ÕA amps ülikoolist

Õpilasakadeemia pakub 2022. aasta kevadsemestril noortele välja 9 kursust, millest üks on osaliselt inglisekeelne. Registreeritakse läbi TÕIS süsteemi, registreerimislink on leitav iga kursuse kirjelduse juurest.

Tule uuri, mida Sinu tulevane eriala endast kujutab.

Registreerimine kevadsemestri kursustele on lõppenud!

2022 KEVADSEMESTRIL TOIMUVAD KURSUSED:

Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus, ajakirjandus

Kursus võtab vaatluse alla tänase meediapildi keskendudes ajakirjandusele, reklaamile, suhtekorraldusele, nende seotusele ja erisustele ning avab valdkonna, kus kohtuvad ratsionaalsus ning loovus.
Kursuse viivad läbi selle ala juhtivad õppejõudud, kes tutvustavad reklaami, sutekorralduse ja ajakirjanduse muidu ehk varjatumat köögipoolt läbi paljude aktuaalsete näidete ning lugude. Kui kursuse läbinu hakkab  uue ja teadlikuma pilguga vaatlema ning mõtestama neid valdkondi, kui ta saab aru nende toimemehhanismidest (näeb mh ekraani taha) ning rollidest, siis on kursus õnnestunud.  

Täpsem operatiivne info covid-19 piirangute kohta asub siin:
https://www.kriis.ee/covidi-kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/krii…

 

Kuupäev Kell Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud
26.03 10:00-13:00 V302 Reklaami 1000 nägu Püüame mõista, mis on tänasel päeval reklaam, milliste kanalite kaudu ja kuidas see meieni jõuab. Vaatame palju näiteid ning mõtestame kaubakommunikatsiooni. Tiina Hiob
2.04 10:00 - 13:00 V302 Kommunikatsioon: Suhete looja, täiustaja ja säilitaja Tänases maailmas ei saa keegi hakkama ilma kommunikatsioonialaste teadmiste- ja oskusteta. 
Ajakirjandus, suhtekorraldus, reklaam – täna on need valdkonnad tugevalt lõimitud ning teenivad eraldi ja koos nii erasektori kui kogu ühiskonna huvisid. Vaatame lähemalt ka kriisikommunikatsiooni, mis on üks suhtekorralduse olulisi teemasid, sest kriis on täiuslik näide sellest, kuidas kommunikatsioonijuhtimine reaalses elus toimib. 
Kristel Abel
9.04 10:00-13:00 V302 Sotsiaalmeedia - kas ajakirjanduse päästja või hukutaja. Ristmeedia töötuba. Sotsiaalmeedia kasutamine on muutunud nii laialdaseks, et see on hakanud paljude jaoks asendama traditsioonilist meediat. Üha enam saavad inimesed uudiseid just sotsiaalmeedia kaudu. Mis on selle arengu plussid ja miinused? Kas meedia ja sotsiaalmeedia sulanduvad? Mille poolest need omavahel üldse erinevad?
 
Andres Jõesaar
23.04 10:00-13:00 V302 Mis on ajakirjandus ja kuidas seda teha? Tänapäevase meedia suhe traditsioonilise meediaga ning selle kasutusvõimalused ajakirjanduslikus töös.
Mis on uudis? Mis on arvamus? Kuidas tuvastada tõepõhjata ajakirjandust?
 
Andres Kõnno
30.04 10:00-13:00 V302 Loovkirjutamise praktikum Tekst seob omavahel ajakirjandust, suhtekorraldust ja reklaami. Oskus teksti koostada lähtudes selle eesmärkidest, sihtrühmast ja meediast on oluline osa kommunikatsioonitöötaja kompetentsist.  Uku Nurk

REGISTREERI END KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Kaia Ljash, kaia.ljash@tlu.ee

Ärimatemaatika algajatele (Uus)

Osalejad saavad teada: Mis on firma ja raha ? Kuidas koostada eelarvet? Mis on raha nüüdisväärtus ja kuidas seda arvestatakse finantsotsuste tegemisel? Kuidas aru saada pangalaenu tingimustest? Kuidas firmad turul toimivad? 

