Kasvatusteaduste doktoriõppekava

Kasvatusteadused

Kasvatusteaduste doktoriõppekava loob tingimused professionaalsuse saavutamiseks kasvatusteaduste valdkonnas ning iseseisvaks teadustöö tegemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel. Meie doktorantidest kujunevad kõrgelt kvalifitseeritud õppejõud, teadurid ja haridusvaldkonna asjatundjad.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat (8 semestrit)

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1

Ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon haridusteaduste instituudi viljeldavast teadustemaatikast. Meie lõpetajad on võimalised juhtima haridusasutust, uurimisrühma või teadusprojekti, töötama teadurina, arendama haridusteooriaid või tegutsema õpetajakoolituses, tuginedes oma professionaalse karjääri kujundamisel kriitilisele mõtlemisele ja visioonile.

Õppekava

Õppekava läbinu:

 • on oma valitud teemavaldkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist;
 • oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid teooraid haridusalaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel;
 • oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi; 
 • oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskuseid ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskuseid;
 • tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
 • on iseseisev ja algatusvõimeline, võtab vastutuse analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest;
 • on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, on salliv hoiakute ja väärtuste mitmekesisuse suhtes;
 • on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
 • suudab põhjendada kasvatusteaduslike probleemide lahendusi laiemast sotsiaalteaduslikust kontekstist lähtuvalt;
 • suudab orienteeruda uurimistöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes;
 • oskab planeerida uuringut ning kasutada uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • suudab efektiivselt töötada teadustekstidega ja oskab neid luua;
 • on valmis teaduslikuks kommunikatsiooniks ja koostööks teiste uurijatega.

Tutvu õppekavaga ÕIS-is

Vastuvõtutingimused

Sügisel 2021 avatakse täiendav vastuvõtt projektipõhisele õppekohale. Pakutud teemaga saab tutvuda allpool. 

 

Tähtajad

Suvise vastuvõtu kuupäevad:

 • 11.10.2021 - 25.10.2021 – kandideerimine SAIS-is 
 • 08.11.2021 – vastuvõtueksam (täpne aeg lepitakse kandidaadiga kokku)
 • 31.01.2022 – õpingute algus 

Dokumendid

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt. Kandidaadid peavad oma doktoritöö kava siduma vastava temaatikaga. 

Eksam

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Vaata ka sisseastumise ajakava ja üldiseid kandideerimistingimusi siit.

 

Projektipõhised õppekohad (1 õppekoht)

Projektipõhine õppekoht sügisesel vastuvõtul on:

Riskigrupi noorte ennetamise ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamise süsteemse sekkumismudeli väljatöötamine (juhendajad vanemteadur Terje Väljataga, dotsent Meril Ümarik, professor Krista Loogma).

Doktoriõppe projekt on seotud EMP ja Norra finantsmehhanismide toetatud  uurimisprojektiga “Kutseharidus ja töökohal õppimine toetamaks riskinoorte sotsiaalset kaasatust”  (EmpowerVET) (“Vocational education and workplace training enhancing social inclusion of at-risk young”). 
Doktoriõppe projekti eesmärk on töötada välja ja valideerida  kutseõppeasutuses jätkusuutlik haridusliku sekkumise mudel, et ennetada noorte riskikäitumist, arendada võtmepädevusi, sh digipädevusi ja  toetada sotsiaalset kaasatust. 
Doktoritöö etapid sekkumismudeli väljatöötamisel:
1.    kontseptuaalne ja teoreetiline analüüs ning olemasolevate sekkumismudelite ja kutseõppeasutustes rakendatavate heade praktikate analüüs; 
2.    haridusliku õppelabori mudeli kohandamine kutseõppe konteksti;
3.    individuaalsed ja fookusgrupi intervjuud erinevate osapooltega (kooli juhtkond,  õpetajad, õppijad jne.) kaardistamaks erinevate osapoolte spetsiifilised vajadused, väljakutsed ja ootused;
4.    sekkumise disaini väljatöötamine koostöös kutseõppeasutuste kutseõpetajate ja tugispetsialistidega. Olemasolevate meetodite ja vahendite kohandamine kutseõppe konteksti;
5.    sekkumise piloteerimine  kutseõppeasutuses;
6.    sekkumise mõju hindamine lähtuvalt eelnevalt väljatöötatud metoodikast;
7.    haridusliku sekkumismudeli koostamine

 

 

Avatud teemaga õppekohad (0 õppekohta)

Sügisesel täiendaval vastuvõtul avatud teemaga õppekohale kandideerida ei saa.

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9857

Praktiline info doktorantidele

Üldised dokumendid, juhendid, vormid jms on leitavad siin ja siin.