Koolitused

Sorteeri

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Haapsalu kolledž

- 15.30 - 17.00

Koolituse eesmärgiks on arendada digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes, rakendada õpitud teadmisi ja oskusi tööalaselt.

Eesti keel
320

3D modelleerimine ja praktilised projektid lasertöötluspingil

Haapsalu kolledž

- 12.00 - 17.30

Koolituse eesmärk on anda ülevaade toodete digitaliseerimise olulisusest, 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise eri võimalustest; arendada oskust teadmisi praktiliselt rakendada võimaldamaks teha iseseisvaid otsuseid toodete digitaliseerimise vahendite valikuks ja kasutamiseks.

Eesti keel

Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Nooremtreener, tase 4 kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased. Eelduseks on Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

Eesti keel
185 € (täishind)

Ülevaade psühhoteraapiatest

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad ülevaate psühhoteraapia olemusest. Antud kursus on ka eelduspädevuseks kunstiteraapiate magistriõppesse astumisel.

Eesti keel
280 €

Informaatikaõpetaja lisaeriala

Digitehnoloogiate instituut

-

Koolituse eesmärgiks on anda mingi muu aine õpetajatele, haridustehnoloogidele, ringijuhendajatele või näiteks kooli juhtkonna liikmetele, kellel on varasemalt omandatud pedagoogiline kõrgharidus, teadmised, oskused ja hoiakud uue ambitsioonika põhikooli ja gümnaasiumi informaatika ainekava ellu rakendamiseks.

Eesti keel
Sihtgrupile tasuta

Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.00

Erineva kunstimaterjalide ja tehnikatega maskid turvalises terapeutilises keskkonnas aitavad väljendada erinevaid tundeid, uurida iseenda kujunemislugu, tugevusi ja ressursse, elutarkust ja väärtushinnanguid. Maski, kui sümboli kaudu saab avastada tegelikku ja teistele näidatavat mina.

Koolitus sobib enesearenguks ja enese tundmaõppimiseks ja ka kunstiteraapia olemusega lähemalt tutvumiseks.

Eesti keel
192 €

Loengusari „Toitumine, treening ja tervis“ suvi 2021

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 17.00 - 18.30

LOENGUSARJAGA VÕIMALIK JOOKSVALT LIITUDA. TAGASIULATUVALT VÕIMALIK SALVESTUSI JÄRELE VAADATA.
Osale toitumise ja treeningu teemalisel loengusarjas "Toitumine, treening ja tervis". Loengusarja eesmärk on pakkuda praktilist teavet nii igapäevaelu kvaliteedi edendamiseks kui kehalise aktiivse tegevuse tõhustamiseks, sest toitumine mõjutab tervist ja töövõimet mitmel viisil. Võimalus kuulata loengu kaupa või terve loengusarjana.

Eesti keel
Üksik loeng 19 €; Terve loengusari 85 €

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala

Digitehnoloogiate instituut

-

Koolituse eesmärk on anda pedagoogilise kõrgharidusega või õpetajakoolituse läbinud aga erialase matemaatikaõpetaja kvalifikatsioonita õpetajatele teadmised, oskused ja hoiakud põhikooli matemaatika ainekava ellurakendamiseks ning luua eeldused esmaste üld- ja ainedidaktiliste ning erialaste pädevuste edukaks omandamiseks, mis võimaldab kursuse läbinul töötada põhikooli matemaatikaõpetajana.

Eesti keel
Sihtrgrupile tasuta

Pilates 2x nädalas

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 09.45

 

Liitu pilatesega ning paranda kontrolli oma keha üle!

Kursus toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9:00-9:45.

Eesti keel
220 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Kursuse ühe kuu tasu on 55 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.

Visuaalkunstiteraapia alused (2021 sügis)

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada visuaalkunstiteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid kunstiteraapiate magistriõppes.

