robot

Üldhariduskooli informaatika ainekavad on läbinud tõsise uuenduskuuri ja nõudmine informaatika õpetamise järele eraldi õppeainena kasvab lähiaastatel hüppeliselt, seetõttu on suurenemas ka vajadus kvalifitseeritud informaatikaõpetajate järele.

Ümberõppe koolitus käivitub 29.märtsil ja hakkab toimuma kord kuus nädalavahetustel Tallinna Ülikoolis. Juunis ja augustis toimuvad intensiivsemad suvekoolid, lõpetamine leiab aset 2020 aasta veebruaris.

FB%20EVENT-Informaatikao%CC%83petaja.jpg

Kuidas toimub õppetöö

Loengute osakaal on minimaalne, suurem osa õppetööst viiakse äbi praktikumide vormis informaatika didaktika laboris. Loovat ja koostöist õpet toetab veebipõhine õpikeskkond eDidaktikum, mille kaudu toimub õppematerjalide jagamine, rühmasisene suhtlus, iseseisvate tööde hindamine ja tagasiside. Iseseisvaks tööks on õpitu praktiseerimine oma tundides ning kogetu reflekteerimine veebikeskkonnas.

Millised oskused omandatakse

Kursuse läbinud õpetaja:

  • tunneb informaatika eriala- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid ning seostab neid õppetegevuse eri aspektidega;
  • seostab pedagoogilis-psühholoogilisi ja informaatikaalaseid teadmisi ning on võimeline integreerima informaatikat erinevate ainete õpetamisel põhikoolis ja gümnaasiumis; 
  • kavandab ja viib läbi didaktiliselt põhjendatud informaatika ainetunde, kujundab õpikeskkonda haridustehnoloogiliste vahenditega, kasutab õppedisaini printsiipe informaatika õppematerjalide loomiseks, juhendab õppijate õppimist ja toetab õpimotivatsiooni.

 

Koolituse moodulid ning ajakava

Erialaainete moodul

Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid  02-30. november 2019
Hariduslikud programmeerimiskeeled 27.aprill - 31. mai 2019
Programmeerimise alused 01.-03. juuni 2019
Tarkvaraprojekt 03-31. august 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainedidaktika moodul

Aktiivõpe informaatikatunnis 28.09-27.10 2019
Informaatika didaktika 29.03-28.04 2019

 

 

 

 

 

Praktika moodul

Informaatika didaktika praktikum 4. jaanuar-02. veebruar 2020

 

 

 

 

 

Registreeru Juhanis

 

Kontakt:

Pirje Jürgens
pirje.jurgens@tlu.ee