IOI! operatiivne eesmärk on luua üksustevaheline regulaarne kommunikatsioon IO ja innovatsiooni teemadel, strateegiline eesmärk algatada üksustevahelisi sihtrühmi ja vajaduspõhiseid initsiatiive.  

IOI! võrgustiku algatame ASTRA EXU strateegilise arenguprogrammi raames, mida rahastab  läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse EL fond. Antud alategevusega toetame TLÜs teadmusvahetuse, kommertsialiseerimise ja teadmuse ühiskondliku mõju suurendamise kompetentsi kasvatamist ning teenuste arendamist TLÜs. Võrgustiku algatavad avatud akadeemia ja teadusosakond, eelnevalt konsulteerides rektoraadi liikmete, rektoraadibüroo ja teaduskoordinaatoritega.  

Esialgne teemadering: 

 • Teaduskompetentside kaardistamise ja teadussuundade ühiskondliku mõju hindamise metoodika algatamine ja elluviimine;
 • Kommertsialiseerimine (tulemusena ligipääs uutele turgudele ja tulu kasvatamine läbi teadmuse tootmise sh oskusteabe lepingute & litsentseerimise ja ülikooli üldise maine tõstmine), intellektuaalomand (IO) ja selle kaitsmise võimalused sh IO veebinaride sari (tulemusena kõrgem teadlikkus enda võimalustest, kohustustest ja oskus IO-d strateegiliselt ära kasutada soodustamaks koostööd ja saada kasu);
 • teadusteenuse pakkumine ülikoolist ja T&A lepingud ettevõttega uute toodete ja teenuste arendusest, kus on kaasatud teadlaste ekspertiisi; 
 • koostöö/teenusevaldkondade arendamine ja hinnastamine (tulemusena mitmekesisem teenusevaldkondade spekter ETISes/EXU portfoolios);
 • strateegiline koostööleping ettevõttega;
 • ülikoolidevahelise koostööplatvormi ADAPTER päringud ja ühistegevused teiste ülikoolidega;
 • ülikoolisiseste arendusgrantide edasiarendus;
 • eelinkubatsioon ja ülikooli spin-off’id; 
 • EXU ala arendamine, EXU väärtuspakkumiste terviksüsteemi väljatöötamine ja esitluskomponendid (laborite ja uurimismeeskondade juures, püsivad ja liikuvad nt partnerüritustele, messidele, konverentsidele kaasavõtmiseks; 
 • EXU Akadeemia loengusarja programm;
 • rahvusvahelistumine sh võrgustikes (ASTP, SDN, UIIN) osalemine, teadmiste jagamine ja uued algatused;
 • laborite sertifitseerimine (LTI looduskosmeetika labori  määramismetoodika sertifikaadi taotlemine) jm

IOI! võrgustik koguneb regulaarselt üks kord kuus (kokkulepitud kuupäevadel) vastavatud EXU alal või seal läheduses (olenevalt sündmustest ASTRA foorumis). Kohtumise teemad sünnivad vajaduspõhiselt leppides kokku eelmisel kohtumisel ja/või jooksvalt kuu jooksul. Kuni 4 korda aastas korraldame sisukama teema või case-study põhise kohtumise/väljasõidu/koolituse/work-shop´i. Suhtlemiseks kasutame e-maili listi, FB gruppi. 

Võrgustiku verstapostiks on IO teemaline veebinar „Intellektuaalne omand ja selle kaitse ülikoolis (algteadmised)” 25.veebruaril (lektor Marika Vilisaar, teadusvaldkonna jurist). Samuti on samal päeval võimalus osaleda EXU Akadeemia loengus „Ettevõtte digiküpsuse kaardistamine“ (lektor Kai Pata, DTI haridustehnoloogia dotsent).  18.märtsil kutsume  Tallinna Ülikooli Päeva raames EXU ala avamisele ja osalema põnevas vestlusprogrammis. Esimene regulaarne kohtumine on 23.märtsil kell 11-12 EXU alal.   

Palume nimetada võrgustikku oma üksuse (akadeemiline, tugi) koostöö/innovatsiooni ekspert/spetsialist ning kutsuda samuti teadlasi, kes näevad koostööd ettevõtetega oma igapäevatöö osana. Võrgustikuga saab liituda jooksvalt, kuid palume esimesed nimed saata 23.veebruariks aadressil katrin.mannik@tlu.eemadis.saluveer@tlu.ee

Kohtumisteni!

Katrin Männik, avatud akadeemia juhataja
Madis Saluveer, teadusosakonna juhataja