Eesti keel
768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: september kuni detsember 192.- kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Elurikkust toetavad lahendused linnades

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 09.00 - 15.00

Kursusel saad ülevaate elurikkuse olulisusest linnalises keskkonnas ning milline on looduspõhiste lahenduste roll linnaökosüsteemi toetamisel.
Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab algajal klassiõpetajal kujundada kutsestandardist lähtuvad klassiõpetajana töötamiseks vajalikud esmased pedagoogilised baaskompetentsid.

 

Sihtgrupp

Koolitusele ootame algajaid õpetajaid, kellel puudub ettevalmistus klassiõpetaja erialal

Eesti keel
1820

Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?

Haridusteaduste instituut

-

koolitusel osalemine annab mitmeid praktilisi oskuseid noorte kaasamiseks tehnoloogia abil ning aitab mõista, miks ja kuidas noored tehnoloogiat kasutavad.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Treeninglindi ja võimlemispalli multifunktsionaalne kasutamine kehatöös

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 12.00 - 15.30

 

Treeninglindi ja võimlemispalli multifunktsionaalne kasutamine kehatöös viib kogemusliku arusaamiseni keha terviklikkusest ning mõjutab ja parandab keha funktsioneerimist nii igapäevaelus kui ka eri liiki liikumispraktikates!

Eesti keel
72 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Mängustamine ettevõtluses

Digitehnoloogiate instituut

- 10.00 - 17.00

Kursusel saad mängustamise kohta teadmised ja oskused. Samuti aitame ettevõtte ärieesmärkide saavutamist siduda mängustamise ja mänguelementide kasutamisega.

Inglise keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Kasutajakogemuse hindamine

Digitehnoloogiate instituut

- 11.45 - 15.15

Kursusel saad ülevaate kasutajakogemuse hindamise meetoditest, vahenditest, mõõtmisest ja kriteeriumitest. Samuti õpid tundma inimese-arvuti interaktsiooni "pehmeid" ehk kogemuslikke, afektiivseid ja tähenduslikke väärtusi, mis täiendavad süsteemide kasutuskvaliteedi praktilisi omadusi. Näiteks funktsionaalsust, kasutatavust ja efektiivsust.

Inglise keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Innovatsioonilabor - projektipõhise GTL õppe metoodika koosloome ja tõenduspõhine rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab kujundada teadmised ja oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ja uurimiseks koostöises õpikogukonnas.

 

Kellele?

Tegevõpetajad ja noorsootöötajad

Eesti keel
Koolituse hind individuaal osalejale 50 eurot, kooli meeskonnale 75 eurot (2-5 osalejat) 2 semestri pikkuse koolituse eest.

Ettevõtluspädevuste ja MATIK vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab arendada oskust ettevõtluspädevuse mudeli lõimimiseks õppe- ja kasvatustegevustesse, saada inspiratsioonide mitmetest näidetest ja kogemustest, mis lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist, kasutada materjalide loomisel MATIK vahendeid (sh õpperobootika), et toetada õpetajate digipädev

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames

„Meie Maailm“ programmi rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab õpetajal süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest ja aitab kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis.

 

Eesti keel
Koolitust rahastab ESF ja see on töötavale õpetajale TASUTA.

Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

Haridusteaduste instituut

-

Kursus aitab kujundada juhendajana oma valmisolekut ja oskusi jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks huviringis ning õppija agentsust toetava õpiprotsessi loomiseks huviringis.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

„Treeni teadlikult“ loengusari - sügis 2021

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 18.00 - 19.30

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas „Treeni teadlikult“.

Eesti keel
Üks loeng 10 €. Terve loengusaru 99 €

Ringmajandus ja jäätmehoolduse alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kursusel saad ülevaate ringmajanduse ja jäätmehoolduse mõistetest, põhimõtetest ja tänapäevastest suundadest ning näha võimalusi ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks elulistes olukordades, nt ettevõtte toodetes, teenustes.
Kursusel osalemiseks vajalik täita motivatsiooniavaldus.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Interaktiivse veebiseminari loomine

Digitehnoloogiate instituut

- 14.45 - 19.15

Kursusel saad teadmised ja oskused interkaktiivse veebiseminari loomise kohta. Aitame ettevõtte ärieesmärkide saavutamist siduda sisekoolitusteks vajalike professionaalsete veebiseminaride läbiviimisega.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesti keel
768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: oktoober kuni jaanuar 192 € kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.00

.

