Koolitused

Filtreeri

Informaatikaõpetaja lisaeriala

Digitehnoloogiate instituut

-

Koolituse eesmärgiks on anda mingi muu aine õpetajatele, haridustehnoloogidele, ringijuhendajatele või näiteks kooli juhtkonna liikmetele, kellel on varasemalt omandatud pedagoogiline kõrgharidus, teadmised, oskused ja hoiakud uue ambitsioonika põhikooli ja gümnaasiumi informaatika ainekava ellu rakendamiseks.

Eesti keel
Sihtgrupile tasuta

„Meie Maailm“ programmi rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab õpetajal süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest ja aitab kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis. Sihtgrupp Koolitusele ootame klassiõpetajad, kes soovivad kasutada õpilaste sotsiaal...

Eesti keel
640

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala

Digitehnoloogiate instituut

-

Koolituse eesmärk on anda pedagoogilise kõrgharidusega või õpetajakoolituse läbinud aga erialase matemaatikaõpetaja kvalifikatsioonita õpetajatele teadmised, oskused ja hoiakud põhikooli matemaatika ainekava ellurakendamiseks ning luua eeldused esmaste üld- ja ainedidaktiliste ning erialaste pädevuste edukaks omandamiseks, mis võimaldab kursuse läbinul töötada põhikooli matemaatikaõpetajana.

Eesti keel
Sihtrgrupile tasuta

Riigikaitseõpetus

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab osalejale praktilised teadmised riigikaitse valikaine õpetamiseks üld- ja kutsehariduses. Oluline info Kandideerimisdokumendid tuleb saata hiljemalt 30.06.2021. Kandideerijatega toimub vestlus 06.07.2021 . Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustatakse pingerida ning uuele...

Eesti keel
Koolitus on tasuta. Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Korrektor-keeletoimetaja

Humanitaarteaduste instituut

-

Mikrokraadi õppekava täiskasvanud õppijale, kes soovib lihvida oskust tekste koostada, toimetada, korrigeerida ja vormistada. Kellele? Õppima on oodatud täiskasvanud, kellel tuleb oma igapäevatöös kokku puutuda korrektsust ja viimistletust eeldatavate tekstidega, mistõttu on tekkinud soov lihvida...

Eesti keel
5
720

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab algajal klassiõpetajal kujundada kutsestandardist lähtuvad klassiõpetajana töötamiseks vajalikud esmased pedagoogilised baaskompetentsid. Sihtgrupp Koolitusele ootame algajaid õpetajaid, kellel puudub ettevalmistus klassiõpetaja erialal Koolituse eesmärk ja õpiväljundid Koolituse...

Eesti keel
1820

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt ja kujundada arusaama õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks. Sihtgrupp Tööd alustavad või juba õpetajana tegutsevad...

Eesti keel
1420 (Võimalus tasuda osade kaupa)

„Meie Maailm“ programmi rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab õpetajal süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest ja aitab kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis. Kellele? Koolitusele ootame klassiõpetajad, kes soovivad kasutada õpilaste sotsiaal...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesti keel
768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: oktoober kuni jaanuar 192 € kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Supervisioon koolijuhtidele: tasakaalu hoidmine mentorluse rakendamisel

Haridusteaduste instituut

- 13.30 - 17.00

Koolitus annab kooljuhile head oskused õpetajate professionaalse arengu toetamiseks. Kaia Lainola Haridusteaduste instituudi külalislektor Kaia on omandanud magistrigraadi andragoogikas ning õppinud doktoriõpps psühholoogiat. Ta on õpetajate ja koolijuhtide koolitaja ning külalislektor Tallinna...

Eesti keel
Tasuta

Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab omandada esmased teadmised ja oskused ning kujundada hoiakud tööks kutseõpetajana ning toetada valmisolekut enda professionaalseks arendamiseks ning elukestvas õppes osalemiseks. Kellele? Koolitusele ootame pedagoogilise ettevalmistuseta kutseõpetajaid. Koolituse tulemusel...

Eesti keel
Tasuta

Kutseaasta alustavale õpetajale

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab kohaneda õpetaja rolli ja haridusasutusega, väärtustada õpetajaks olemist kui kestvat professionaalset arengut ja ennast kui õpetajat. Kellele? Koolitusele ootame koolieelse lasteasutuse alustavaid õpetajaid. Koolituse tulemusel õppija: teadvustab õpetaja rolli ja on...

Eesti keel
Tasuta

Õppejõu digipädevuse arendamine läbi tõenduspõhiste praktikate

Haridusteaduste instituut

- 09.00 - 11.15

Koolitusel osalemine aitab kujuneda oma õpetamist uurivaks õppejõuks ja annab oskuse kasutada uudseid (tehnoloogiapõhiseid) õppimispraktikaid õppetegevuses. Linda Helene Sillat haridustehnoloogia nooremteadur Linda Helene Sillat on haridustehnoloogia nooremteadur, kelle uurimisvaldkond keskendub...

Eesti keel
Hind tandemile (2 õppejõudu ühest kõrgkoolist) 800 eurot, üksikosaleja hind 450 eurot. Hind sisaldab kohvipause. ** Tallinna Ülikooli õppejõule tasuta.

Kovisiooni metoodika rakendamine koolieelses haridusasutuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse käigus areneb valmisolek tegutsemaks iseseisva kovisiooni grupi läbiviijana ja käivitajana. Soovituslik on tulla koolitusele haridusasutuse või piirkonna meeskonnana. Kellele? Koolieelse lasteasutuse õpetajad. Kuidas? Auditoorse töö kohtumised toimuvad viiel korral (kokku 8 (2+1+2+1+2)...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus

Ühiskonnateaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Mikrokraadi õppekava täiskasvanud õppijale, kes soovib avardada oma silmaringi lepitusega seonduvate õigusregulatsioonide ja psühholoogia tundmiseks, eesmärgiga pakkuda lepitamise olukordade lahendamise ja mõtestamise kogemust. Õppekava toob kokku nii loodus- ja terviseteaduste instituudi kui ühiskonnateaduste instituudi kompetentsid.

Eesti keel
24
2400

Kuidas alustav õpetaja leiab tasakaalu?

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab alustaval õpetajal arendada õpetajatööks vajalikke oskuseid. Kellele? Supervisiooniprogramm alustavatele koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajatele. Koolituse eesmärk ja õpiväljundid Koolituse eesmärk on teadvustada ja õppida kasutama alustava õpetaja tööressursi...

Eesti keel

Kõrgharidusõppe praktika sidusas õppekavas

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.30

Koolituse eesmärk on kavandada kõrgharidusõppe õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega sidus praktika, mis toetab üliõpilaste kujunemist oma eriala professionaalideks ning elukestvateks õppijateks. Kätlin Vanari nooremteadur, juhataja Kätlinil on magistrikraad kasvatusteadustes ja sotsioloogias. Ta...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

INDREK KORNEL: Pilates 2x nädalas

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 09.45

Pilates Tallinna kesklinnas! Pilates on terve keha treeningsüsteem, kus tegeletakse detailselt keha joondumise parandamisega läbi lihastöö, mis on alustalaks nii igapäevases, kui professionaalsel tasemel liikumises!

275 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Kursuse ühe kuu tasu on 55 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.

Mootorsõidukijuhi õpetajale: õppematerjalide koostamine

Haapsalu kolledž

-

Koolituse eesmärgiks on omandada oskused vajalike programmide ja meetodite kasutamiseks mootorsõidukijuhi õppes õppematerjalide koostamisel. Läbitavad teemad: Mis on õppematerjal? Millist õppematerjali võib õppetöös vaja minna? Kuidas luua õppematerjali ja seda vormindada? Praktilised näpunäited ja...

Eesti keel
80

Klaveri individuaaltunnid

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Klaveri individuaaltundides saad klaveriga sõbraks või sõprust värskendada. Õpe toimub sulle sobival tasandil ning koormusel.

Eesti keel
600 EUR (hinnale ei lisandu km) Kursuse individuaaltundide ühe kuu tasu on 120 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.

Klaveri individuaaltunnid

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Klaveri individuaaltundides saad klaveriga sõbraks või sõprust värskendada. Õpe toimub sulle sobival tasandil ning koormusel.

Eesti keel
600 EUR (hinnale ei lisandu km) Kursuse individuaaltundide ühe kuu tasu on 120 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejal mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut. Sihtrühm Koolieelsete lasteasutuste õpetajad. Ilona Sillak Haridusteaduste instituudi...

Eesti keel
Tasuta

Visuaalkunstiteraapia alused (2022 kevad)

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada visuaalkunstiteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid kunstiteraapiate magistriõppes.

Eesti keel
768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: jaanuar kuni aprill192.- kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Innovatsioonilabor - projektipõhise GTL õppe metoodika koosloome ja tõenduspõhine rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab kujundada teadmised ja oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ja uurimiseks koostöises õpikogukonnas. Kellele? Tegevõpetajad ja noorsootöötajad Eeldused Töötamine õpetaja ametikohal, huvijuhi või noorsootöötajana. Vajalik inglise keele...

