robot

Üldhariduskooli informaatika ainekavad on läbinud tõsise uuenduskuuri ja nõudmine informaatika õpetamise järele eraldi õppeainena kasvab lähiaastatel hüppeliselt, seetõttu on suurenemas ka vajadus kvalifitseeritud informaatikaõpetajate järele.

Aastane ümberõppe koolitus käivitub 2019 aasta augustis ja hakkab toimuma kord kuus nädalavahetusel Tallinna Ülikoolis. 

Kuidas toimub õppetöö

Loengute osakaal on minimaalne, suurem osa õppetööst viiakse äbi praktikumide vormis informaatika didaktika laboris. Loovat ja koostöist õpet toetab veebipõhine õpikeskkond eDidaktikum, mille kaudu toimub õppematerjalide jagamine, rühmasisene suhtlus, iseseisvate tööde hindamine ja tagasiside. Iseseisvaks tööks on õpitu praktiseerimine oma tundides ning kogetu reflekteerimine veebikeskkonnas.

Millised oskused omandatakse

Kursuse läbinud õpetaja:

  • tunneb informaatika eriala- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid ning seostab neid õppetegevuse eri aspektidega;
  • seostab pedagoogilis-psühholoogilisi ja informaatikaalaseid teadmisi ning on võimeline integreerima informaatikat erinevate ainete õpetamisel põhikoolis ja gümnaasiumis; 
  • kavandab ja viib läbi didaktiliselt põhjendatud informaatika ainetunde, kujundab õpikeskkonda haridustehnoloogiliste vahenditega, kasutab õppedisaini printsiipe informaatika õppematerjalide loomiseks, juhendab õppijate õppimist ja toetab õpimotivatsiooni.

Koolitusprogramm käivitub augustis 2019, tutvu programmi ajakavaga ja registreeru HITSA koolitusveebis.

Kontakt:

Pirje Jürgens
pirje.jurgens@tlu.ee