Tähelepanu!
Praegu kehtivad piirangud COVID-19 tõkestamiseks sätestavad, et täienduskoolituses:

Peavad kõik koolitusel osalejad tõendama oma nakkusohutust, selleks esitavad nad COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Tõendi palume saata kursuse koordinaatorile Kersti Maidrale (kersti.maidra@tlu.ee) hiljemalt 3.02.2022.
Ilma tõendita kahjuks koolitusel osaleda ei saa.
Üksiti palume teil ülikoolis kanda kaitsemaski.

Kuupäev Kell Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud
5.02 10:15 - 13:30 T-304 Firma, raha, valuuta, eelarve (Õpilas) firmadest. Raha, selle erinevad tähendused. Maksete tehniline toimetamine. Valuuta. Inflatsioon. Eelarve koostamise põhimõtted ja vahendid. Rühmatöö mingi projekti (klassiekskursiooni, klassiõhtu vms õpilasürituse korraldamine) eelarve koostamiseks. Prof emeritus Andi Kivinukk
19.02 10:15 - 13:30 T-304 Intresside arvutamise ABC Intressi mõiste, selle arvutamine. Raha tähtpäevaväärtus. Kapitalisatioon, finantstehinu põhisumma ja ajaväärtused. finantstehingu ajaline kestus. Raha nüüdisväärtus, diskonteerumine, maksete ekvivalentsus.  Prof emeritus Andi Kivinukk
5.03 10:15 - 13:30 S-406 Laenud, nende tagasimaksed Laenud, sms-laenud, annuiteedid, laenu tagasimaksegraafikud. Võlakirjade diskonteerimine Dotsent Maria Zeltser
19.03

10:15 - 13:30

S-406 Liisingud, laenude võrdlemine Liisingud, krediitkaardid, erinevate laenutingimuste võrdlemine Dotsent Maria Zeltser
2.04 10:15 - 13:30 S-406 Hoiused, säästmine ja investeerimine Pangahoiuste tingimused. Hoiuste kalkulaatorid. Aktsiad Dotsent Maria Zeltser
9.04 10:15 - 13:30 S-304 Turu toimimise põhimõtted Turu toimimise põhimõtted. Turu staatiline ja dünaamiline mudel. Turutasakaal. Firma kasum, tulud-kulud  Prof emeritus Andi Kivinukk

REGISTREERI KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Kersti Maidra, Kersti.maidra@tlu.ee

Erivajadusega noor eesti ühiskonnas

Koolituselt saab baasteadmised erivajadustest ning erivajadustega noorte võimalustest Eestis.

 

Kuupäev Kellaaeg Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud
5.02 12:00-15:15 TLÜ Auditoorium Sissejuhatus Kohtumist alustatakse tutvumise ja interaktiivse viktoriiniga "Kui hästi tunnen eripedagoogika termineid?" Seejärel käsitletakse järgmisi ülevaatlikke teemasid: sissejuhatus eripedagoogikasse; ülevaade enam esinevatest erivajadustest; kaasava hariduse põhimõtted.  Seejärel saavad kõik osaleda vestlusringis: "Mina ja erivajadustega noor". Õppepäev lõpetatakse õppefilmi vaatamisega intellektipuudega laste arendamisest. Iseseisva kodutöö tutvustus. Lii Lilleoja
19.02 10:15 - 13:30 veeb Liikumispuue Liikumispuue. Tutvumine liikumispuudega noorega. Alustatakse  lühiloenguga liikumispuude liikidest, tekkepõhjustest ja rehabilitatsioonivõimalustest.
Järgneb arutelu gruppides ning grupitööde kokkuvõtted. Seejärel toimub kohtumine liikumispuudega noorega,  kes räägib oma elust, haridusteest,  vaba aja tegevustest ning tulevikuplaanidest.  Võimalus esitada küsimusi.
Vaadatakse filmi „1+1“, järgneb filmi arutelu.
 
