käsi joonistab paberile

Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

Digitehnoloogiate instituut

Kursuse eesmärk on omandada oskused ja teadmised, mis võimaldavad kavandada, disainida ja arendada eakatele, erivajadustega inimestele ja abistavaid tehnoloogiaid kasutavatele inimestele ligipääsetavaid digitooteid.

-

Registreerimise tähtaeg

Maht 1EAP, kontaktõpet 40 tundi, iseseisvat tööd 10 tundi

Minimaalne osalejate arv 12

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tõend

Koolitajad Vladimir Tomberg

Koolitusjuht

Kellele on koolitus kasulik?

Kursuse sihtgrupp on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku veebidisainiga nii tellija kui ka pakkuja rollis. Kursusel osalemise eelduseks on tööalane kokkupuude veebidisainiga tellija või pakkuja rollis, osalemiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel

Milline on õpitulemus?

Koolitusel osaleja:

 • mõistab, kuidas erivajadustega disainiga saab suurendada digitaalset ligipääsetavust ja osalust infoühiskonnas;
 • saab aru veebi ligipääsetavusega seotud mõistetest, autorivahendite ja kasutajaagentide rollist kasutaja vajaduste ja erivajaduste suhtes (abistavate tehnoloogiate kasutajad, eakad inimesed, vaegkuuljad ja –kõnelejad, madala kirjaoskusega inimesed);
 • hindab kriitiliselt ajakohaseid riigisiseseid, Eurooopa Liidu ja rahvusvahelisi e-kaasamisega seotud küsimusi, sh sotsiaalseid ja majanduslikke küsimusi ning digitaalse ligipääsetavuse seadusandlikku raamistikku;
 • hindab üldtunnustatud digitaalsete ligipääsetavuse juhiste, automatiseeritud testimise ja professionaalse ning reaalajas kasutajatega testimise meetodite asjakohast kasutamist ligipääsetavate veebilehtede disainimisel ja evalveerimisel ning meetodeid tulemuste edastamisel eri sihtgruppidele, nt ärijuhtidele või disaineritele;
 • mõistab praktilisi ja eetilisi kaalutlusi, mis kaasnevad tundlike kasutajagruppidega töötamisega.

Kuidas ja mida õpitakse?

Kursus koosneb loengutest ja interaktiivsetest õppesessionidest, kus kasutatakse reaalseid näiteid õnnestunud ja ebaõnnestunud digitaalse ligipääsetavuse lahendustest ning läbitakse esimesed faasid veebisaidi kontseptsiooni disainimisel, sealhulgas:

 • individuaalne ja grupitöö digitaalselt ligipääsetava veebidisaini levinumate probleemide ja heade tavade hindamiseks;
 • abistavate tehnoloogiate demonstreerimine;
 • grupitöö automatiseeritud töövahenditega ning tagasiside andmine nende kasutamisel täheldatud probleemide kohta;
 • digitaalselt ligipääsetava veebilehe iseseisev arendamine, kasutades sõrestikmudeleid, süžeetahvleid ja lihtsaid interaktiivseid demonstratsioone;
 • töö veebilehe koodiga: HTML-i koodi testimine ja parendamine

Koolituse läbimiseks on vaja veebilehe disaini ja hindamise ülesannete sooritamine.

 

Kursusel käsitletavad teemad:

 • universaalse disaini olulisemad põhimõtted;
 • heade tavade riigisisesed ja rahvusvahelised juhised, standardid ja soovitused (sõltuvalt kontekstist);
 • kasutajate mitmekesisus;
 • eri osapooltega arvestamine (turundajad, tarkvara arendajad, disainerid, arhitektid);
 • uurimismeetodid (e.g. osalusdisain, kaasav disain);
 • arusaamine veebi digitaalsest ligipääsetavusest ja selle kasulikkusest nii erivajadustega kui ka erivajadusteta inimestele;
 • juhised, soovitused ja riiklik, Euroopa Liidu ja rahvusvaheline ligipääsetavuse raamistik;
 • sissejuhatus Web Components standardisse: digitaalse ligipääsetavuse juhised kasutajaagentide (sh abistavad tehnoloogiad), autorivahendite ja veebisisu jaoks;
 • digitaalselt ligipääsetava veebisisu disain ja planeerimine;
 • digitaalselt ligipääsetava sisu esitamise ja navigatsiooni disain ja planeerimine;
 • automaatsed hindamisvahendid ja kasutaja hindamise planeerimine.

 

Koolitus on väikeettevõtajatele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

ESF logo

Sarnased koolitused