Tutvustus

Mare Oja on töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, vastutanud sotsiaalainete peaeksperdina riiklike õppekavade sotsiaalainete ainekavade, peamiselt ajaloo, väljatöötamise ja rakendamise eest, töötanud välja ja koostanud ajaloo põhikooli lõpueksami ning gümnaasiumi riigieksamitöid ja hindamisjuhendeid ning olnud ise riigieksamitööde hindaja, hinnanud ajaloo ainenõukogu juhina õppekirjandust. Ajalooõpetajate aineliidu asutaja ja aktiivse liikmena koordineerinud ühenduse tegevust ja koostööprojekte Euroopa Nõukogu ja EUROCLIOga (Euroopa Ajalooõpetajate Seltside Ühendus), mille raames töötati välja tänapäevase didaktika põhimõtetele tuginevat õppekirjandust. 2004. aastast alates töötab ajaloodidaktika õppejõuna, jätkates aktiivset tegevust Eestis ja rahvusvaheliselt ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse valdkonnas metoodiliste materjalide ja -juhendite koostajana, õppematerjali retsenseerijana, koostööprojektide eestvedajana, uurijana.

Põhitööülesanded

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse didaktikaainete õpetamine

MA-tööde ja doktoritöö juhendamine

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja õppekava arendamine

Ainedidaktika arendamine

Uurimisvaldkonnad

Hariduse ajalugu

Ainedidaktika valdkonnad

Õppekavaarendus

Teadmiste kontroll ja hindamine