Lii Lilleoja
5.03 10:15 - 13:30 veeb Nägemishäire Nägemispuuete põhjustest, olemusest ning sügava nägemispuudega ja pimedate noorte õpetamismeetoditest. Tutvutakse pimedate laste arendamisel kasutatavaid õppevahendeid ning igapäevaseid abivahendeid. Grupitööna mõeldakse küsimustele, mida esitada nägemispuudega noorele. Toimub kohtumine sügava nägemispuudega noorega, kes räägib oma haridusteest, vaba aja tegevustest ja tulevikuplaanidest.  Diskussioon ja küsimuste esitamine. Lii Lilleoja
19.03 10:15 - 13:30 veeb Kuulmishäire Alustatakse väite-testiga kuulmispuudest ning arutletakse testi väidete üle.  Jätkatakse lühiloenguga kuulmispuuete põhjustest, liigitusest, kurtide õpetamise erinevatest meetoditest. Õpitakse sõrmendamist ja lihtsamaid viipeid. Grupitööna valmistatakse  meelespea kuulmispuudega inimesega suhtlemiseks. Seejärel toimub kohtumine kurdi noorega viipekeele tõlgi vahendusel.  Noor räägib oma  haridusteest, vabaaja tegevustest ja tulevikuplaanidest. Järgnevad küsimused ja vastused. Lii Lilleoja
2.04 10:15 - 13:30 veeb Autism. Kodutööde esitlus. Lõpetamine. Alustatakse grupitööga "Mina ja autism", seejärel tehakse kokkuvõte grupitööst. Jätkatakse lühiloenguga autismi olemusest, põhjuste alaliikidest ja suhtlemisest erivajadustega noortega. Seejärel toimub iseseisvate kodutööde esitlus ("Intervjuu erivajadustega noorega"). Pärast iga esitlust saavad kaasõppijad kommenteerida ja esitada küsimusi. Seejärel tehakse kokkuvõte. Kursuse lõpetab tagasiside ja lõpuring Lii Lilleoja

REGISTREERI END KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, Riina.Stahl@tlu.ee

Pedagoogiline mõtlemine õppimisest ja arengust

Ootame õppijad, kellele pakub huvi hariduspsühholoogiline lähenemine õppimise protsessile. Kursusel luuakse ülevaade peamistest mäluprotsessidest, motivatsiooni olemusest, strateegilisest õppimisest ja maailma tajumisest. Lisaks tehakse pilguheit tänapäeva pedagoogi maailma ja peamistele trendidele tööturul.

Kuupäev Kell Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud
5.02 10:15-13:45 Zoom

Sissejuhatus: Õppimine ja mälu

Lähenemine õppimisele läbi neuroteaduse. Õppimisega seotud müüdid. Ülevaade, kuidas jaguneb mälu. Mäluprotsesside iseloomustamine. Kuidas toetada õppimist teades mälu ülesehitust? Kätlin Reinik
19.02 10:15-11:45 Zoom Täidesaatvad funktsioonid, pidurdusprotsessid ning kognitsioon ja metakognitsioon Millised on töömälus aset leidvad tugiprotsessid? Miks on erinevates arengufaasides raske end pidurdada ja käitume impulsiivselt? Kuidas tajume enda ennast ümbritsevat maailma?  Kätlin Reinik
12.03 10.15-11.45 Zoom Strateegiline ennastjuhtiv õppimine Tutvumine ennastjuhtiva õppija kontseptsiooniga. Mida võib nimetada õpioskusteks ja mida õpistrateegiateks? Kuidas rakendada õppimises ja õpetamises õpistrateegiaid? Kätlin Reinik
26.03 10.15- 13.45 Zoom Motiveeritud mõtteviis
 
Tutvumine inimeste psühholoogiliste baasvajadustega ja võimekususkumustega. Kuidas toetab baasvajaduste rahuldamine motivatsiooni tekkimist? Motivatsiooni ja võimekususkumuste mõtestamine eelteadmistest ja –kogemustest lähtuvalt Kätlin Reinik
2.04 10.15-11.45 TLÜ Auditoorium Kokkuvõtete tegemine: Turvatunde tagamine suhete loomisel ja tagasiside.  Toetavate ja turvatunnet tagavate suhete loomine. Eelnevate kogemuste roll uute suhete loomisel.     Edasiviiva tagasiside loomine. Kursusele edasiviiva tagasiside andmine.  Kätlin Reinik

REGISTREERI KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, Riina.Stahl@tlu.ee

Noorsootöö põhimõtted (Uus)

Kursuse käigus omandavad õppijad teadmised noorsootöö korraldamise põhimõtetest kontaktõppena füüsilises ruumis ja gather.town keskkonnas.
 