Eesti keel
Koolituse hind individuaal osalejale 50 eurot, kooli meeskonnale 75 eurot (2-5 osalejat) 2 semestri pikkuse koolituse eest.

Kuidas õpetajate mentorina tasakaalu hoida?

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab mentorile oskuse ennast analüüsida ning enda rolli teadvustada. Maili Liinev Haridusteaduste instituudi külalislektor Maili on lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ja saanud magistrikraadi kasvatusteadustes ning omandanud superviisori ja coachi pädevused Tallinna...

Eesti keel

Kunstiteraapia vaimse heaolu toetamiseks

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 16.00 - 18.15

Kas tunned, et igapäevaelu pinged kuhjuvad ja sa ei suuda sellest kõigest välja tulla? Kui soovid teada, kuidas kunstiteraapiliste meetodite, vahendite ja tehnikate kaudu avastada iseenda tugevusi ning ressursse, siis tule koolitusele!

Eesti keel
300.-

Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

Haridusteaduste instituut

- 13.00 - 17.15

Kursus aitab kujundada juhendajana oma valmisolekut ja oskusi jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks huviringis ning õppija agentsust toetava õpiprotsessi loomiseks huviringis. NB! Palume registreerimisel kindlasti lisada lahtrisse "osalemise põhjendus" oma...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Õpetajate koosloome toetamine MATIK õppevaldkonnas

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel leiavad käsitlust aktuaalsed säästva arengu teemad ning koolitus aitab kujundada valmisolekut ja oskusi, et rakendada MATIK vahendite lõimimise oskust säästva arengu ja ringmajanduse eesmärkidega! Dmitri Mištšenko haridusteaduste instituudi Külalislektor Dmitri põhitöö on Ehte...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Kõrgharidusõppe praktika sidusas õppekavas

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.30

Koolituse eesmärk on kavandada kõrgharidusõppe õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega sidus praktika, mis toetab üliõpilaste kujunemist oma eriala professionaalideks ning elukestvateks õppijateks. Kätlin Vanari nooremteadur, juhataja Kätlinil on magistrikraad kasvatusteadustes ja sotsioloogias. Ta...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Maalikunsti jätkuõpe

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 17.30 - 19.45

Kui maalimine on sinu kirg, siis sellel kursusel saad kogenud juhendaja toel maalimises süveneda ning edasi areneda.

Eesti keel
225 EUR (hinnale ei lisandu km) Hind sisaldab enamikke materjale. Erisoovide puhul tuleb vahendid ise kaasa võtta.

Õpperobotite kasutamine koolieelses lasteastuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine tõstab kursusel osalejate teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning viib õppijad kurssi sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga. Evelyn Neudorf eelkoolipedagoogika nooremlektor Kellele? Koolitusele ootame õpetajaid...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. ​​Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Muusikaõpetus ülikooli sisseastujatele

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 18.00 - 19.30

Kursusel saad teada, mida peab oskama sisseastumiseksamitel ja milliseid oskuseid on vaja, et pääseda meie juurde muusika erialale õppima.

Eesti keel
60 EUR

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejal kujundada arusaama teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile, mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana ja omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks. Kellele? Kursusele on oodatud haridusasutuste juhid. Soovituslik osaleda ühest asutusest...

Eesti keel
Tasuta

Õpetajakoolituse võimalused õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab võimaluse tutvuda TLÜ õpetajakoolituse võimalustega vajaliku kvalifikatsiooni omandamiseks, kasvatada huvi õpingute vastu ülikoolis, analüüsida ennast õpetajana ning laiendada teadmisi nii iseenda kui ka õpilaste õpioskuste toetamiseks. Tiina Anspal koolipedagoogika lektor...

Eesti keel
Tasuta

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Haapsalu kolledž

- 15.30 - 17.00

Koolituse eesmärgiks on arendada digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes, rakendada õpitud teadmisi ja oskusi tööalaselt. Koolitus toimub täielikult Google meet...

Eesti keel
320

Supervisioon õpetaja töös

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab oskused esmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning osata ennast ja teisi inimesi jõustada. Katrin Aava kommunikatsiooni dotsent Katrin Aava on kommunikatsiooni eriala õppejõud ja õppekava kuraator ning kõrgkoolididaktika uurija ja...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Ettevõtlusõpetaja mikrokraad

Haridusteaduste instituut

-

Mikrokraadi õppekava toetab üldharidus- või kutsekoolide ettevõtlusõpetaja pädevuste omandamist. Oodatud on kõrgharidusega inimesed, kes mikrokraadi õppekaval täiendavad end nii ettevõtluse, majanduse kui ka ettevõtluspedagoogikaga seotud valdkondades. Õppekavas on lõimitud haridus- kui...

Eesti keel
960€

Digivahendid õppeprotsessis: kutsekoolis

Haapsalu kolledž

- 14.00 - 17.15

Kutseõpetajate digipädevuste arendamise koolitus. Koolitus koosneb kaheksast õppepäevast. Eesmärk: tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate tegevuste lõimimiseks kutseõppeasutuse õppetegevusse; luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid õppetegevusi; teadvustada digivahendite kasutegurit...

Eesti keel

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.15

koolitusel osalemine annab praktilisi oskusi täiskasvanute koolitajatele koolituste läbiviimiseks ja planeerimiseks. Kaire Povilaitis Kaire on andragoog, täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ning juhatuse liige. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba...

Eesti keel
820 € Hind sisaldab toitlustust auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel. Võimalus tasuda osade kaupa.

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 17.00

Kursus toimub reedeti. Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt. Palume kõigepealt täita motivatsioonikri. Siiri Häidma MSc digitaalsed õpimängud, BFM Igapäevaselt tegev BFMi tudengifilmide levikoordinaatori, vabakutselise ürituskorraldaja...

Eesti keel
Koolitus on ettevõtete töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel.

Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse eesmärgiks on omandada esmane valmidus tööks abiõpetajana erinevate vajaduste ja isikuomadusega õpilastega. Kellele? Koolitusele ootame pedagoogilise ettevalmistuseta inimesi, kes soovivad töötada abiõpetajana üldhariduskoolis Kuidas? Kogu kursus toimub kogemusõppe printsiipidele tuginedes...

Eesti keel
Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Praktika kõrgkoolis: arengut toetav praktika juhendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse eesmärk on arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi ning mõista enda rolli juhendajana. Kaia Lainola haridusteaduste instituudi külalislektor Kaia on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi külalislektor. Ta on omandanud magistrikraadi haridusteadustes andragoogika suunal ning...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine

Haridusteaduste instituut

-

koolitusel osalemine aitab mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eeldusi ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi. Katrin Aava KOMMUNIKATSIOONI DOTSENT Katrin Aava on kommunikatsiooni eriala õppejõud ja õppekava kuraator ning...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

13.00 - 16.15

Tallinna Ülikool kutsub praktilisele kõne ja hääle treeningule Toomas Lõhmuste MA; Tallinna Ülikooli kauaaegne kõnetehnikaõppejõud, humanitaarteaduste instituudi suulise tõlke kõnetehnika õppejõud, Eesti Rahvusringhäälingu dokfilmide ning telesaadete tekstide esitaja. Aeg: 16. märts 2022 kell 13.00...

95 eurot, hinnale lisandub käibemaks

Eelkoolipedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab kujundada pedagoogilisi kompetentse ning annab oskused laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas Tiia Õun haridusteaduste instituudi direktor Tiia on Haridusteaduste instituudi direktor ja eelkoolipedagoogika...

Eesti keel
760

Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 14.00

Kursus toimub esimesel korral esmaspäeval kell 13-17 ja seejärel teisipäeviti kell 10 -14, kokku 7 õppepäeva. Kursuse kuupäevades võib tulla veel mõningasi muudatusi. Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt. Palume kõigepealt täita...

Eesti keel
Koolitus on ettevõtete töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardam

Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.00

Kui sa tegutsed hajus- või hübriidmeeskonnas, tule ja saa osa kaasaegsest teadmisest, mis sind edaspidi tööelus aitab.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtetete töötajatele tasuta. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Õpetajate meeskonna eestvedamine ja juhtimine haridusasutuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse eesmärk on saada teadmisi eestvedamis- ja juhtimispraktikate kohta haridusasutuses ning arendada oskusi, kuidas toetada õpetajate meeskonda haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni rakendamisel. Kellele? Koolitusele ootame kooli või lasteaia direktoreid ja õppealajuhatajaid ning...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õpetajate meeskonna eestvedamine ja juhtimine haridusasutuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse eesmärgiks on saada teadmisi eestvedamis- ja juhtimispraktikate kohta haridusasutuses ning arendada oskusi, kuidas toetada õpetajate meeskonda haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni rakendamisel. Kellele? Koolitusele on oodatud kooli või lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad, samuti...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel

Fotograafia alused

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 14.00

Sellel algtaseme koolitusel võetakse fookusesse valgus, kompositsioon, optika, natura ja natura morte ning pilditöötlus nii teoorias kui ka mitmekülgses praktikas.

