pilt

Ettevõtlusõpetaja mikrokraad

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse kood HRC0460

Registreerimise tähtaeg

Maht 24 EAP (kontaktõpe 234 tundi, praktika 30 tundi, iseseisev õpe 360)

Koolituse hind 960€

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Sirje Rekkor, MA Reeli Liivik, MA Indrek Saar, PhD Kristo Krumm, MA Birgit Peterson, MA

Koolitusjuht

Mikrokraadi õppekava toetab üldharidus- või kutsekoolide ettevõtlusõpetaja pädevuste omandamist. Oodatud on kõrgharidusega inimesed, kes mikrokraadi õppekaval täiendavad end nii ettevõtluse, majanduse kui ka ettevõtluspedagoogikaga seotud valdkondades. Õppekavas on lõimitud haridus- kui ühisekonnateaduste instituudi õppejõudude pädevused. Mikrokraadi arendust toetab ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu.

Kellele?edutegu

Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada majandust ja ettevõtlust kutse-, üld- või rakenduskõrghariduse tasemel ning viia läbi ettevõtluskoolitusi. 

Kuidas?

Õppetöö toimub koos vastava aine tasemeõppe üliõpilastega Kutseõpetaja magistritaseme ning Haldus- ja ärikorralduse bakalaureuse taseme õppekavade raames kontaktõppe ja iseseisva tööna.

Õppekava eesmärk:

  • omandada ettevõtlusõpetajale vajalikud pädevused, sh kujundada süsteemne arusaam majanduse seaduspärasustest ja majandusmehhanismidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest, ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas, arendada majanduslikku mõtlemist;
  • kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstis;
  • kujundada valmisolek ettevõtlusõppe didaktiliselt otstarbekaks ja teaduspõhiseks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks õppijast ja õppekavast lähtuvalt.

Õpiväljundid

  • teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast, analüüsib majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid, mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse, ettevõtluse rolli ühiskonnas, tunneb ettevõtte rajamisega seotud protseduure, koostab äriplaani ja oskab seda põhjendada;
  • mõistab ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid ja teaduspõhise rakendamise võimalusi ettevõtlusõppe kavandamisel üld- ja kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis;
  • rakendab ettevõtlusõppes ettevõtluspedagoogika teoreetilistest alustest, õppekavast ja õppijate iseärasustest lähtuvalt lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ja tehnoloogilisi vahendeid.

Õppekava- ja ained

Mikro- ja makroökonoomika

Õppeaine arendab majanduslikku mõtlemist, süvendades majanduses toimuvate protsesside ja toimemehhanismide mõistmist nii mikro- kui ka makrotasandil. Kursuse lõpetaja oskab kasutada lihtsamaid majandusmudeleid majanduse analüüsimiseks. Kursus toimub sessioonõppena reedeti või laupäeviti alates 04.03.22. Tunniplaaniga saab tutvuda siin lingil.

Ettevõtluse põhikursus

Õppeaine kujundab teadmisi ettevõtlusest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas. Kursuse lõpetanu hoomab ettevõtluskeskkonda ja -poliitikat, oskab esitada ja põhjendada äriplaani ning tunneb ettevõtte rajamisega seotud dokumentatsiooni ja protseduure. Kursus toimub sessioonõppena reedeti või laupäeviti alates 12.03.22. Tunniplaaniga saab tutvuda siin lingil.

Ettevõtluspedagoogika

Kursus kujundab teaduspõhise ja süsteemse arusaama ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis ning annab oskused ettevõtlusõppe planeerimiseks ja läbiviimiseks ning õppija arengut ja õppimist toetava õpikeskkonna loomiseks. Kursus toimub 2022 sügissemestril. Tunniplaani lisame hiljemalt juulis 2022.

Ettevõtluspedagoogiline praktika

Kursus valmistab osalejad ette ettevõtlusõppe rakendamiseks koostöös ettevõtlusõppe võrgustikuga. Õppija sooritab praktikaülesanded ja koostab digitaalse praktikategevusi ja oma arengut ettevõtlusõpetajana kajastava arengumapi. Kursus toimub 2023 kevadsemestri. Tunniplaani lisame hiljemalt detsembris 2022.

 

Õppejõud

Kokku on õppekava ainetega seotud 5 erinevat õppejõudu. Õppejõudud kellega õppekavale õppima asudes kokku puutud:

 

Sirje Rekkor on Tallinna Ülikooli ettevõtluspedagoogika ja teenuste turunduse õppejõud, omab pikaajalist ettevõtluse õpetamise kogemust kutse- ja rakenduskõrghariduse tasemel. Ta on koostanud mitmeid õpikuid, on üks digitaalse ettevõtlusõpiku, Edu ja Tegu ettevõtlusõppe juhendamaterjalide ning ettevõtlusõppe rakendamise uuringute autoreid. Tal on pikaajaline ettevõtluskogemus töötamisest füüsilisest isikust ettevõtjana ja osaühingu juhatuse liikmena.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


 

Birgit Peterson on Tallinna Ülikooli ettevõtluspedagoogika külalisõppejõud, omab pikaajalist ettevõtluse õpetamise kogemust nii kutsehariduses kui ka üldhariduses gümnaasiumi astmes. On rajanud Pärnu Koidula Gümnaasiumis ettevõtluse suuna. Ta on üks ettevõtlusõppe rakendamise uuringute autoreid ning on Tallinna Ülikooli doktorandina keskendunud tõhusate õppemeetodite uurimisele.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


 

Kristo Krumm on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi ettevõtluse lektor. Kristo peamised õpetamis- ja uurimissuunad on seotud majanduse, ettevõtluse ja tarbijate ostukäitumisega. Lisaks akadeemilisele õppetööle veab Kristo igapäevaselt ka alustavate ettevõtjate koolitusprogramme, olles koolitanud aastate jooksul tuhandeid värskeid ettevõtjaid. Kombinatsioon praktilisest äritegevusest täiendatuna teoreetiliste lähenemistega majandusele ja ettevõtlusele annab Kristo õpetamisele tervikliku ülevaate ning võimaldab õppetöös rakendada igapäevaelus ettetulevate probleemide lahendamisel praktilisi meetodeid.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


 

Indrek Saar on Tallinna Ülikooli majanduse dotsent. Ta omab pikaajalist majandusainete õpetamise kogemust Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning on õpetanud majandust ka gümnaasiumiastmes. Tema teadus- ja õppetöö põhisuunad on seotud makromajanduse ja turgude toimimisega, peamised uurimishuvid seostuvad riigirahanduse valdkonnaga.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Võta ühendust!

Haridusteaduste instituudi KOOLITUSJUHT:

Elina Ojamets

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 5090270