Kuupäev Kell Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud  
5.02 12:00-14:00 TLÜ Auditoorium Noorsootöö Sissejuhatus kursusele ja veebivahendite tutvustus. Noorsootöö mõiste, olemus ja sisu. Ülevaade noorsootöö korraldamise põhimõtetest. Lianne Teder  
19.02 11:00-14:00 Veeb Osalus ja noortekeskus Noorte vabatahtlik osalus. Noorte vajadustest ja huvidest lähtuminev. Lianne Teder  
5.03 11:00-14:00 Veeb Kaasamine Noorte kaasamine. Lianne Teder  
19.03 11:00-14:00 Veeb Omaalgatus Noorte omaalgatuse toetamine. Lianne Teder  
2.04 11:00-14:00 Veeb Partnerlus Võrdne kohtlemine, sallivus ja partnerlus noorsootöös. Lianne Teder  
23.04 11:00-17:00 TLÜ Auditoorium Seminar Iseseisvate tööde esitamine. Noorsootöö korraldamise põhimõtete rakendamine nutinoorsootöös. Kokkuvõte kursusest. Lianne Teder  

REGISTREERI KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, Riina.Stahl@tlu.ee

Kuidas pöörasest ideest saab tegelikkus? Loovuskäsitlusi. (Uus)

Kursuse eesmärk on avada loovust kui tööriista, millega kaasaja kiirelt muutuvas maailmas toime tulla. Kursus avab meetodeid kuidas ideid ammutada ja neid enda nägu muuta. Loovus avaldub lisaks ideede loomisele ka suutlikkuses ideid ellu viia. Seega uurime kuidas ka pöörasest ideest võib tegelikkus saada. Seeläbi mõtestame loovuse rolli erinevates eluvaldkondades ja meie igapäevaelus. Seminaride käigus läbime ja ka iseseisvateks töödeks on loovuse erinevaid aspekte rõhutavad praktilised ülesanded.

NB! Kursus toimub teisipäeviti!

Kuupäev Kell Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud
8.02 15:15 - 16:45 Zoom Mis on loovus? Õppijate arusaam loovusest. Erinevad loovuskäsitlused. Helen Arov
15.02 15:15 - 17:30 Zoom Argiloovus Arutame milline on loovuse roll meie igapäeva elus ja erinevates eluvaldkondades. Helen Arov
22.02 15:15 - 17:30 Zoom Loovmõtlemise erinevad vormid. Kuidas ammutada ideid ja neid enda omaks teha? Joy Paul Guilford & loovuse 4 omadust: voolavus, paindlikkus, originaalsus ja viimistletus. Dissotsiatsioon ja assotsiatsioon. Helen Arov
1.03 15:15 - 17:30 Zoom Loovus ja seda toetav keskkond.  Kuidas tekib loomisvajadus? Loovust toetavad tehnikad ja loovustõkked. Helen Arov
8.03 15:15 - 16:45 Zoom Professionaalne looming. Milliseid piiranguid seab professionaalne raamistik loovusele. Avame loovametitel töötavate inimeste igapäevapraktikaid  Helen Arov
15.03 15:15 - 17:30 Zoom Meie-loovus (we-creativity) Sotsiaalne loovus. Koosloome ja koosdisain.  Helen Arov
22.03 15:15 - 16:45 Zoom Õppijate loovülesannete tutvustused  Arutame kursusel läbitud ülesandeid õppimise ja enesearengu aspektist. Seda toetab DEAL refleksioonimudel. Helen Arov
29.03 15:15 - 17:30 Zoom Õppijate loovülesannete tutvustused  Arutame kursusel läbitud ülesandeid õppimise ja enesearengu aspektist. Seda toetab DEAL refleksioonimudel. Helen Arov

REGISTREERI KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, Riina.Stahl@tlu.ee

Rakenduspsühholoogia "vaadates tulevikku"

Rakenduspsühholoogia kursuse teemad aitavad sul mõista inimest ja tema vajadusi, mõttemaailma ning häireid. Püüame mõista miks tehakse vastavaid valikuid ning kas need on alati parimat valikud. Kas meie ühiskond aitab kaasa või saab ära hoida häireid?