Eesti keel
250 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu)

Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevuste läbiviimisel lasteaias

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab lisateadmisi ja – oskusi eesti keele kasutamiseks lõimitud tegevuste läbiviimiseks lasteaias. Kellele? Koolitusele ootame vene töökeelega ja kakskeelsete koolieelsete lasteasutuste õpetajad. Koolituse tulemusel õppija: oskab koostöös eesti keele õpetajaga otsida võimalusi...

Eesti keel
Vene keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. ​​Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks lasteaias

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.30

Koolitusel osalemine annab lasteaiaõpetajale teadmisi ettevõtluspädevusest ja selle lõimimise võimalustest õppe- ja kasvatustegevustesse, samuti saada teadmisi projektõppe olemusest ja metoodikast. Kellele? Alushariduse õpetajad, kellel on huvi ja valmisolek rakendada projektõppe meetodit oma...

eesti
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Õppejõu professionaalse arengu kaardistamine: õpetamispraktikad eneseanalüüsi abil

Haridusteaduste instituut

22.00 - 13.15

Koolitusel osalemine aitab õppejõul mõista enda õpetamispraktikate kogumise ja analüüsimise vajalikkust professionaalse arengu huvides ja akadeemiliste töötajate karjäärimudelis. Merilyn Meristo prantsuse keele dotsent Merilyn Meristo on prantsuse keele dotsent. Lisaks prantsuse keelele koolitab ta...

Eesti keel
79€

Психическое здоровье в спорте - нечто большее, чем отсутствие психических расстройств

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 13.30

Ц ель обучения пополнить свои знания в области психического здоровья и психических расстройств; узнать как замечать потенциальные психические проблемы спортсменов и правильно реагировать; узнать как поддерживать психическое здоровье спортсменов Мы привыкли к тому, что в спорте идёт разговор о...

Vene keel
26
65 EUR

Veebilehe loomise algõpetus Wordpressi platvormil

Haapsalu kolledž

- 10.00 - 15.30

Koolituse eesmärk on pakkuda ettevõtte vajadustest lähtuva veebilehe loomiseks vajalikud oskused ja teadmised. Läbitavad teemad: Veebilehe loomise põhialused veebiplatvormi kasutamisel. Veebilehe struktuuri kavandamine. Veebilehtede tehnilised nõuded. Sihtrühm: ettevõtjad, kes vajavad oma tegevuses...

Eesti keel

Koomiksi kiirkursus algajale

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 17.30 - 20.30

Koomiksi kiirkursus algajale on mõeldud neile, keda on alati huvitanud, kuidas valmivad koomiksid ning soovinud ka ise sellel alal kätt proovida. Kursuse käigus õpime, kuidas toimub lugude arendamine ning jutustamine läbi koomiksi formaadi, vaatleme kõiki koomiksi loomise juurde kuuluvaid etappe ning proovime neid ka ise läbi.

Eesti keel
120€

Ülevaade psühhoteraapiatest

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 15.00

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad ülevaate psühhoteraapia olemusest. Antud kursus on ka eelduspädevuseks kunstiteraapiate magistriõppesse astumisel.

Eesti keel
280 €

Pakendi disain ja tootearendus

Haapsalu kolledž

- 10.00 - 15.30

Koolituse eesmärk on pakkuda teadmisi ja oskuseid terviklikuks pakendi disainiks, mis algab pakendi valikust, sobiva etiketi ja kogu toodet hõlmava kujunduse loomiseni. Läbitavad teemad: disaini alused, disaini protsess; pakend kui tervik: tooteinfo, sildid, kujundus; pakend kui infokandja; kujundus...

Eesti keel

Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.30

Sellel koolitusel mõtlete kliendi vaates oma teenusele või tootele ja õpite looma läbimõeldud ja tähendusrikkaid sõnumeid nii sõnalisel kui visuaalsel kujul ning sihtgruppe ja klienditeekonda arvestades neid ka levitama. Lisaks keskendutakse lihtsamate digitaalsete lahenduste ja kliente kõnetava veebilehe prototüübi loomisele.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtte töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardami

Tööandjabränding

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

10.00 - 14.00

Olulisim väärtus ettevõtete ja organisatsioonide jaoks on nende asjatundlik ja pühendunud töötaja. Kuidas olla atraktiivne tööandja, kes tõmbab magnetina ligi just temale sobivaid töötajaid?

Eesti keel
312 EUR (hind sisaldab käibemaksu)

Virtuaalrobootika õpikeskkonnad

Digitehnoloogiate instituut

- 17.30 - 19.30

Virtuaalsed robotid ja nende programmeerimisvõimalused õppetöö mitmekesistamiseks või distantsõppe läbiviimiseks. Koolitusel õpid praktilise tegevuse kaudu kasutama virtuaalseid robootika õpikeskkondi.

Eesti keel
179€, sh km

Digimentor kogukonnas

Digitehnoloogiate instituut

- 10.00 - 17.00

GRUPP ON TÄITUNUD! Sama kursus toimub ka SÜGISEL 2022 (kuupäevad on selgumisel). Kui soovid saada kursuse kohta infot, registreeru ja me saadame Sulle info toimumisaegadest. Digioskused on ammu kuulutatud üldoskuseks, nagu seda on nt lugemine ja kirjutamine. Süsteemne lähenemine, kuidas täiskasvanud uut üldoskust omandada saavad, seni puudub. Lahendus peab olema digioskuste õppija jaoks sõna otseses mõttes käeulatuses. Veebipõhise koolituse eesmärgiks on valmistada ette digioskuste ja digipädevuse arendamise spetsialiste ehk digimentoreid, et tulemuslikult juhendada erialaliitude, (vanemaealiste) organisatsioonide, kogukondade (vanemaid) liikmeid ja teisi täiskasvanud huvilisi.

Eesti keel
No more seats!
72€, sh käibemaks

Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab ülevaate õpetaja rollist õppijate karjäärikujundamise kompetentside arengu toetamisel ning teadmised ja oskused karjääriõpetuse läbiviimiseks ja karjääriõppe lõimimiseks üld- ja erialaainetega haridusasutustes. Kellele? Kursus on suunatud kõigile õpetajatele, kes soovivad toetada...

Eesti keel
Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Videote loomine mobiiltelefoniga

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

10.00 - 15.00

"Klassiruumis vaba energia. Avatud suhtlus ning kerge oli küsimusi küsida." Kursuse sihtgrupp Kõik, kes soovivad osata teha mobiiltelefoniga videot. Koolituse sisu ja eesmärk Koolituse eesmärk on tutvuda eri liiki videote ja nende eesmärkidega, omandada algteadmised režiist, kaameratööst...

Eesti keel
174€ (hind sisaldab käibemaksu)

Sotsiaalmeedia turundus algajatele

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.15

Õpi suurendama oma ettevõtte digitaalset nähtavust läbi erinevate sotsiaalmeedia platvormide ja neil toimuva tegevuse planeerimise, teostamise ja analüüsimisega. Koolituse fookuses on koduleht, Facebook, Instagram ning vajadusel ka TikTok, Youtube, Twitter, LinkedIn.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtete töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel, Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avarda

Учимся 'играючи': как использовать игры, чтобы развить психологические навыки?

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 14.30

Помимо развития физических и технических навыков, осознанное развитие психологических навыков спортсмена может быть нормальной частью тренировок, и делать это можно посредством игры. На данном семинаре вы сможете взять на себя роль спортсменов и на практике опробовать на себе различные игры и...

Vene keel
26
65 EUR

Kehalise loovpraktika kasutamise tehnikad ja protsess

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kaasaegse tantsu õpetaja, koreograaf ja kunstiõpetaja Rodrigo Chavero Argentiinast jagab teadmisi, kuidas üles ehitada ja läbi viia kehaharjutuste sessioon või tund klientide/õpilastega, kasutades selleks keha- ja loovuspõhiseid sekkumistehnikaid ja ressursse.

Inglise keel
180 €

Brändi visuaalse identiteedi kujundamise alused ja haldamine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

10.00 - 14.00

Organisatsiooni kommunikatsiooni teenistuses võib olla üllatavalt palju visuaalseid vahendeid, ei pea piirduma vaid logo ning sellega seonduvaga – see võib osutuda liiga “napisõnaliseks”. Teisalt ei pruugi ka visuaalne rikkus alati hea olla – seda siis, kui selleks kasutatavad vahendid pole allutatud ühtsele eesmärgile ega räägi sama lugu. Mõlemal juhul on abiks kaardistada kõik kasutatavad visuaalsed vahendid ning analüüsida nende potentsiaali olla ettevõtte kommunikatsioonile toeks, seda jõustada ning samas luues ka sobiva emotsionaalse fooni suhtlusele.