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt.
Palume kõigepealt täita motivatsioonikri.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtetete töötajatele tasuta. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Stsenaristika

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 12.00 - 16.00

Koolituse eesmärk: 
Dramaturgia algteadmiste omandamine ja mängufilmi stsenaariumi spetsiifika tundmine

Eesti keel
240 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Kasutajakeskne interaktsioonidisain

Digitehnoloogiate instituut

- 09.00 - 16.00

Kursusel saad oskused ja teadmised kasutajasõbralike IT-toodete tellimiseks ning loomiseks.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Kutseaasta alustavale õpetajale

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab kohaneda õpetaja rolli ja haridusasutusega, väärtustada õpetajaks olemist kui kestvat professionaalset arengut ja ennast kui õpetajat.

 

Kellele?

Koolitusele ootame koolieelse lasteasutuse alustavaid õpetajaid.

Eesti keel
Tasuta

Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg?

Haridusteaduste instituut

- 13.00 - 17.15

Koolitus annab osalejale esmased teadmised, oskused ja valmisoleku koostöörobotite kasutamiseks ning uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks. 

 

NB! Registreerimisel on vajalik esitada motivatsioonikiri.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Operaatoritöö

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 18.00 - 20.15

Praktiline kursus harutab kaameratöö lahti kaadriteks, kompositsiooniks, rakurssideks ja muuks oluliseks mõjusa audiovisuaalse sisu loomisel.

Eesti keel
400 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Kellaviie loodustee – eksperimendid loodusteadustes

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 17.00 - 19.00

Kooli füüsikatunnid jäävad sageli igavalt teoreetilisteks ning teemad seeläbi suhteliselt keerulisteks ja elukaugeteks. Käesolev kursus seob olulised loodusseadused ja vastava teooria konkreetsete eluliste eksperimentidega. Seejuures on kogu tegevus lõimitud tänapäevaste digitaalsete mõõteseadmetega ja katsevahenditega.

Eesti keel
16

Mängu peidetud tantsud

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 17.00

Täiendavad teadmised laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.

Eesti keel
95 €

Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks

Haridusteaduste instituut

-

koolitus aitab arendada oma pädevust ettevõtlusõpetajana uutes õppevormides kaug- ja hajaõppes mõjusalt õpetamiseks, saada inspiratsiooni näidetest ja kogemustest, mis lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Strateegiline jätkusuutlikkuse kommunikatsioon

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kursusel saad ülevaate elurikkuse olulisusest linnalises keskkonnas ning milline on looduspõhiste lahenduste roll linnaökosüsteemi toetamisel.
Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Õppijale tähenduslikumad muuseumikülastused kunstitundide osana

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab õpetajale teoreetilised teadmised ja praktilise kogemuse, et iseseisvalt muuseumikülastuste eel- ja järeltegevusi planeerida ja neid oma töös kasutada. Iga koolitusel osaleja saab endale ühe Kunsta+ kaartide komplekti, mida on hiljem mugav kasutada oma õpetajatöös.

Eesti keel
250 (hind sisaldab kohvipause ja lõunat ülikoolis ja muuseumis)

Loovainete lõimitud õpetamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab arendada oma pädevust loovainetes ühisosa ja erinevate võimaluste nägemise abil ning aru saades põhiprintsiipidest praktilistes tegevustes ja loomeprotsessides.

 

Eesti keel
450 (Hind sisaldab kohvipause ja lõunaid).

