pilt

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.15

Koolituse kood HRC0266/4

Registreerimise tähtaeg

Maht 3 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 30)

Koolituse hind 820 € Hind sisaldab toitlustust auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel. Võimalus tasuda osade kaupa.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Cynne Põldäär Kaire Povilaitis

Koolitusjuht

koolitusel osalemine annab praktilisi oskusi täiskasvanute koolitajatele koolituste läbiviimiseks ja planeerimiseks.

 

Kellele?

Koolitusele ootame sisekoolitajaid, ettevõtete koolitusjuhte, koolitusettevõtlusega alustajaid, väikeettevõtjatest spetsialiste, ettevõtlushuvilisi täiskasvanute koolitajaid, vabahariduse koolitajaid, kogukondade koolitajaid, MTÜ koolitajaid, vabatahtlike ühenduste esindajaid.

Eeldused

Koolitusel osalemise eelduseks on baasteadmised arvutikasutamisest ning gmail konto olemasolu õppematerjalidele ligipääsuks Drive's. Auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel on vajalik isiklik sülearvuti. Valmisolek osaleda Zoomis toimuvatel koolituspäevadel kaamera ja heliga.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on osata planeerida, läbi viia ja analüüsida koolitusi täiskasvanud õppijatele, arvestades andragoogilisi põhimõtteid tehnoloogiarikkas keskkonnas ning mõistes koolitaja professionaalse arengu olulisust.

Loe osaleja Tiia Nightingale mõtisklusi koolitusest

Koolituse tulemusel õppija:

  • mõistab andragoogika põhiprintsiipe ja toob näiteid rakendamisvõimalustest koolitustegevuses;
  • koostab väljundipõhise õppekava, arvestades täiskasvanud õppija eripära, sobilikke õppemeetodeid ja õppimist toetavaid digivahendid;
  • loob eesmärgipäraseid ja õppimist toetavaid õppematerjale ja õpikeskkondi, arvestades grupidünaamikat ja digivahendite võimalusi;
  • toob näiteid, kuidas toetab täiskasvanud õppija digi- ja õpioskuste kujunemist;
  • mõtestab täiskasvanukoolitaja identiteeti, reflekteerib ennast koolitajana, kasutades digitaalse- ja sotsiaalse meedia võimalusi;
  • teab täiskasvanukoolitaja kutse taotlemise protsessi nõudeid, sh oskab kasutada veebikeskkonda e-portfoolio loomiseks ja esitamiseks.

Teemad

  • Andragoogika põhiprintsiibid, rakendamise võimalused täiskasvanute koolituses, sh veebipõhistes õpikeskkondades. Täiskasvanu õppijana. Eetilised kohustused täiskasvanud õppija toetamisel. Õppemeetodid.
  • Täiskasvanute õpetamine ja õppimine. Õppe planeerimine (õpiväljundipõhise õppekava koostamine, õppematerjalide loomine ja hindamise kavandamine), läbiviimine ning hindamine ja analüüs, kasutades sobivaid digivahendeid. Õpikeskkonna loomine kontakt- ja e-õppes. Grupis õppimise toetamine, sh digikeskkondade võimalused õppija toetamisel.
  • Koolitaja võimalused täiskasvanud õppija õpi- ja digioskuste arendamisel (mh e-riigi kodanikuna toimetulekuks). Õpieesmärkide püstitamine ja õpistrateegiate valimine. Aja- ja motivatsiooni juhtimine. Refleksioonioskused. Õpibarjäärid (sh e-õppes) ja nende ületamine.
  • Täiskasvanute koolitaja rollid ja professionaalne identiteet. Digitaalsed võimalused professionaalse arengu toetamiseks. Kovisioon kui grupiline arengumeetod. Virtuaalsed praktikate kogukonnad. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protsess (nõuded, dokumendid). Eneseanalüüs ja läbivad kompetentsid. E-portfoolio.

Ajakava

09.03.2022 10.00–15.15 Sissejuhatus koolitusse, kokkulepped, iseseisvate tööde tutvustus, keskkonnad. Andragoogika põhiprintsiibid, rakendamise võimalused täiskasvanute koolituses, sh veebipõhistes õpikeskkondades. Täiskasvanu õppijana. Toimumiskoht: T-412
16.03.2022 10.00–15.15 Eetilised kohustused täiskasvanud õppija toetamisel. Täiskasvanute õpetamine ja õppimine (õppimise ja õpetamise olemus). Täiskasvanute koolitaja rollid ja professionaalne identiteet. Toimumiskoht: T-412
23.03.2022 10.00–15.15 Õppe planeerimine (õpiväljundipõhise õppekava koostamine, õppematerjalide loomine ja hindamise kavandamine), läbiviimine ning hindamine ja analüüs, kasutades sobivaid digivahendeid. Toimumiskoht: Zoom 
06.04.2022  10.00–15.15 Õpikeskkonna loomine kontakt- ja e-õppes. Koolitaja võimalused täiskasvanud õppija õpi- ja digioskuste arendamisel (mh e-riigi kodanikuna toimetulekuks). Võtmepädevused. Grupis õppimise toetamine, sh digikeskkondade võimalused õppija toetamisel. Toimumiskoht: T-412
20.04.2022 10.00–15.15 Õppemeetodid. Kovisioon kui grupiline arengumeetod. Toimumiskoht: T-412
04.05.2022  10.00–15.15 Õpieesmärkide püstitamine ja õpistrateegiate valimine. Aja- ja motivatsiooni juhtimine. Õpibarjäärid (sh e-õppes) ja nende ületamine. Toimumiskoht: Zoom 
18.05.2022  10.00–15.15 Refleksioonioskused. Digitaalsed võimalused professionaalse arengu toetamiseks.  Virtuaalsed praktikate kogukonnad. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protsess (nõuded, dokumendid). Toimumiskoht: Zoom
01.06.2022 10.00–15.15 Eneseanalüüs ja läbivad kompetentsid. E-portfoolio. Koolituse kokkuvõtted, lõpetamine. Toimumiskoht: T-412

Küsi lisa   Ole kursis haridusuuenduse uudistega