Ülikooli kollegiaalne otsustuskogu on senat, kuhu kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid, valitavate liikmetena õppejõudude ja teadustöötajate esindajad ning üliõpilaste esindajad. Senati pädevus tuleneb ülikooliseaduses nõukogu pädevusest. 

Ülikooli juhib rektor, kes kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Rektor on määranud järgmised rektoraadi liikmed: 

Nõuandev kogu on kuratoorium, mis seob ülikooli ja ühiskonda.

Akadeemilise üksuse juhtimisorganid on nõukogu ja direktor.