Spordi üldained - Abitreener, tase 3

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesti keel
130 € (täishind)

Õppejõu digipädevuse arendamine läbi tõenduspõhiste praktikate

Haridusteaduste instituut

- 09.00 - 11.15

Koolitusel osalemine aitab kujuneda oma õpetamist uurivaks õppejõuks ja annab oskuse kasutada uudseid (tehnoloogiapõhiseid) õppimispraktikaid õppetegevuses.

Eesti keel
Hind tandemile (2 õppejõudu ühest kõrgkoolist) 800 eurot, üksikosaleja hind 450 eurot. Hind sisaldab kohvipause. ** Tallinna Ülikooli õppejõule tasuta.

Õppevideode loomine sisekoolitusteks

Digitehnoloogiate instituut

- 14.45 - 19.15

Kursusel saad teadmised ja oskused õppevideode loomise kohta. Aitame ettevõtte ärieesmärkide saavutamist siduda sisekoolitusteks vajalike professionaalsete õppevideote loomisega.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Turunduse juhtimine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 16.15

 

Eesti keel
840 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Ühe mooduli hind 240 EUR (koos käibemaksuga). Neljal moodulil osaledes soodushind 840 EUR (koos käibemaksuga).

Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus

Ühiskonnateaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Mikrokraadi õppekava täiskasvanud õppijale, kes soovib avardada oma silmaringi lepitusega seonduvate õigusregulatsioonide ja psühholoogia tundmiseks, eesmärgiga pakkuda lepitamise olukordade lahendamise ja mõtestamise kogemust. Õppekava toob kokku nii loodus- ja terviseteaduste instituudi kui ühiskonnateaduste instituudi kompetentsid.

Eesti keel
24
2400

Turunduse automatiseerimine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 16.15

 

Eesti keel
840 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Ühe mooduli hind 240 EUR (koos käibemaksuga). Neljal moodulil osaledes soodushind 840 EUR (koos käibemaksuga).

Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.00

.

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt.
Palume kõigepealt täita motivatsioonikri.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtetete töötajatele tasuta. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Figuuri- ja moejoonistamine värvidega

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 17.30 - 19.30

Katsetamine eri vahenditega (tint, süsi, tindipliiatsid, vildikad, akvarell, akrüül, pastell, lõikenuga). Keerulisemate moepooside visandamine. Erinevad tekstuurid ja mustrid. Moekollaažid eri võtmes. Kiiruse ja osavuse arendamine joonistamises. Modellirollid ja moepoosid.

Eesti keel
135

Ringmajandusliku mõtlemise toetamine rohemajandusele üleminekul

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Ringmajanduse uuringu (KKEM, 2021) tulemused näitavad, et kõige enam on puudus ettevõtjatel teadmistest, kuidas korraldada ümber oma majandustegevus selliselt, et nende tegevus vastaks ringmajanduse põhimõtetele. Selle toetuseks on ettevõtjatel vaja ennekõike mõista keskkonnast ning sotsiaalmajanduslikest teguritest tulenevaid põhjuseid, miks ringmajandusele üleminek on vältimatu ning kuidas ringmajanduse komplekssust integreerida oma tegevustesse.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet üld- ja erialaainetega koolis?

Haridusteaduste instituut

- 13.00 - 16.30

Koolitus annab ülevaate ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimise võimalustest üld- ja erialaainetega ning oskused rakendada lõimitud õpet.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames

Õpetajatele: Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 17.15

Koolituse eesmärk on teadusuuringutele ja osalejate kogemustele toetudes töötada koolituse raames välja lahendused, kuidas õpetaja saab suurendada enda heaolu, parandada suhteid, vältida stressi, läbipõlemist ning võimestada ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli.

Eesti keel
Koolitus on töötavale õpetajale tasuta, osaleja peab kajastuma töötava õpetajane EHISe registris. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejal mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut. 

 

Sihtrühm

Koolieelsete lasteasutuste õpetajad.

Eesti keel
Tasuta

Muusikaõpetus ülikooli sisseastujatele

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 18.00 - 19.30

 

Kursus on abiks, et oleks kergem muusikaerialadele sisseastumiskatseid teha.
Veebis õpe võimaldab enesetäiendamist mugavalt igast paigast.