Eesti keel
312 EUR (hind sisaldab käibemaksu)

Programmeerimise algõpetus Javascript baasil

Haapsalu kolledž

- 13.00 - 16.15

Koolituse eesmärk on õppida tundma programmeerimise olemust, baasmõisteid ja põhimeetodeid. Kursus on hea võimalus enesetäienduseks kõigile neile, kes soovivad tulla õppima Haapsalu kolledži rakendusinformaatika õppekavale, kuid tunnevad, et vajavad selleks programmeerimises mõningaid algtõdesid...

eesti
80

Digivahendid lasteaialaste õppetegevustes

Digitehnoloogiate instituut

- 14.00 - 17.15

Koolitusel saad praktiliste tegevuste kaudu ideid, kuidas kasutada digivahendite mitmekülgseid võimalusi nii õppetegevuse planeerimisel ja kui ka läbiviimisel töös lasteaia lastega.

Eesti keel
129€, käibemaksu ei lisandu

Sotsiaalmeedia turundus algajatele

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.15

Õpi suurendama oma ettevõtte digitaalset nähtavust läbi erinevate sotsiaalmeedia platvormide ja neil toimuva tegevuse planeerimise, teostamise ja analüüsimisega. Koolituse fookuses on koduleht, Facebook, Instagram ning vajadusel ka TikTok, Youtube, Twitter, LinkedIn.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtete töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel, Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avarda

Kommunikatsioonijuhtimine mitmekultuurilises keskkonnas

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 15.30

Koolituse fookuses on mitmekultuuriline keskkond ja selles toimuv kommunikatsioon. Kultuuride vahelistele erinevustele lähenetakse ühiskonna mudelite, kultuuridimensioonide, identiteedi, kultuurikomponentide, väärtushinnangute ja salliva suhtumise kaudu arendamaks üksteisemõistmist mitmekultuurilises keskkonnas töötamiseks.

Eesti keel
190 EUR (hinnale ei lisandu km)

„Meie Maailm“ programmi rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab õpetajal süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest ja aitab kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis. Kellele? Koolitusele ootame klassiõpetajad, kes soovivad kasutada õpilaste sotsiaal...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala

Digitehnoloogiate instituut

-

NB! GRUPP ON TÄITUNUD! Koolitusel osalemise vast huvi üles näitamiseks võite ennast siiski koolitusele registreerida, kuna sellisel juhul jääb meil võimalus sarnase koolituse väljakuulutamisel saata Teile teavitus. Tasuta kursuse eesmärk on anda töötavale, pedagoogilise kõrgharidusega või õpetajakoolituse läbinud aga erialase matemaatikaõpetaja kvalifikatsioonita õpetajatele teadmised, oskused ja hoiakud põhikooli matemaatika ainekava ellurakendamiseks ning luua eeldused esmaste üld- ja ainedidaktiliste ning erialaste pädevuste edukaks omandamiseks, mis võimaldab kursuse läbinul töötada põhikooli matemaatikaõpetajana.

Eesti keel
No more seats!
Sihtrgrupile TASUTA

Filmikunst: operaatoritöö ja valgus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 18.00 - 20.30

NB! Kursus toimub inglise keeles. koolitus toimub igal neljapäeval kell 18.00. Kursuse sihtgrupp Filmikunsti ja fotograafia entusiastid, BFMi filmikunsti ja audiovisuaalse meedia erialast huvitunud. Kursuse sisu ja eesmärk Kursuse eesmärk on arendada oskusi filmikunstis ja saada julgust, et...

Inglise keel
960€ (ei lisandu KM)

Reklaam ja kuvandiloome

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Reklaami ja turunduskommunikatsiooni kuvandiloome õppekava annab teadmised reklaamitegevuse üldise sisu ja erinevate suundade mõistmiseks ning oskused omandatu rakendamiseks turundusstrateegia loomisel. Õppekava toetab teoreetiliste käsitluste kinnistamist praktiliste tegevuste, disainmõtlemise ja...

eesti
1600 eurot

E-ülesannete loomine HEV õpilastele

Digitehnoloogiate instituut

10.00 - 15.30

Kursusel õpid looma e-üleasandeid HEV õpilastele. Tutvud erinevate e-keskkondadega ja aktiivõppemeetoditega, et toetada erivajadustega õpilast tema teadmiste edenemisel. Kas memoriin või lumepallisõda on Sulle tuttavad meetodid?

Eesti keel
119€, käibemaksu ei lisandu

Reklaam ja praktiline sisuloome

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Reklaami, loojutustamise ja visuaalse kommunikatsiooni õppekava, mis toetab reklaamiloomeks oluliste teamiste ja oskuste omandamist. Õppekava läbimine annab teadmised ja oskused reklaamitekstide analüüsimiseks, visuaalide kavandamiseks ja hindamiseks, pakub võimalust osaleda audiovisuaalse (AV)...

Eesti keel
1440

Reklaam ja sisuloome (intensiivkursus)

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Reklaami ja turunduskommunikatsiooni sisuloome intensiivne õppekava, mille jooksul saab õppija peamised teadmised reklaami ja kuvandiloome valdkonnas, lahendab loovülesandeid ning loob reklaamklipi. Õppekava läbimine annab teadmised reklaamitegevuse üldise sisu ja erinevate suundade mõistmiseks...

Eesti keel
1600 eurot

Kommunikatsioon ettevõttes

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Kommunikatsiooni valdkonna õppekava, mis annab teadmised ja oskused ettevõtte kommunikatsioonikanalite loomiseks ja haldamiseks. Õppija saab ülevaate suhtekorralduse valdkonna alustest, arengust, eetilistest põhimõtetest. Käsitletakse meediasuhteid, sise-, riski- ja kriisikommunikatsiooni aluseid...

Eesti keel
1680

Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huvikooli juhendaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Mikrokraadi õppekava, mis toetab muusikaõpetajat või muusikaringi juhendajat töös eelkooliealiste lastega. Õppekava annab teoraatilised teadmised muusikaõppe kavandamiseks ja läbiviimiseks eelkooliealistele lastele ning pakub võimalusi omandatu praktiseerimiseks. Õppe kätkeb endas nii õpetajaoskuste...

Eesti keel
1760 eurot

Kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja õppekava annab pädevused teadliku ja läbimõeldud liikumise kavandamiseks ning ellu viimiseks. Õppekava sisaldab ainekursuseid, mille eesmärk on ühise tervikuna tõsta iga tanstija ja tanstuõpetaja teadlikkust erinevaid võimalusi pakkuvaks tantsuliseks liikumiseks...

Eesti keel
960 eurot

Loov- ja kultuuriprojekti produtsent

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Loov- ja kultuuriprojektide produtsendi mikrokraadi õppekava tutvustab kunsti- ja kultuurivaldkonnas tegutsejatele erinevaid kultuurikorralduse aspektide sidudes neid meedia, andragoogika, turunduse ja kommunikatsiooniga. Osalejad saavad õppetöö käigus omandatut oma tegevusvaldkonnaga siduda saades...

Eesti keel
2000 eurot

Organisatsioonikommunikatsiooni spetsialist

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Organisatsioonikommunikatsiooni algtõdesid avav mikrokraadi õppekava, mis annab teadmised erinevate infokanalite loomisest ja haldamisest. Mikrokraadi õppekava läbinu suudab tegutseda oma organisatsiooni kommunikatsioonispetsialistina sh on tal olemas oskused organisatsiooni verbaalse ja visuaalse...

Eesti keel
1600 eurot

Digitaalturunduse spetsialist

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Digitaalturunduse õppekava, mis aitab mõista digiturunduse olemust, annab teadmised valdkonna teooriatest ja praktikatest ning loob kompetentsi organisatsiooni digiturundusvaldkonna arendamiseks. Praktilise väljundina saavad õppijad kogemuse digiturunduskampaaniate kavandamisest ja ellu viimisest...

Eesti keel
1760 eurot

Tantsuline äratus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 09.45

Mõnus äratus igas vanuses liikujale! Liigume 45 minutit mõnusalt koos, et äratada vaim ja keha ning tekitada iseendas hea enesetunne. Venitame, sirutame, hingame ja liigume ruumis. Paranda enda füüsilist ning vaimset heaolu ning ärata ennast Tallinna kesklinnas Irina Pähna käe all!

160 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Kursuse ühe kuu tasu on 40 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.15

koolitusel osalemine annab praktilisi oskusi täiskasvanute koolitajatele koolituste läbiviimiseks ja planeerimiseks. Kaire Povilaitis Kaire on andragoog, Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja eestvedaja ning tegeleb igapäevaselt professionaalse kogukonna võrgustumise ja arengu toetamisega...

Eesti keel
990 € Hind sisaldab toitlustust auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel. Võimalus tasuda osade kaupa.

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Haapsalu kolledž

-

Mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis. Koolituse eesmärk on kujundada B-mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Koolituse alustamise eeldused: B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja...

Eesti keel
2350

Kunstipõhine peretöö

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kunstipõhise peretöö mikrokraadi õppekava on adresseeritud kunstiteraapiate õppekava lõpetanutele, et toetada loovterapeutide erialaseid pädevusi ühes kitsas valdkonnas, milleks on kunstipõhine peretöö.

