arutada, võtke palun ühendust tippkeskuse koordinaatoriga.