Tutvustus

Suliko Liiv on töötanud Tallinna ülikoolis alates 1976. aastast pärast Tartu ülikooli lõpetamist germaani-romaani filoloogi, inglise keele õpetaja kvalifikatsiooniga. On õpetanud inglise keele ja kultuuri eriala üliõpilastele erinevaid kursusi: inglise-eesti kontrastiivlingvistikat, inglise keele ajalugu, inglise keele teooriat, inglisekeelsete maade ühiskonda ja kultuuri, inglise keele morfoloogiat ja süntaksi, teksti analüüsi, jne. On olnud filoloogiateaduskonna dekaan, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituudi direktor, germaani-romaani filoloogia osakonna juhataja, inglise keele õppetooli juhataja. Osalenud ülikooli nõukogu, senati, instituudi nõukogu töös, juhtinud erinevaid komisjone. Esindanud Eesti Vabariiki Euroopa Nõukogu Kaasaegsete Keelte sektsioonis Strasbourgis ja Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskuses Grazis.On olnud Eesti Keelenõukogu liige, koostanud Eesti keele arengustrateegiat ja Eesti võõrkeelte strateegiat. 2019.a. riikliku elutööpreemia nominent.

Põhitööülesanded

Inglise keele ja selle omandamisega seotud ainete õpetamine;

bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde juhendamine;

inglise keele ja kultuuri eriala juht.

Uurimisvaldkonnad

Kontrastiivlingvistika,

kultuuridevaheline suhtluspädevus,

võõrkeele õpetamise metoodika,

keelepoliitika,

leksikograafia.