kolm tudengit

Infoteadus

Kiiresti arenev infoühiskond vajab asjatundjaid, kes valdavad teabe süstematiseerimis-, analüüsi- ning otsingumeetodeid, oskavad luua ja hallata andmebaase ning määratleda infovajadusi ja nõustada inimesi digitaalses infokeskkonnas orienteerumisel.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 21

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Esita avaldus SAISis


Infoteadused on välja kasvanud raamatukogunduse ja bibliograafia erialast ning hõlmavad teadusi, mis puudutavad dokumentide kogumist, töötlemist, säilitamist ja vahendamist, informatsiooni otsingut ja levitamist. Infoteaduste raames õpitakse näiteks analüüsima, millist informatsiooni, mis kujul vajavad erinevad sihtrühmad – turistidest tippjuhtideni, kuidas neile vajalikku teavet leida, kuidas seda koguda, korraldada ja töödelda nii, et informatsioon inimestele kõige vastuvõetavamal kujul kättesaadavaks teha.

 

"Inimesed on harjunud kasutama informatsiooni, mida on võimalik kiiresti leida, kuid ei vaevu kontrollima selle kvaliteeti. Ilma kvaliteedi ja tähenduseta on informatsioon vaid andmed. Kolme aasta vältel on infoteaduse tudengitel võimalik õppida hindama meid ümbritsevaid andmeid ja infot ning ära tundma info üleküllusest valeinformatsiooni." –

 

 

2021. aastal toimus TLÜ virtuaalne avatud uste nädal, kus õppekava tutvustas kuraator Aile Möldre.

 

 

Keda ootame õppima?

Ootame õppima kõiki keskhariduse omandanuid, kes tunnevad huvi, kuidas koguda, töödelda, vahendada ja säilitada informatsiooni. Samuti neid, kes sooviksid tulevikus osaleda erinevates asutustes ja valdkondades toimuva infotöö korraldamises. Informatsiooni vahendatakse kõikides valdkondades – juhtimises, majanduses, teaduses, kultuuris ning üha rohkem ka igapäevaelus. Sinu omaduste hulka kuuluvad hea analüüsivõime, püsivus, täpsus, suhtlemisvalmidus ning soovid töötada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga? Oled väga oodatud meie üliõpilaseks!

illustratiivne pilt

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat

 • Õppevorm: päevaõpe

 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub tsükliõppena. NB! Õppetöö toimub igal õppenädalal neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti.

 •  Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel koostada ja kaitsta bakalaureusetöö.

Infoteaduse õppekava

Õppekava nominaaljaotus

Olulised eriala- ja üldained

Infoteaduse bakalaureuseõppekava võimaldab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi teabeteeninduse korraldamisest ja juhtimisest, infootsingust, andmebaaside haldamisest ning infosüsteemidest. Õppekava läbimisel omandatud pädevused võimaldavad töötada erinevate dokumentaalse info kogudega, nii info- ja mäluasutustes kui ka muudes asutustes ja organisatsioonides. Õppekava lõpeb bakalaureusetöö koostamise ja kaitsmisega.

joonis

Infoteaduse õppekava iseloomustab tugev erialane sisu, paindlik õppekorraldus- ja vormid (e-õpe, kombineeritud õpe), mis võimaldavad õppetöös osaleda ka töötaval inimesel.

Tutvu erialaainetega

Miks tulla meile õppima?

 

 • Saad jätkata õpinguid tasuta õppekohal moodsas õpikeskkonnas Tallinna kesklinnas; 
 • osaled erinevas vormis toimuvas õppetöös nii auditooriumis kui ka elektroonilise õpikeskkonna vahendusel; 

 • tunned huvi nii infotöö teoreetiliste aluste kui ka praktiliste probleemide vastu (erialaaineid kokku 126 EAP mahus, millest kohustuslikke erialaaineid 102 EAP); 

 • täiendad infoteaduslikke pädevusi just sulle sobivate erialaste valikainete kaudu (eriala valikained 24 EAP)   

 • saad tegeleda huvipakkuva uurimisprobleemi lahendamisega bakalaureusetöö (12 EAP) raames 

 • saad tuge ülikooliõpingute läbimiseks ja uurimistööde tegemiseks (üleülikoolilised ained 18 EAP); 

 • saad vabalt valida aineid, mis sind huvitavad ja toetavad erialast arengut (vabaained 24 EAP); 

 • tahad läbida osa õpingutest või sooritada praktika mõnes Euroopa ülikoolis (Erasmuse koostöölepingud 19 partnerülikooliga); 

 • soovid olla tööturul konkurentsivõimeline ning leida rakendust kas riiklikus sektoris (nt raamatukogud, arhiivid, haridusasutused, ministeeriumid) või eraettevõttes infospetsialistina.