 

 

 

 

Eesti keel
60 EUR

Loovkirjutamine ja -jutustamine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 14.15 - 15.45

Lugude jutustamine on parim viis inimeseni jõuda. Kuidas aga lugu mõjusalt jutustada? Mis on loo mehhaanika? Kui soovid selle saladuse lahti muukida, oled oodatud koolitusele!

Inglise keel
220 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Fotograafia alused

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 14.00

Algtaseme koolitusele ootame kõiki, kes on huvitatud fotograafiast väljendusvahendina ning soovivad täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.

Eesti keel
250 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu)

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida?

Eesti keel
Kokkuleppel

Loovkirjutamine

Humanitaarteaduste instituut

Selge ja väljendusrikas keel on keeruliste olukordade parim lahendaja. Tallinna Ülikooli loovkirjutamise koolituse läbinu oskab koostada selge ülesehitusega korrektselt vormstatud tekste, mis arvestavad stiili, konteksti ning adressaati.

Eesti keel
Kokkuleppel

Kriisikommunikatsioon

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Soovid saada ülevaate kriisikommunikatsiooni toimimise põhimõtetest ja –võtetest? Koolitusel saad kogenud ajakirjaniku, pressiesindaja ning diplomaadi juhtimisel harjutada praktiliste ülesannete varal kriisiaegset kommunikatsiooni.

Eesti keel

Praktiline haridustehnoloogia I

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.

 

Koolituse õpiväljundid: 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia II

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on õpetajate digipädevuste arendamine vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.

 

Koolituse õpiväljundid: 

Õppija:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: infograafika disainimine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade infograafika (ajaleht, voldik, poster) disainimise põhimõtetest ja võimalustest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate, kuidas disainida infograafikat (ajaleht, voldik, poster) vastavalt teemavalikule.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: joonistusprogrammid

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade joonistusprogrammide põhifunktsioonidest ning võimalustest joonistusprogrammide kasutamisest õppetöö läbiviimisel.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate joonistusprogrammide abil töönäidise koostamisest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: arvuti töövahendina

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade arvutist kui töövahendist: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate arvutist kui töövahendist, sh riistvarast ja arvuti kasutamisega seotud terminoloogiast.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: esitlustarkvara

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest.

Sihtgrupp: Tegevõpetajad

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: video

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade videost õppetöö osana ja selle koostamise põhimõtetest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija teab, kuidas koostada ekraanivideoid ja ekraaniteste.

Sihtgrupp: Tegevõpetajad

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja professionaalset arengut tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegideg

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade "CIECA - Road User Education" projektis liikmesriikidele antud soovitustest mootorsõidukijuhi koolituse arendamisel.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Arengutreening liikluskoolituses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja ametialaseks arenguks ja arengutreeningu psühholoogia (coaching psychology) rakendamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade lapsekesksetest kasvatuse põhimõtetest, sh lugema ja kirjutama õpetamisest alushariduse tasemel.

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama; mõtestada koolitervikliku lähenemise

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppetunni vaatlus ja tagasiside õpetajale

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õppealajuhatajate ja õpetajate ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Alustame aabitsaga algusest

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on tutvuda praktiliselt aabitsaeelse ja aabitsa perioodi metoodiliste võtetega kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise õpetamiseks; osata näha ja kasutada eesti keele seoseid matemaatika, liikumise, muusika, kunsti- ja tööõpetusega.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

3D modelleerimine algajatele

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on omandada algtõed 3D modelleerimisest SolidEdge tarkvara abil. Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele.