  • Ajaplaneerimine
  • Sõltuvused
  • Karjääriplaneerimine
  • Stress igapäevaelus 
  • Mõjustamine
Kuupäev Kell Ruum Teema Lühikirjeldus Õppejõud
5.02 12:15- 15:15 muudetud: toimub Zoomis Karjääri planeerimine Loengu eesmärgiks on anda lühiülevaade karjäärinõustamise
teooriatest ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest
meetoditest. Mõtiskleme karjääri kui mõiste üle, vaatame
karjääriplaneerimise teooriaid, räägime eesmärgi seadmisest,
valikutest ja otsustamisest. Loengu käigus teeme läbi mitmeid
praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute
tegemisel.
Kaisa Linnamägi
19.02 12:15- 15:15 Zoom Ajaplaneerimine Ajaplaneerimise loengus teeme palju praktilisi harjutusi, mis
aitavad aru saada kuhu ja kuidas me oma aega kulutame. Saad
aimu sellest, kuidas otsuseid vastu võtta, et aeg kuluks sinna,
kuhu seda päriselt investeerida soovin. Ehk siis vaatame lähemalt
enda ajaplaneerimise teadlikkust, eesmärke ning otsuseid ja
valikuid.
Kaisa Linnamägi
5.03 12:15- 15:15 E-õpe Sõltuvused Erinevatest sõltuvustest, mis ohustavad noori. Räägime lähemalt
nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud
sõltuvustest. Antakse ülevaade sõltuvusele iseloomulikest
tunnustest ning pikaajalise sõltuvuse tagajärjel tekkivatest
terviseprobleemidest. Samuti arutletakse võimaluste üle, kuidas
sõltuvusest vabaneda.
Kadri Pakaste
26.03 12:15- 15:15 Zoom Stress igapäevaelus Stressiolukorrad igapäevaelus ja meie reaktsioon stressoritele,
stressireaktsioonide bioloogiline pool ning
selle seoseid meeleoluhäirete (ärevushäired, depressioon) ja
läbipõlemisega. Posttraumaatiline stressihäire ja riskikäitumine.
Janno Pajupuu
02.04 12:15- 15:15 Zoom Mõjustamispsühholoogia Räägime mõjustamise psühholoogia olemusest ja põhilistest
mõjustamisvõtetest. Püüame aru saada, kuidas meid vahel
veendakse tegema midagi, mis meil tegelikult plaaniski polnudki
ja tagantjärele on raske mõista, kuidas nõustusime. Uurime
lähemalt mõjustamise maagiat!
Janno Pajupuu

REGISTREERI KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Kädli Riitsaar, kadli.riitsaar@tlu.ee

Tõlkimine - mitmekeelse inimese kirjaoskus? (Uus)

Kas oled mõelnud vahel sellele, et mitmekeelses maailmas on tõlkimisest saanud justkui osake kirjaoskusest? Kehtib eeldus, et iga mitmekeelne inimene on automaatselt võimeline ka tõlkima. Kuid kas see ikkagi on nii? Tule TLÜ Õpilasakadeemia kursusele ja vaatame koos, milline on tõlkimise ning tõlkija roll tänapäeva globaliseerunud, tehnologiseeritud ja kiirelt muutuvas maailmas ning milliseid oskusi ja teadmisi edukas tõlkija oma tööks vajab.

Kuupäev Kell Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud
12.02 11:00 - 14:00 Zoom Sissejuhatav loeng – mis on tõlkimine? Kuidas on ajas muutunud tõlkimine ja tõlkimisega seotud teooriad; mida teha klišeega „sõna-sõnaline tõlge“; kas vastab tõele, et iga mitmekeelne inimene on automaatselt ka tõlkija. Praktilised harjutused. Triin van Doorslaer, PhD
 
19.02 11:00 - 14:00 Zoom Erinevad tüüpi tekstid – kuidas neid tõlkida Kuidas tõlkida erinevaid tekstitüüpe (ilukirjandus vs tarbetekstid). Tutvume erinevate tekstidega ja vaatame, millised on tõlkestrateegiad erinevate tekstide tõlkimiseks. Lisaks vaatleme erinevaid otsingustrateegiaid, terminibaase, sõnaraamatuid.
Praktilised harjutused.
 