Eesti keel
1400.-

Õpetaja võimalused toetada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate juurdekasvuuskumuse kujunemist

Haridusteaduste instituut

-

Õppeprotsessi käigus saadud tagasiside, õppimisele antava kiituse ja kriitika alusel, kujunevad lastel uskumused enda võimekuse kohta, mis mõjutavad oluliselt nende soovi pingutada ja tulemuslikkust. Seetõttu on ülioluline õpetajal kõigepealt teadvustada, milliseid arengut puudutavaid uskumusi ta...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel

Stsenaristika

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 12.00 - 16.00

Avasta enda jaoks loo struktuur, karakterite loomine, stseen, dialoog ja kursuse lõpuks kirjutad päris enda lühifilmi stsenaariumi. Ootame koolitusele kõiki filmi ja stsenaristika huvilisi, varasemad oskused pole olulised.

Eesti keel
240€ (hind sisaldab käibemaksu)

Õpetajatele: Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Pedagoogidele suunatud programmi eesmärk on läbi võimaluste, lahenduste, tugevuste ja ühisosa jõuda koostöise õpikultuuri loomiseni, toetades nii enda kui ka õpilaste sooritusi.

Eesti keel
Koolitus on töötavale õpetajale tasuta, osaleja peab kajastuma töötava õpetajane EHISe registris. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Helipilt

Digitehnoloogiate instituut

10.00 - 17.30

"Kõige rohkem meeldisid mulle koolituse erinevad aspektid: oli nii teoreetilist infot, arutelu, analüüsi, aga ka praktilist proovimist." Kursuse sihtgrupp Osalejad, kes on huvitatud helirežiist. Varasem kogemus pole vajalik. Kursuse eesmärk ja sisu Tutvumine helirežiiga. Kõigil on võimalus juhendaja...

Eesti keel
175€ (hind sisaldab KM)

Võimestav kommunikatsioon koostöövõrgustike toetamiseks

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

-

Võimestav kommunikatsioon koostöövõrgustike toetamiseks on mikrokraadi õppekava, mis annab oskused ja teadmised erinevate meeskondade sidusaks ja koostöiseks tegutsemiseks. Võimestava kommunikatsiooni võtmesõnadeks on võimestatud ja paindlikult juhitud võrgustikutöö, mis tagab iga võrgustiku...

Eesti keel
1440 eurot

Loovkirjutamine ja -jutustamine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Anna oma loovkirjutamise ja –jutustamise oskusele hing ja värv läbi lugude loomise! Õpi tundma lugude toimimist läbi terminoloogia, süžee, karakteri, konflikti, žanri ja teema mõtestamise.

Inglise keel
220 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

3D modelleerimine algajatele

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on omandada algtõed 3D modelleerimisest SolidEdge tarkvara abil. Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja: oskab kasutada SolidEdge...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Turunduse juhtimine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Soovid teada, kuidas turundus toimib, kuidas mõjutada klienti, mis on bränd ning kuidas seda luua? Siis see koolitus on just Sulle! Registreeri end kursusele ning omanda tarvilikud teadmised sellest, kuidas turundust juhtida ning kuidas sihtida just neid kliente, kellest Sul ka päriselt kasu on!

Eesti keel
840 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Ühe mooduli hind 240 EUR (koos käibemaksuga). Neljal moodulil osaledes soodushind 840 EUR (koos käibemaksuga).

Professionaalne ja mõjus esinemine veebis

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kaamera ees esinemine on saanud meie igapäeva osaks, aga kas ka oskused ja enesekindlus on sellele "uuele normaalsusele" järele jõudnud? Olgu see koosolek või intervjuu, esitlus või usutlus - teadlik lähenemine on edu pant!

50€ (sisaldab käibemaksu)

Operaatoritöö

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Praktiline kursus harutab kaameratöö lahti kaadriteks, kompositsiooniks, rakurssideks ja muuks oluliseks mõjusa audiovisuaalse sisu loomisel.

Eesti keel

Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab lasteaiaõpetajal kujundada valmisoleku ja oskused lapse arengu jälgimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks ning koostööks lapsevanemaga. Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on omandada baaskompetentsid ning kujundada valmisolek ja oskused lapse arengu jälgimiseks...

Eesti keel
Vene keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Arengu ja õppimise toetamine

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab osalejale ülevaade tunnetusprotsessidest ning õpimotivatsiooni olemusest. Grete Arro Grete on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur ja õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Tema uurimistöö keskendub mõtlemise arengu teemadele seotuna eneseregulatsiooni...

Vastavalt hinnapakkumisele

Figuuri- ja moejoonistamine värvidega

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Katsetamine eri vahenditega (tint, süsi, tindipliiatsid, vildikad, akvarell, akrüül, pastell, lõikenuga). Keerulisemate moepooside visandamine. Erinevad tekstuurid ja mustrid. Moekollaažid eri võtmes. Kiiruse ja osavuse arendamine joonistamises. Modellirollid ja moepoosid.

Eesti keel

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja: loob sobiva tarkvara abil reklaamlahendusi, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja autorikaitseseadusest; tunneb...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Turunduse automatiseerimine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Soovid teada, kuidas turundus toimib, kuidas mõjutada klienti, mis on klienditeekond ning kuidas seda planeerida? Siis see koolitus on just Sulle! Tule ja ammuta uut ning vajalikku infot oma ala eksperdilt!

Eesti keel
840 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Ühe mooduli hind 240 EUR (koos käibemaksuga). Neljal moodulil osaledes soodushind 840 EUR (koos käibemaksuga).

Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena tunneb osaleja mõningaid toimivaid õppimisstrateegiaid, õpimotivatsiooniga seotud teooriaid ja keskkonna rolli mõlema toetamisel. Grete Arro haridusteaduste instituudi teadur Sihtgrupp õpetajad Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on saada ülevaade mõnigatest toimivatest...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

Koolituse eesmärgiks on toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks. Koolitus algab...

Eesti keel
1820

Muutunud õpikäsitus ja lõimitud teemapõhine õpetamine

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena oskab õpetaja rakendada lõi- mitud õpet muutunud õpikäsitluse kontekstis, saades tuge õpetajate omavahelisest koostööst. Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on õppida õpetajana rakendama lõimitud õpet muutunud õpikäsituse kontekstis, saades tuge õpetajate omavahelisest...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Humanitaarteaduste instituut

Avatud akadeemia

"Käesolevaga teatame, et antud küsimusele vastuse leidmiseks kokku kutsutava koosoleku teie-poolne aeg ei osutunud meile sobivaks." Tuleb tuttav ette? Just selliseid ametlikke kirju saame iga päevaga üha enam. Kuidas aga vältida keerukaid lauseid ja väljendada end selgelt ning korrektselt? Reili...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kaasava hariduse rakendamine koolis

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena tunneb osaleja kaasava hariduse tänapäevaseid praktikaid põhikooli tingimustes, teadvustab ja reflekteerib oma personaalset õpetamise kogemust ning töötab välja konkreetsetele õppijatele kohandatud õppemeetodid ja - vahendid. Koolituse eesmärk ja õpiväljundid Koolituse eesmärk...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida?

Eesti keel
Kokkuleppel

Praktiline haridustehnoloogia I

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale. Koolituse õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija: tunneb digiajastul...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab lasteaiaõpetajale oskuse lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid. Janika Leoste nooremteadur, ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste on doktorikandidaat Tallinna Ülikooli...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Ettevalmistus integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) erialale

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kursuse sihtgrupp Kursus on mõeldud neile, kes on huvitatud integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) erialale kandideerimast. Kursuse sisu ja eesmärk Tutvuda integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) erialaga ja teadlikumalt valmistuda sisseastumiskatseteks. Kursusel...

Eesti keel
50€ (hinnale ei lisandu KM)

Meeskonnatöö koolieelses lasteasutuses

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine loob eeldused ühe õpetaja ja kahe assistendi koostööoskuste kujunemiseks; toetab osalejate suhtlemis- ja meeskonnatöö oskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis. Koolitus algab märtsis 2022. Täpsed kuupäevad on selgumisel. Kellele? Koolieelse lasteasutuse...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. ​​Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õppimist toetav hindamine

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena on osaleja saanud tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas. Eesmärk ja õpiväljundid Koolituse eesmärk on mõtestada õppeprotsessi kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

Ühiskonnateaduste instituut

Koolituse eesmärk on anda teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest ja sellega kaasnevatest muudatustest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Stsenaristika

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Avasta enda jaoks loo struktuur, karakterite loomine, stseen, dialoog ja kursuse lõpuks kirjutad päris enda lühifilmi stsenaariumi. Ootame koolitusele kõiki filmi ja stsenaristika huvilisi, varasemad oskused pole olulised.

Eesti keel
240 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Loovkirjutamine

Humanitaarteaduste instituut

Selge ja väljendusrikas keel on keeruliste olukordade parim lahendaja. Tallinna Ülikooli loovkirjutamise koolituse läbinu oskab koostada selge ülesehitusega korrektselt vormstatud tekste, mis arvestavad stiili, konteksti ning adressaati. Koolituse aeg, koht ja hind kokkuleppel. Sihtgrupp...