 

Koolituse õpiväljund:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Retušeerimine Affinity Photo tarkvaraga

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on saada teadlikuks retušeerimise headest tavadest ja olulisematest töövõtetest ning osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: digitaalse õpimapi koostamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade digitaalse õpimapi kasutamise võimalustest õppetöö osana õppija arengu toetamisel.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate digitaalse õpimapi kasutamisest kui õpilase arengu toetamise meetodist õppetöö läbiviimisel.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kaasava hariduse rakendamine koolis

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena tunneb osaleja kaasava hariduse tänapäevaseid praktikaid põhikooli tingimustes, teadvustab ja reflekteerib oma personaalset õpetamise kogemust ning töötab välja konkreetsetele õppijatele kohandatud õppemeetodid ja - vahendid. 

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppimist toetav hindamine

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena on osaleja saanud tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas. 

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

Ühiskonnateaduste instituut

Koolituse eesmärk on anda teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest ja sellega kaasnevatest muudatustest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Humanitaarteaduste instituut

"Käesolevaga teatame, et antud küsimusele vastuse leidmiseks kokku kutsutava koosoleku teie-poolne aeg ei osutunud meile sobivaks." Tuleb tuttav ette? Just selliseid ametlikke kirju saame iga päevaga üha enam. Kuidas aga vältida keerukaid lauseid ja väljendada end selgelt ning korrektselt?

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Sisekoolitaja pädevus

Haridusteaduste instituut

Koolitus on suunatud sisekoolitajate professionaalsele arengule, mille abil õpitakse kavandama terviklikku koolitusprotsessi, arvestades sealjuures täiskasvanud õppija iseärasusi ja enda kui koolitaja rolli, õppimise toetamisel. 

 

Vastavalt hinnapakkumisele

Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis

Haridusteaduste instituut

koolitusel osalemine aitab saada tuge uurimistöö ja uurimistöö juhendamist puudutavate pädevuste arenguks ja uurimuslike õpilastööde juhendamiseks gümnaasiumi astmes.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Professionaalne ja mõjus esinemine veebis

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kaamera ees esinemine on saanud meie igapäeva osaks, aga kas ka oskused ja enesekindlus on sellele "uuele normaalsusele" järele jõudnud? Olgu see koosolek või intervjuu, esitlus või usutlus - teadlik lähenemine on edu pant!

36 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Loovainete lõimitud õpetamine

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab arendada oma pädevust loovainetes ühisosa ja erinevate võimaluste nägemise abil ning aru saades põhiprintsiipidest praktilistes tegevustes ja loomeprotsessides.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Eelkoolipedagoogika

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab kujundada pedagoogilisi kompetentse ning annab oskused laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt ja kujundada arusaama õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Noorsootöötaja kutse teadlik taotleja

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab noorsootöötaja kutse taotlejale praktilisi oskusi kogemuste reflekteerimiseks ja noorsootöötaja kutsestandardis toodud kompetentside tõendamiseks.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Väikelaste kõne arengu toetamine

Haridusteaduste instituut

Koolitus annab praktilised oskused väikelaste kõne arengu toetamiseks.
 

Kellele?

Lasteaiaealiste lastega tegelevad inimesed (lastehoiu töötajad, lasteaiaõpetajad, abiõpetajad, tugiisikud, erirühmaõpetajad, tugispetsialistid, kakskeelse rühma personal).

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Digivahendid õppejõu töös

Haridusteaduste instituut

Koolitus aitab tõsta teadlikkust ning tutvuda võimalustega, kuidas digivahendite abil õppetegevust kõrgkoolis rikastada.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Probleemipõhise õppe disain

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab õppida tundma probleemõppe etappe kasutamaks õppetöös ning saada tuge teemade/ainete sidumisel tervikuks probleemõppe olemusest lähtudes.

 

Kellele?

Koolitusele on oodatud õppejõud.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Ajaloodidaktika olulised küsimused

Haridusteaduste instituut

koolitusel osalemine aitab saada osa ajalooõpetuse tähenduse ja erinevate aspektide analüüsist; tutvuda mudelite ja näidetega, kuidas käsitleda ajalooõpetuse tähenduslikke küsimusi eri vanuses õppijatega.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele