Ülikooli juhivad nõukogu, senat ja rektor. 

Nõukogu on ülikooli juhtorgan, kes vastutab ülikooli pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades ülikooli eesmärkide saavutamise.

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.

Ülikooli igapäevast tegevust juhib rektor, lähtudes juhtimisel ülikooli arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest.

 

Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid. Rektor on määranud järgmised rektoraadi liikmed:

 

Akadeemilise üksuse juhtimisorganid on nõukogu ja direktor.