Eesti keel
Kokkuleppel

Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade lapsekesksetest kasvatuse põhimõtetest, sh lugema ja kirjutama õpetamisest alushariduse tasemel. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja: on saanud ülevaate lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest ja vastavalt sellele lugemise ja kirjutamise õpetamisel õppekeskkonna...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab kujundada teadmised õpilaste vaimse tervise probleemide märkamiseks koolis. Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on kujundada teadmised õpilaste vaimse tervise probleemide märkamiseks koolis, oskused nendega toimetulekuks ning esmaseks sekkumiseks koolikeskkonnas, et toetada...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Loodusõppealaste koostöötegevuste läbiviimine lasteaias

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab lasteaiaõpetajale olulised teadmised sellest, kuidas rikastada loodusõppealast tegevust lasteaias. Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on õppida rikastama loodusõppealast tegevust lasteaias ja leida koostöövõimalusi loodusõppealaste ürituste ja projektide läbiviimiseks...

Eesti keel
Vene keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kriisikommunikatsioon

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Soovid saada ülevaate kriisikommunikatsiooni toimimise põhimõtetest ja –võtetest? Koolitusel saad kogenud ajakirjaniku, pressiesindaja ning diplomaadi juhtimisel harjutada praktiliste ülesannete varal kriisiaegset kommunikatsiooni.

Eesti keel

STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamise innovatsioonilabor

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab lasteaiaõpetajale oskused STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks. Janika Leoste NOOREMTEADUR, ETTEVÕTLUSKOOSTÖÖ JA INNOVATSIOONI PEASPETSIALIST Janika Leoste on doktorikandidaat Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste koolis (Eesti). Alates 2021. aastast on ta ka Tallinna Ülikooli...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Sisekoolitaja pädevus

Haridusteaduste instituut

Koolitus on suunatud sisekoolitajate professionaalsele arengule, mille abil õpitakse kavandama terviklikku koolitusprotsessi, arvestades sealjuures täiskasvanud õppija iseärasusi ja enda kui koolitaja rolli, õppimise toetamisel. Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on arendada oma pädevust...

Vastavalt hinnapakkumisele

Abiks põhikooli õpetajale: individuaalse õppekava koostamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärk on arendada õpetajana oma teadmisi ja oskusi individuaalse õppekava koostamisel. Koolituse õpiväljundid: Osaleja teab individuaalse õppekava sisunõudeid. Oskab vormistada nõuetekohaselt individuaalset õppekava. Sihtgrupp: õpetajad Täiendavaks infoks võta meiega ühendust aadressil...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab lasteaiaõpetajale lisateadmisi- ja oskusi avastus- ja uurimusliku õppe meetodite rakendamiseks lasteaias. Ilona Sillak MTÜ HOOLING KOOLITAJA Ilona on lõpetanud eelkooli pedagoogika eriala ja saanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi haridusteadustes. Läbinud Tallinna Psühhodraama...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppetunni vaatlus ja tagasiside õpetajale

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õppealajuhatajate ja õpetajate ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi. Õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja professionaalset arengut tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegidega...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Meediapädevus lasteaias

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

"Koolitajate rõõmsameelsus, abivalmidus, kannatlikkus. praktilised võtted meedias: filmi ja jutusta!" Koolituse sihtgrupp Koolitus on mõeldud õpetajatele, kes on huvitatud CINEMINI programmist, soovib edaspidi programmis kaasa lüüa ning tegeleb igapäevaselt väikelastele harivate tegevuste...

Eesti keel

Lapse arengu hindamise protsess koolieelses lasteasutuses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade lapse arengu hindamise protsessist koolieelses lasteasutuses. Koolituse õpiväljund: osaleja on saanud ülevaate lapse arengu hindamise protsessist koolieelses lasteasutuses. Sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste töötajad Täiendavaks infoks võta meiega ühendust...

Eesti keel
Vastavalt hinnapäringule

Eelkoolipedagoogika

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab kujundada pedagoogilisi kompetentse ning annab oskused laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas. Kellele? Koolitusele on oodatud algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Koostöine koolikultuur ja õpetaja kui liider huvikoolis

Haridusteaduste instituut

koolitusel osalemine aitab õpetajal arendada eestvedamisoskusi, et kujundada huvikoolis koostöist koolikultuuri, arvestades nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid huviharidusele ja -tegevusele. Eve Eisenschmidt hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt on Tallinna Ülikooli...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis

Haridusteaduste instituut

koolitusel osalemine aitab saada tuge uurimistöö ja uurimistöö juhendamist puudutavate pädevuste arenguks ja uurimuslike õpilastööde juhendamiseks gümnaasiumi astmes. Koolituse eesmärk ja õpiväljundid Koolituse eesmärk on saada tuge uurimistöö ja uurimistöö juhendamist puudutavate pädevuste arenguks...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Alustame aabitsaga algusest

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on tutvuda praktiliselt aabitsaeelse ja aabitsa perioodi metoodiliste võtetega kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise õpetamiseks; osata näha ja kasutada eesti keele seoseid matemaatika, liikumise, muusika, kunsti- ja tööõpetusega. Koolituse õpiväljund: Koolitusel...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Arengutreening liikluskoolituses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja ametialaseks arenguks ja arengutreeningu psühholoogia (coaching psychology) rakendamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja: mõistab arengutreeneri rolli liikluskoolituses; oskab...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppekava arendamine ja juhtimine kõrgkoolis

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab õppekava kuraatoritele ja õppekavajuhtidele olulised oskused õppekavade ja juhtimiskompetentside arendamiseks. Kätlin Vanari haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Kätlinil on magistrikraad kasvatusteadustes ja sotsioloogias. Ta on kasvatusteaduste doktorant ja Tallinna Ülikooli...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õpperobootika ja STEAM vahendid huvitegevuses

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab osalejatel kujundada valmisoleku ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks. Koolituse eesmärk ja õpiväljundid Koolituse eesmärk on kujundada juhendajana oma valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama; mõtestada koolitervikliku lähenemise ja...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: digitaalse õpimapi koostamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade digitaalse õpimapi kasutamise võimalustest õppetöö osana õppija arengu toetamisel. Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate digitaalse õpimapi kasutamisest kui õpilase arengu toetamise meetodist õppetöö läbiviimisel. Sihtgrupp: Tegevõpetajad Täiendavaks infoks...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: infograafika disainimine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade infograafika (ajaleht, voldik, poster) disainimise põhimõtetest ja võimalustest. Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate, kuidas disainida infograafikat (ajaleht, voldik, poster) vastavalt teemavalikule. Sihtgrupp: Tegevõpetajad Täiendavaks infoks võta meiega...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Ainedidaktilised võimalused õpitahet ja õpirõõmu toetava õpikeskkonna kujundamiseks

Haridusteaduste instituut

Koolitus keskendub õpetaja ainealaste pedagoogiliste teadmiste ja oskuste arendamisele, mis on vajalikud tähenduslikku õppimist ja enesejuhtimist toetava õpikeskkonna kujundamiseks. Tegeleme tõhusate lahenduste leidmisele konkreetsetes ainetundide raames. Koolitus algab sügisel 2022. Täpsed...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel

Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programm „Me loeme“

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab õpetajal süvendada teadlikkust õpilaste lugemisoskuse ja ennastjuhtiva õppimise oskuste arengu toetamisel. Piret Soodla kaasava hariduse ja eripedagoogika professor Piret Soodla on Tallinna Ülikoolis töötanud teaduri ja õppejõuna. Alates 2020. aasta sügisest töötab ta Haridusteaduste...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tajupsühholoogia ja film

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Koolitus on suunatud filmi- ja televaldkonnas töötavatele professionaalidele, kes soovivad täiendada oma valdkonna teadmisi ja oskusi tajupsühholoogiast.

Inglise keel

Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab õpetajal kujundada teadmised õpilaste vaimse tervise probleemide märkamiseks koolis ja oskused nendega toimetulekuks ning esmaseks sekkumiseks koolikeskkonnas. Lii Lilleoja eripedagoogika lektor Lii Lilleoja on eripedagoogika lektor. Lii õpetab eripedagoogika ja...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Muutumise suunad uusimate haridusuuringute ja tulevikutrendide valguses

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena tunneb osaleja uusimate haridusuuringute trende, üldisemaid hariduse muutumise trende ning muudatuste alustamise võimalusi. Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on saada ülevaade uusimatest haridusuuringute trendidest, üldisematest hariduse muutumise trendidest ning tutvuda...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Nüüdisaegsed matemaatika õpetamise praktikad II ja III kooliastmes

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab õpetajal muuta matemaatika õpetamise mõtestatumaks ning tänapäevasemaks. Koolitus toimub sügisel 2022. Kellele? Koolitusele on oodatud eelkõige II ja III kooliastmes õpetavad matemaatikaõpetajad, kes on huvitatud enda professionaalsete oskuste täiendamisest. Koolitus on...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine annab oskuse luua erinevaid võimalusi positiivse mikrokliima kujundamiseks, enda heaolu ja tööga rahulolu tagamiseks ning kööstöisete suhete arendamiseks koolis. Koolitus algab oktoobris 2022. Täpsed kuupäevad on selgumisel. Kellele? Koolitusele ootame õpetajaid. Kuidas? Õppetöö...