Õpikeskus

Õpikeskus on mõeldud üliõpilastele ja õppejõududele õppe- ja teadustöö tegemiseks. Akadeemilise Raamatukogu õpikeskus asub Astra õppehoones. Abi õpikeskuse kasutamisel osutavad teenindajad ja erialareferendid. Õpikeskuse lugemissaalide avariiulitel leidub järgmist kirjandust:

 • sotsiaal- ja loodusteaduste ning informaatika õpikud

 • humanitaarkollektsioon

 • ainepaketid 

 • Tallinna Ülikooli magistritööd (2010–2015. aastad, uuemad ETERAs)

 • teatmeteosed

 • erialane perioodika

 • päevalehed

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

Tarkvara

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogia instituudi aineid. 

microsoft imagine

 

Vastuvõtt

 • Eesti keele riigieksami või eesti keele kui teise keele riigieksami osakaal 50%

 • Koos avalduse esitamisega SAISis tuleb üles laadida ka essee infoteadusest. Lühiessees kirjuta, kuidas mõistad infoteadust ning kust oled selle kohta informatsiooni ammutanud; kuidas leidsid infoteaduse eriala ning mis motiveerib Sind seda õppima. Essee pikkus – pool lehekülge kuni üks lehekülg. Lühiessee on aluseks eriala vastuvõtueksami raames toimuvale vestlusele.

 • Vastuvõtueksamil tuleb sooritada silmaringitest, ja funktsionaalse lugemisoskuse test.

 • Eriala vastuvõtueksami osakaal 50%

 • Vastuvõtulävendiks on 65 palli

 • Vastuvõtt 21 riigieelarvelisele õppekohale

Vajalikud dokumendid

 • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Sisseastumise üldine ajakava

Vastuvõtueksami lisainfo

Õppejõud

Sirje Virkus

Infoteaduse professor ja infoteaduste akadeemilise suuna juht. Kaitsnud doktorikraadi informatsiooni ja kommunikatsiooni erialal Manchesteri Metropoli Ülikoolis 2011. aastal. Pälvis 2021. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Õppejõuna töötab alates aastast 1985. Praeguste loengukursuste hulka kuuluvad infoteaduste teooria ja metodoloogia, info- ja teadmusjuhtimine, infokäitumise ja -otsingu teooria, info- ja teadmusühiskonna käsitlused ja tehnoloogiad ning teadusteooria ja uurimismeetodid. Teadustöö keskendub infopädevuse, infokultuuri ja -praktika ning infoteadusliku hariduse uurimisele. Ta on avaldanud üle 150 teadusartikli ja paarkümmend eriala tutvustavat artiklit ning osalenud mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel (neljal korral peakorraldajana). Kuulub kuue rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja ja teaduskogumike seeria Knowledge & Information: Studies in Information Science toimetusekolleegiumi.

Sirje Virkus Eesti Teadusinfosüsteemis

 


Aira Lepik

Raamatukogunduse lektor, infoteaduse magistriõppekava kuraator. Kaitsnud pedagoogikakandidaadi kraadi 1983 Leningradi Kultuuriinstituudis (praegune St Peterburi Riiklik Kultuuri- ja kunstiülikool), töötanud alates samast aastast TLÜ-s erinevatel akadeemilistel ja administratiivsetel ametikohtadel.

Tema teadustöö keskendub infoteenuste turunduse ja infotegevuse tulemuslikkuse hindamise uurimisele. Avaldanud ühe 80 teadusartikli, juhendanud üle 30 magistritöö, panustanud rahvusvahelistesse arendusprojektidesse ning Erasmus Mundus rahvusvahelise magistriõppekava väljatöötamisse ja arendamisse. Kaasatud rahvusvaheliste infoteaduse valdkonna erialakonverentside korraldusmeeskondades ning programmitoimkondades ja olnud kutsustud esineja rahvusvahelistel erialakonverentsidel. Praeguste loengukursuste hulka kuuluvad inimressursside juhtimine digitaalraamatukogus, infotegevuse hindamine ja kvaliteet, infoteenuste turundus, digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad, infovahendamise strateegiad ning teadusteooria ja uurimismeetodid.

Aira Lepik Eesti Teadusinfosüsteemis

 


Aile Möldre

Kirjastustegevuse dotsent, infoteaduse bakalaureuseõppekava kuraator. Kaitsnud filoloogiateaduste kandidaadi kraadi 1992. aastal Peterburi N.K. Krupskaja nimeline Kultuuriinstituut ja doktorikraadi infoteadustes Tallinna Ülikoolis 2005. aastal. 