Triin van Doorslaer, PhD
 
26.02 11:00 - 14:00 Zoom Erinevad tüüpi tekstid – kuidas neid tõlkida  Jätkame tutvumist erinevate tekstitüüpide ja neile sobivate tõlkestreteegiatega (ilukirjandus vs tarbetekstid)  Triin van Doorslaer, PhD
 
5.03 11:00 - 14:00 Zoom Masintõlge vs inimtõlge Ülevaade masintõlke võimalustest ja tõlkemäluprogrammidest. Inimtõlke ja masintõlke plussid ning miinused. Masintõlke toimetamine. 
Praktilised harjutused
Triin van Doorslaer, PhD
 
12.03 11:00 - 14:00 Zoom Kuidas kohandada tõlgitud teksti sihtkultuuriruumi ja traditsioonidega (lokaliseerimine ja adapteerimine) Mis on lokaliseerimine ja milleks on seda vaja. Kultuuridevaheliste erinevuste roll tõlkimisel. Erinevad tõlkeadaptsioonid.
Praktilised harjutused.
 
Triin van Doorslaer, PhD
 
19.03 11:00 - 14:00 Zoom Mis on adapteerimine (teksti lihtsustamine)?  Kas lihtsustatud tekst ehk adapteeritud tekst on ka tõlge? Erinevad tõlkeadaptsioonid. Praktilised harjutused. Triin van Doorslaer, PhD

REGISTREERI KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Eva-Maria Kinkar, eva_maria.kinkar@tlu.ee

Antropoloogia: uurides kaasaegseid kultuure

Kursuse jooksul tutvustatakse antropoloogia eriala tähendust ja olulisust kaasaegses maailmas. Erinevad õppejõud ja endised tudengid jagavad oma kogemusi ning nägemust sellest, miks just antropoloog on üha hinnatum spetsialist erinevatel töökohtadel. Arutletakse, miks just antropoloogina on meil juurdepääs inimeste väga isiklikele eluaspektidele, samas aga oskus märgata ja analüüsida laiemaid ühiskonnaprobleeme. Õppejõud käsitlevad erinevaid teemasid, sidudes neid oma spetsiifiliste välitöökogemustega mitmetes maailma paikades. 

Kuupäev

Kell Ruum Loenguteema Lühikirjeldus Õppejõud
19.02 12:15-15:45 Zoom What is anthropology? A Historical Review of Anthropological Cinema (Loeng toimub inglise keeles) This lecture will discuss what is anthropology, from the perspective of the history of anthropological cinema. Anthropologists have been using film as a central methodological tool since the late 19th century. This lecture will examine the different ways in which anthropologists have used cinema and film-making methodologies in carrying out their research and in presenting their findings. The lecture will particularly examine some of the contradictions and contributions that have emerged with the implementation of the visual medium in anthropological research. It will place these contradictions within the development of anthropological discourse and the development of documentary film in general. Ultimately, the lecture will examine the relationship that anthropologists have historically had with visual media and relate these relationships to the history of cinema. Carlo Cubero
5.03 12:15-15:45 Zoom Antropoloogi pilk ning inimese ja keskkonna vaheliste koosmõjude uurimine Teises loengus keskendume keskkonna ja inimeste vahelistele suhetele ning kuidas seda antropoloogia abil uurida. Loengu esimeses osas räägime ülevaatlikult keskkonnaantropoloogiast ning toome erinevaid näiteid, kuidas antropoloogid on keskkonda uurinud. Seejärel proovime ise antropoloogilisi meetode kasutades mõista paremini tallinnlase ja linnakeskkonna koosmõju. Tunni teises pooles kehastume antropoloogideks ning astume loenguruumidest välja, et läbi viia mini-uurimustöö. Loengu viimases osas analüüsime oma tulemusi ning arutame, mida uut õppisime tänu antropoloogilisele pilgule. Mini-uurimustöö olemus sõltub ilmast. Uurimustöö tarbeks palun kaasa võtta väike märkmik või päevik ning kirjutusvahend. Joonas Plaan
19:03 12:15-15:45 Zoom Asylum-seekers, settled refugees, and detained migrants in Estonia. (loeng toimub inglise keeles) This lecture will focus on  an anthropological fieldwork among asylum-seekers, settled refugees, and detained migrants in Estonia. The lecture will explore the stories of a wide variety of migrants, primarily within Vao Accommodation Center and Harku Detention Center, and ultimately provides a better understanding of Estonia’s asylum system. Timothy Anderson
16.04 12:15-15:45 Zoom Tööantropoloogia