Eesti keel
Vene keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. ​​Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Praktiline haridustehnoloogia: ühistöövahendid õppetöös

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade digitaalsetest ühistöövahenditest, mis võimaldavad luua õppijate loovust arendavaid ülesandeid. Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate digitaalsetest ühistöövahenditest, mis võimaldavad luua õppijate loovust arendavaid ülesandeid. Sihtgrupp: Tegevõpetajad...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia II

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on õpetajate digipädevuste arendamine vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile. Koolituse õpiväljundid: Õppija: oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi; mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Fototöötluse põhialused Affinity Photo tarkvaraga

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja: tunneb loengute vältel tutvustatud töövõtteid; omab Affinity Photo tarkvara kasutamiseks vajalikke põhiteadmisi ning...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: arvuti töövahendina

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade arvutist kui töövahendist: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia. Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate arvutist kui töövahendist, sh riistvarast ja arvuti kasutamisega seotud terminoloogiast. Sihtgrupp: Tegevõpetajad Täiendavaks infoks...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: joonistusprogrammid

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade joonistusprogrammide põhifunktsioonidest ning võimalustest joonistusprogrammide kasutamisest õppetöö läbiviimisel. Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate joonistusprogrammide abil töönäidise koostamisest. Sihtgrupp: Tegevõpetajad Täiendavaks infoks võta...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Võimekus- ehk arenguuskumused. Kuidas toetada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate juurdekasvuuskumuse kujunemist?

Haridusteaduste instituut

koolitus aitab õpetajal tõsta oma teadlikkust ja vahendada teadmist lastevanematele, milline on jäävususkumuse mõju õpitulemustele ja -motivatsioonile, vältivale õpikäitumisele, püsivusele ja matemaatikaärevusele ning millised on õpilaste juurdekasvuuskumuse toetamise viisid. Sihtrühm Koolitusele on...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: video

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade videost õppetöö osana ja selle koostamise põhimõtetest. Koolituse õpiväljund: Õppija teab, kuidas koostada ekraanivideoid ja ekraaniteste. Sihtgrupp: Tegevõpetajad Täiendavaks infoks võta meiega ühendust aadressil: koolitus@hk.tlu.ee või helista telefonil +372...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt ja kujundada arusaama õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks. Sihtgrupp Tööd alustavad või juba õpetajana tegutsevad...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Digitaalne fotokollaaž Affinity Photo tarkvaraga

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on saada teadlikuks digitaalsetest kollaažitehnikatest ning osata iseseisvalt Affinity Photo tarkvara abil digitaalseid kujutisi lõigata ja omavahel kombineerida. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja oskab iseseisvalt kasutada digitaalseid fotokollaažitehnikaid Affinity...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Retušeerimine Affinity Photo tarkvaraga

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on saada teadlikuks retušeerimise headest tavadest ja olulisematest töövõtetest ning osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja: tunneb loengute vältel tutvustatud töövõtteid ning retušeerimise töövoo häid tavasid; oskab...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kuidas toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset arengut lasteaias?

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab ülevaate eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasustest Sihtgrupp õpetajad, tugispetsialistid, haridustöötajad Eesmärk ja õpitulemused Koolituse eesmärk on saada ülevaade eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasustest; tutvuda lapse sotsiaal...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Koolieelse lasteasutuse juhtimine

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab osalejal õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel. Eve Eisenschmidt hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi hariduskorralduse professor, hariduse juhtimise õppekava kuraator ja...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: esitlustarkvara

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest. Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest. Sihtgrupp: Tegevõpetajad Täiendavaks infoks võta meiega ühendust aadressil: koolitus@hk.tlu.ee või helista...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade "CIECA - Road User Education" projektis liikmesriikidele antud soovitustest mootorsõidukijuhi koolituse arendamisel. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja: teab CIECA soovitustest mootorsõidukijuhi ja mootorsõidukijuhi õpetaja koolitusele; teab, kuidas...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Värvid meie mõjustajana

Humanitaarteaduste instituut

Tallinna Ülikool pakub organisatsioonidele tellimuskoolitust "Värvid meie mõjustajana". Koolitaja Mari Uusküla on lingvistika ja tõlketeaduse dotsent ja keeleteadlane, kes uurib keele, taju ja mõtlemise omavahelist mõju ja suhteid. Mari Uuskülal on magistri- ja doktorikraad Tartu Ülikoolist, lisaks...

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab kõrgkooli õppejõule ülevaate sidusa õppekava arendamise põhimõtetest. Kätlin Vanari haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Kätlinil on magistrikraad kasvatusteadustes ja sotsioloogias. Ta on kasvatusteaduste doktorant ja Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse juhataja, kes...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Väikelaste kõne arengu toetamine

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab praktilised oskused väikelaste kõne arengu toetamiseks. Kellele? Lasteaiaealiste lastega tegelevad inimesed (lastehoiu töötajad, lasteaiaõpetajad, abiõpetajad, tugiisikud, erirühmaõpetajad, tugispetsialistid, kakskeelse rühma personal). Koolituse eesmärk ja õpitulemused Koolituse...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppijale tähenduslikumad muuseumikülastused kunstitundide osana

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab kooli ja lasteaia kunstiõpetajale oskusi ja ideid, kuidas kunsti- ja muuseumitunde omavahel integreerida. Edna vahter kunstiõpetuse didaktika dotsent Loe koolitusega seotud artiklit siit Sihtgrupp Koolitusele ootame kunsti õpetavaid õpetajad (kunstiõpetajad, klassiõpetajad...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine

Haridusteaduste instituut

koolitusel osalemine aitab mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eeldusi ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi. Sihtgrupp Õpetajad Teemad Suhtlemine ja kommunikatsioon õpetaja töös muutunud õpikäsituse kontekstis. Õpetaja kui suhtleja ja...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tõenduspõhine haridusuuenduse rakendamine koolis

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab arendada koolimeeskonna võimekust ja rakendada õppijast lähtuvat tõenduspõhist haridusuuendust jätkusuutlikult oma koolis. Eve Eisenschmidt Haridusuuenduse professor Eve Eisenschmidt on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi hariduskorralduse professor, hariduse...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

Haridusteaduste instituut

K oolituse tulemusena mõistab osaleja, mil moel kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist hindamist. Kätlin Vanari HARIDUSINNOVATSIOONI KESKUSE JUHATAJA Kätlinil on magistrikraad kasvatusteadustes ja sotsioloogias. Ta...

Vastavalt hinnapakkumisele

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab õppejõul arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajaminevaid kompetentse. Merilin Aruvee emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee on emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor, kes õpetab emakeeleõpetuse aluseid ja juhendab eesti keele õpetaja praktikaid. Samuti...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Ainealase kirjaoskuse arendamine koostöiselt

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab õpetajal suurendada teadlikkust ainekirjaoskuse arendamisest ja žanriõpetusest. Merilin Aruvee emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee on emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor, kes õpetab emakeeleõpetuse aluseid ja juhendab eesti keele õpetaja praktikaid...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

1+1 on rohkem kui kaks: koostöö võlud lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes

Haridusteaduste instituut

Koolitusel on võimalik tutvuda lõimitud aine- ja võõrkeeleõppe eri võimalustega ning kogeda aine- ja võõrkeeleõpetajate koostööd LAK-õppe moodulite väljatöötamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel. Aleksandra Ljalikova prantsuse keele didaktika dotsent Aleksandra Ljalikova on prantsuse keele didaktika...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kuidas märgata ja arendada laste andeid?