Õppejõuna töötab alates 1992. aastast. Uurimisvaldkonnaks on Eesti raamatu ajalugu 20. sajandil ning kirjastustegevust ja raamatulevi tänapäeval. Tema sulest ilmunud monograafia „Kirjastustegevus ja raamaatulevi Eestis 1940 – 2000“ keskendub raamatuala arengule Nõukogude perioodil.

Aile Möldre teenis 2020. aastal Tallinna Ülikooli rektori Tiit Landi tänukirja infoteaduse bakalaureuseõppekava kureerimise eest ning Eesti juubelile pühendatud “Eesti raamatu 100 aastat“ kirjutamise eest.

Aile Möldre Eesti Teadusinfosüsteemis


Silvi Metsar

Infojuhtimise lektor. Kaitsnud teadusmagistrikraadi infoteaduse erialal Tallinna Ülikoolis 2000. aastal. Läbinud TLÜ sotsiaalteaduste doktorikooli õppekava 2001-2008.

Õppejõuna töötab alates 2007. Uurimisvaldkonnad on seotud inforessurssidele juurdepääsu, kasutamise ja koostamise erinevate aspektidega digitaalses keskkonnas. Avaldanud artikleid erialastes kogumikes, ajakirjades ja aastaraamatutes. Osalenud rahvusvaheliste erialaürituste korraldamisel. Erialaajakirja ”Raamatukogu” toimetuskolleegiumi liige.

Silvi Metsar on 2020. aasta üks hinnatuim Tallinna Ülikooli õppejõud. Teda tunnustati õppekava partnerlussuhete loomise ja hoidmise eest.

Silvi Metsar Eesti Teadusinfosüsteem

 


Merle Laurits

Infoteaduse lektor. Kaitsnud infoteaduse magistrikraadi (Magister Artium, Information Sciece) Tallinna Ülikoolis aastal 2004. Käimasolev doktoriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis, eriala Technology Governance.

Alates aastast 2000 on ta tegev infotehnoloogia, infoteaduse ja infosüsteemide õppejõuna ja koolitajana erinevates ülikoolides (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, EBS jt). Koolitus-valdkonda kuuluvad kursused infoallikatest ja infootsingutest, andmebaasidest ja informaatikast kuni infosüsteemideni, esitlemine ja esitlusoskused,  integreeritud süsteemide ja e-teenuste käsitlused eesti ja inglise keeles. Merle annab loengukursuseid bakalaureuse- ja magistritasemel ning juhendab seminari-, bakalaureuse- ja magistritöid. Avaldanud mitmeid teadusartikleid ja publikatsioone, sh koostöös kolleegidega kõrgkooliõpiku “Infoteadused teoorias ja praktikas”.

Merle Laurits Eesti Teadusinfosüsteemis

 


Millistel erialadel võib tööd leida?

Eriala lõpetajaid oodatakse tööle informatsiooni kogumise, säilitamise ja vahendamisega tegelevatesse keskustesse nagu raamatukogud ja arhiivid, samuti infotalitustesse ja kõigisse infospetsialisti rolli väärtustavatesse organisatsioonidesse ministeeriumidest muuseumiteni.

Meie vilistlaste seas on tunnustatud raamatukogujuhte, kõrgeid riigiametnikke, telereportereid, kirjastajaid ning diplomaate. Mitmed lõpetajad töötavad edukalt ka rahvusvahelisel areenil.

joonis

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on infoteaduste magistriõpe, mis loob eeldused iseseisvaks töötamiseks erialal, kus tuleb vastu võtta infotööd puudutavaid otsuseid. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel. 

Vilistlased

Vaata ja loe, kuhu meie vilistlaste teed neid viinud on!


Margus Viher

Eesti Patendiameti peadirektor, kes valiti digitehnoloogiate instituudi 2020. aasta silmapaistvaks vilistlaseks.

 


Kristiin Meos

Kultuuriministeeriumi raamatukogude peaspetsialist

Loe blogipostitust

*Foto: Kadri Purje

Võta meiega ühendust!

Aile Möldre

õppekava kuraator

RuumNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon

Sarnased erialad

Infoteadus

Digitehnoloogiate instituut

Kiiresti arenev infoühiskond vajab asjatundjaid, kes valdavad teabe süstematiseerimis-, analüüsi- ning otsingumeetodeid, oskavad luua ja hallata andmebaase ning määratleda infovajadusi ja nõustada inimesi virtuaalses infokeskkonnas orienteerumises.

Magistriõpe
Eesti keel
14
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala