Koolitused

Sorteeri

Sisekoolitaja pädevus

Haridusteaduste instituut

Koolitus on suunatud sisekoolitajate professionaalsele arengule, mille abil õpitakse kavandama terviklikku koolitusprotsessi, arvestades sealjuures täiskasvanud õppija iseärasusi ja enda kui koolitaja rolli, õppimise toetamisel. 

 

Vastavalt hinnapakkumisele

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejalkujundada arusaama teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile, mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks.

 

Eesti keel

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejal mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut. 

 

Sihtrühm

Koolitusele ootame mentoreid.

Eesti keel

Supervisioon õpetaja töös

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab oskused esmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning osata ennast ja teisi inimesi jõustada.

Eesti keel

Õpperobootika ja STEAM vahendid huvitegevuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab oskused STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on kujundada juhendajana oma valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.

Eesti keel

Tõenduspõhine kooliarendus. Kogupäevakooli mudeli uurimine koolis

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab kooli meeskonnal kujundada tõenduspõhist muudatuste juhtimist.

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on kujundada tõenduspõhiste muudatuste juhtimise kultuuri kooliarenduses ning analüüsida kogupäevakooli eri mudeleid.

Eesti keel

Loovainete lõimitud õpetamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab praktilised oskused erinevate loovainete lõimimiseks.

 

Sihtrühm

Koolitusele ootame üldhariduskoolis töötavaid kunsti, muusika, tantsu ja filmi õpetajad ning õpetajaid nii põhikoolist, gümnaasiumist kui ka huvikoolist.

Eesti keel

Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей?

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 15.15

 

23.10.2020  Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей? 

Успех в спорте начинается с мотивации: это движущая сила спортсмена в те моменты, когда сложно, когда надо преодолевать препятствия, когда надо бороться.  

Vene keel
65 EUR

Klassiõpetaja I kooliastmes II

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine toetab alagajat klassiõpetajat ning aitab mõista tänapäevase õpetamise põhimõtteid.

Eesti keel
930

Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis

Digitehnoloogiate instituut

-

Kursuse eesmärk on saada tuge tehnoloogiapõhise formaalse-​ ​ja​ ​mitteformaalse​ ​õppimise​ ​planeerimiseks, juurutamiseks​ ​ja​ ​hindamiseks organisatsioonis.

Eesti keel
Inglise keel

Ettevõtluspedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Pakume võimaluse osaleda Ettevõtluspedagoogika koolituse moodulites, mis alustavad veebruaris.

Eesti keel
Ühe mooduli hind on 240€

Inseneripedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Pakume võimaluse osaleda Inseneripedagoogika koolituse moodulites, mis alustavad veebruaris.

Eesti keel
Ühe mooduli hind on 240€

Sissejuhatus andragoogikasse

Haridusteaduste instituut

-

Ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.

 

Eesti keel
960

Hariduse juhtimise alused

Haridusteaduste instituut

-

Ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.

 

Eesti keel
Inglise keel
720

Mobiilse STEM-õppe innovatsioonilabor

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kursus, mille fookuses on valmisoleku ja oskuste kujundamine jätkusuutlike ning tõenduspõhiste lõimitud STEAM õpitegevuste loomiseks ja rakendamiseks.

Eesti keel

Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.30

Koolitus aitab kujundada õppeasutuse juhina valmisoleku kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist, et toetada arengu kavandamist.

299

Õppimist toetav hindamine

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena on osaleja saanud tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas. 

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kaasava hariduse rakendamine koolis

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena tunneb osaleja kaasava hariduse tänapäevaseid praktikaid põhikooli tingimustes, teadvustab ja reflekteerib oma personaalset õpetamise kogemust ning töötab välja konkreetsetele õppijatele kohandatud õppemeetodid ja - vahendid. 

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: digitaalse õpimapi koostamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade digitaalse õpimapi kasutamise võimalustest õppetöö osana õppija arengu toetamisel.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate digitaalse õpimapi kasutamisest kui õpilase arengu toetamise meetodist õppetöö läbiviimisel.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Alustame aabitsaga algusest

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on tutvuda praktiliselt aabitsaeelse ja aabitsa perioodi metoodiliste võtetega kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise õpetamiseks; osata näha ja kasutada eesti keele seoseid matemaatika, liikumise, muusika, kunsti- ja tööõpetusega.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppetunni vaatlus ja tagasiside õpetajale

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õppealajuhatajate ja õpetajate ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama; mõtestada koolitervikliku lähenemise

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade lapsekesksetest kasvatuse põhimõtetest, sh lugema ja kirjutama õpetamisest alushariduse tasemel.

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Arengutreening liikluskoolituses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja ametialaseks arenguks ja arengutreeningu psühholoogia (coaching psychology) rakendamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade "CIECA - Road User Education" projektis liikmesriikidele antud soovitustest mootorsõidukijuhi koolituse arendamisel.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja professionaalset arengut tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegideg

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: video

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade videost õppetöö osana ja selle koostamise põhimõtetest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija teab, kuidas koostada ekraanivideoid ja ekraaniteste.

Sihtgrupp: Tegevõpetajad

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: esitlustarkvara

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest.

Sihtgrupp: Tegevõpetajad

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: joonistusprogrammid

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade joonistusprogrammide põhifunktsioonidest ning võimalustest joonistusprogrammide kasutamisest õppetöö läbiviimisel.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate joonistusprogrammide abil töönäidise koostamisest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: arvuti töövahendina

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade arvutist kui töövahendist: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate arvutist kui töövahendist, sh riistvarast ja arvuti kasutamisega seotud terminoloogiast.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: infograafika disainimine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade infograafika (ajaleht, voldik, poster) disainimise põhimõtetest ja võimalustest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate, kuidas disainida infograafikat (ajaleht, voldik, poster) vastavalt teemavalikule.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia II

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on õpetajate digipädevuste arendamine vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.

 

Koolituse õpiväljundid: 

Õppija:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia I

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.

 

Koolituse õpiväljundid: 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse eesmärgiks on toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks. 

Eesti keel
1390

Eelkoolipedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab kujundada pedagoogilisi kompetentse ning annab oskused laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.

 

Eesti keel
680