 Mari Valdur: Bioloogilise soo ja sotsiaalse soorolli eristus maailmas ning ka meie ühiskonnas on võrdlemisi hiljutine nähtus. Soorollide mõiste selgitab, mil määral ning kuidas on meie identiteet kujundatud sotsiaalsete struktuuride ja suhete poolt. Selles loengus arutame võrdlevalt Eesti ja Mongoolia näiteid soorollidega seotud protsessidest. Kuidas on soorollide olulisus täna seotud laialdasemate ajalooliste protsessidega? Kuidas on üleminek sotsialismilt turumajandusele soorollide mõistet ja selle kasutust mõjutanud? Kuidas suhestuvad riik ja erinevad rahvusvahelised (arengu)organisatsioonid soorollide mõistega? Ja kuidas kujundab soorollide kategooriline kasutus reaalsust, inimeste igapäevaelu ning heaolu? Loeng ja seminar selgitavad, kuidas on võimalik selliseid teemasid uurida kasutades etnograafilist osalusvaatlust ning teisi meetodeid, millel antropoloogiline töö põhineb. 

 Eeva Kesküla:
Enamus meist kasvab üles teades, et selleks et elada, peame tegema tööd. Töö on tüütu kohustus, mis röövib meie vaba aega ja takistab meid tegelemast muude, loomingulisemate asjadega. Samuti on  töö see, mis annab meie elule mõtte, annab meile rolli, mis teeb meid kogukonnas hinnatuks ja vajalikuks. Töö tekitab tihti tülpimust, mittetöötamine aga süütunnet. Majandusantropoloogia alateema 'töö' on hea viis seletamaks mitmeid antropoloogia keskseid küsimusi, kuna kõigil meil on sellega isiklik suhe. Kuid kas tööd mõistetakse kõigis ühiskondades ühtemoodi? Mis on töö ja mängu vahe? Millepärast tekib ühiskondades tööjaotus, kus erinevaid ülesandeid või ameteid jagatakse lähtuvalt soost, vanusest ja sotsiaalsest klassist? Miks töötatakse mõnes kultuuriruumis palju rohkem kui mõnes teises? Kas töö eest peaks alati raha saama? Ja kas tehnoloogia areng tähendab, et masinad teevad igava töö meie eest ära? Mida tähendab COVID 19-ga seotud massiline kaugtööle üleminek?
Selles loengus tutvustatakse läbi töö teema antropoloogia võtmeküsimusi ning tehakse töö teemaga seotud mõtteharjutusi. Antropoloog Eeva Kesküla, kes on uurinud kaevurite tööd Eestis ja Kasahstanis, ning globaalseid diginomaade seletab, miks tasub tööd uurida ning millised on sellega seotud takistused ja väljakutsed.

Eeva Kesküla, Mari Valdur
30.04 12:15-15:45 Zoom What can anthropologists learn from videogames? (And what can a game designer learn from anthropology?) (loeng toimub inglise keeles) Videogames are usually not the first thing that comes to mind when one thinks of anthropology. But as anything that people do, gaming can (and should) be studied anthropologically. Instead of going to a far-away land to observe how people live there, an anthropologist can join an online multiplayer game and investigate how players interact in it. Or, instead of an exotic tribe’s rituals, an anthropologist nowadays can study the equally unusual habits of videogame developers. Or they can look into how different cultures play, make, and understand games differently. In this lecture, I will discuss what anthropologists can learn from these approaches and how anthropology has informed the work of some game designers. In addition, we will also look into the relationship between videogames and environmental issues. We will explore whether videogames are harmful for our environment or could these games also educate us to become more aware of environmental issues Mikhail Fiadotau

REGISTREERI KURSUSELE

Kursuse koordinaator: Carlo Cubero, carlo.cubero@gmail.com

 

Õpilasakadeemiat toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium logo

Arved kursuse eest väljastame peale registreerimistähtaega.

Küsimuste korral kirjuta akadeemia@tlu.ee, telefon: 6 409 369