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab praktilised teadmised, kuidas ja miks töötada süsteemselt andekate õpilastega. Halliki Põlda elukestva õppe lektor Halliki Põlda õpetab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis ning hariduskommunikatsiooni ja üldise väljendusoskusega seotud õppeaineid, samuti täiskasvanukoolitust...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine annab kõrgkooli õppejõule ülevaate juhendamise viisidest ja võimalustest ning aitab mõtestada juhendaja ja juhendatava rolli ning vastutust. Katrin Karu andragoogika lektor Katrin Karu on töötanud õppejõuna Tallinna ülikoolis alates 1997.aastast ja on olnud üks andragoogika...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Digivahendid õppejõu töös

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab tõsta teadlikkust ning tutvuda võimalustega, kuidas digivahendite abil õppetegevust kõrgkoolis rikastada. Koolituse tulemusel õppija: teab õppimist toetavaid digivõimalusi; tunneb digivahendite võimalusi ja kitsaskohti; oskab valida ja rakendada õppetööks sobilikke digivahendeid...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Noortega töötamise alused noorsootöö ettevalmistuseta spetsialistidele

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab noortega töötavale spetsialistile olulisi teadmisi mitteformaalõpp tunnustest, didaktika ja grupiprotsesside põhialustest ning nende kasutamisest osalejate motivatsiooni toetamiseks erinevates noortega seotud tegevustes. Lianne Teder noorsootöö ja mitteformaalõppe õpetaja Lianne on...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppimise toetamine ainealase kirjaoskuse koostöisel arendamisel

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab suurendada teadlikkust ainekirjaoskuse arendamisest, žanriõpetusest ja selle käigus arenevast metakognitsioonist. Merilin Aruvee emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee on emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor, kes õpetab emakeeleõpetuse...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab kõrgkooli õppejõule ülevaate, kuidas kasutada õpiväljundite saavutatuse hindamise ja tagasisidestamise võimalusi õppes. Katrin Karu andragoogika lektor Katrin Karu on töötanud õppejõuna Tallinna ülikoolis alates 1997.aastast ja on olnud üks andragoogika bakalaureuse- ja magistriõppe...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Ajarännak kui õppemeetod ajaloo teemade lõimimiseks

Haridusteaduste instituut

koolitus aitab osalejal kavandada ajarännakut kui õppemeetodit, luues võimalusi õppekavas õppeainete lõimimiseks ajaloo teemadega. Mare Oja ajaloo ja ajaloo õpetuse lektor Mare Oja on töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, vastutanud sotsiaalainete peaeksperdina riiklike õppekavade...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab tõsta teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning olla kursis sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga Janika Leoste NOOREMTEADUR, ETTEVÕTLUSKOOSTÖÖ JA INNOVATSIOONI PEASPETSIALIST Janika Leoste on doktorikandidaat Tallinna...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Loovainete lõimitud õpetamine

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab arendada oma pädevust loovainetes ühisosa ja erinevate võimaluste nägemise abil ning aru saades põhiprintsiipidest praktilistes tegevustes ja loomeprotsessides. Kellele? Koolitusele ootame üldhariduskoolis töötavaid kunsti, muusika, tantsu ja filmi õpetajad ning õpetajaid nii...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tulevikukool - tõenduspõhine muudatuste juhtimine kooliarenduses

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab osalejatel kujundada tõenduspõhiste muudatuste juhtimise kultuuri kooliarenduses ning teadlikkust võimalustest toetada õpetajate koostööd. Eve Eisenschmidt hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi hariduskorralduse professor...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab oskuse rakendada ja reflekteerida STEAM-õppevaldkonna meetodit ning juurutada see oma praktikasse. Janika Leoste NOOREMTEADUR, ETTEVÕTLUSKOOSTÖÖ JA INNOVATSIOONI PEASPETSIALIST Janika Leoste on doktorikandidaat Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste koolis (Eesti). Alates 2021. aastast on...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppetegevuse vaatluslehtede analüüs

Haridusteaduste instituut

Koolitus anna oskuse analüüsida vaatluslehtede kasutamist oma õpetamise arendamisel. Kellele? Kõrgkoolides töötavad õppejõud. Koolituse tulemusel õppija: on analüüsinud vaatluslehti õppetöö arendamisel; on jaganud vaatluskogemusi; on saanud ülevaate vaatluse etappidest. Teemad Vaatluslehtede...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Loovust ärgitavad meetodid ja ajurünnaku tehnikad

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab osalejale ülevaate meetoditest ja tehnikatest, mis ärgitavad inimest loominguliselt lahendusi genereerima. Kellele? Koolitusele on oodatud õppejõud. Koolituse tulemusel õppija: saab ülevaate loovust ärgitavatest meetoditest ja oskab iseseisvalt rakendada meetodeid, mis suunavad...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Noorsootöötaja kutse teadlik taotleja

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab noorsootöötaja kutse taotlejale praktilisi oskusi kogemuste reflekteerimiseks ja noorsootöötaja kutsestandardis toodud kompetentside tõendamiseks. Eesmärk ja õpiväljundid Lianne Teder noorsootöö ja mitteformaalõppe õpetaja Lianne on noorsootöö ja mittetulundussektori kogemusega...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

Haridusteaduste instituut

Kursus aitab kujundada juhendajana oma valmisolekut ja oskusi jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks huviringis ning õppija agentsust toetava õpiprotsessi loomiseks huviringis. Koolitus toimub kevadel 2022. Kellele? Osalema on oodatud huviringide juhendajad...

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Õpetaja digipädevused alus- ja alghariduses – digipöörde võti

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab saada tuge digipädevuste arengule rakendamaks mitmekesiseid haridustehnoloogilisi võimalusi lõimitud õppeprotsessis alus- ja alghariduses; kujundada valmisolek ja praktilised oskused järjepidevaks enesearenguks digipädevuste valdkonnas. Koolituse tulemusel õppija: analüüsib ja hindab...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine annab oskuse rakendada matemaatika õpetamisel uudseid õpistsenaariume ning digitaalseid õppematerjale, et muuta matemaatika õppeprotsessi mõtestatumaks, uurimuslikumaks ja tänapäevasemaks. Kellele? Gümnaasiumi matemaatikaõpetajad Koolituse eesmärk ja õpiväljundid Koolituse...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Lasteaiauuringu tulemuste kasutamine lasteaia arendamisel

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine annab teadmisi ja oskuseid, kuidas kasutada lasteaiauuringu võrdlusandmeid oma lasteaias tõenduspõhiste muudatuste kavandamiseks. Kellele? TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse läbiviidud lasteaiauuringus osalenud asutuste töötajad ja kooliuuringu tulemustest huvitatud. Koolituse...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Ajaloodidaktika olulised küsimused

Haridusteaduste instituut

koolitusel osalemine aitab saada osa ajalooõpetuse tähenduse ja erinevate aspektide analüüsist; tutvuda mudelite ja näidetega, kuidas käsitleda ajalooõpetuse tähenduslikke küsimusi eri vanuses õppijatega. Mare Oja ajaloo ja ajaloo õpetuse lektor Mare Oja on töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kuidas vältida infosõjas läbipõlemist

Humanitaarteaduste instituut

Sõda Ukrainas on meie igapäevaellu toonud õudusi täis infovoo. Kuidas seda kõike jälgida, taluda ja analüüsida? Milliseid võtteid kasutatakse sõjapropagandas ning kuidas neid ära tunda?

Eesti keel
Kokkuleppel

Probleemipõhise õppe disain

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab õppida tundma probleemõppe etappe kasutamaks õppetöös ning saada tuge teemade/ainete sidumisel tervikuks probleemõppe olemusest lähtudes. Kellele? Koolitusele on oodatud õppejõud. Koolituse tulemusel õppija: tunneb probleemõppe etappe, oskab ära tunda ja lahendada...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Üliõpilase juhendamine didaktikaalase magistritöö koostamisel

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab arendada oma pädevust õppejõuna juhendada didaktikaalast magistritööd. Kellele? Koolitus sobib õpetajakoolituse valdkonna magistritööde juhendajatele. Koolituse tulemusel õppija: teadvustab didaktikaalase magistritöö juhendaja rolli ja juhendamisprotsessi mõjutavaid tegureid; mõistab...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kooliuuringu tulemuste kasutamine kooli arengusuundade kujundamisel

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine annab teadmisi ja oskuseid, kuidas kooliuuringu võrdlusandmeid oma koolis tõenduspõhiste muudatuste kavandamiseks kasutada. Kellele? TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse läbiviidud kooliuuringus osalenud koolide töötajad ja kooliuuringu tulemustest huvitatud. Koolituse eesmärk ja...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Akadeemiline õpetamine - oma õpetamispraktika uurimine

Haridusteaduste instituut

Koolitus anna oskuse uurida ja arendada oma õpetamispraktikaid kõrgkoolis. Kellele? Kõrgkoolides töötavad õppejõud. Koolituse tulemusel õppija: mõtestab õppimise ja õpetamise kogemust kõrgkoolis; mõtestab oma õppejõu rolli ja kinnitab vastava identiteedi; teab, milliseid andmeid oma õpetamise...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on arendada digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes, rakendada õpitud teadmisi ja oskusi tööalaselt. Koolituse õpiväljund: Koolitusel osaleja...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Meediapädevus ja õppevideo loomine mobiiliga

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Koolitusel õpime meediapädevust: kriitilist sisuanalüüsi ehk fakti ja arvamuse eristamist, veebikiusamise märkamist, mõtestatud sõnumi loomist pildi ja heliga videoks, mina-brändi loomist sotsiaalmeedias

Eesti keel
20

„Meie Maailm“ programmi rakendamine

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab õpetajal süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest ja aitab kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis. Sihtgrupp Koolitusele ootame klassiõpetajad, kes soovivad kasutada õpilaste sotsiaal...

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tantsuõpetaja II

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Mikrokraadi õppekava, mis toetab tantsuõpetajat, tantsustuudio või projkettijuhti teoreetiliste ja praktiliste teadmistega tantsudidaktikast, loovprojekti juhtimisest ning pakub võimalust mõningate uute tehnikate omandamiseks. Õpe toimub kvadsemmestril peamiselt koos tasemeõppe rühmadega. Läbitud...