Tanel Meos

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut pakub ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele järgmiseid teenuseid. et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele:

Kosmeetika

Kosmeetikatoodete retseptiarendus

Uute kosmeetikatoodete (nt kreemid) katsetamine ja retseptiarendus, mille käigus katsetatakse erinevaid koostisosi ja toimeaineid erinevates vahekordades. Teenus hõlmab ka mitmete testide läbiviimist, nt toote toksilisuse, säilivuse, konsistentsi, vananemisvastaste omaduste määramist.

Eesmärgiks on unikaalse ja/või täiendatud kosmeetikatoote koostise väljatöötamine, mis põhineb kliendi täpsetel spetsifikatsioonidel. Omalt poolt pakume teaduslikke uuringuid modernses analüüsilaboris koos spetsialiseerunud tööjõuga.

Varasemalt on TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut osalenud nt Berrichi OÜ, Turbliss OÜ ja LoondSPA OÜ kosmeetikatoodete arendusprotsessis.

Loe teenusest lähemalt

Rando Tuvikene: Looduskosmeetika tootearendus

Seotud artiklid:

Kosmeetikatoodete efektiivsuse testimine katseisikutel

Pakume nahapinna rasususe, transepidermaalse veekao, niiskusesisalduse, naha pH, värvuse ja punetuse määramise teste, mis on olulised kõikide kosmeetikatoodete väljaarendamisel, nõuetele vastamisel ja efektiivsuse testimisel.

Loe teenusest lähemalt.

Sooritusvõime analüüsi labor

Jalalihaste jõunäitajate hindamine

image-20220413133632-1

Jalalihaste jõunäitajate hindamine

Isokineetilist dünamomeetrit Humac Norm kasutatakse lihasjõu tasakaalu ja võimekuse hindamiseks nii üksikute lihasrühmade, kui kinemaatiliste ahelate puhul. Probleemid lihasjõu tasakaalus võivad põhjustada spordis tulemuslikkuse langust ja suurendada vigastuse riski. Samas on lihastasakaalu häirumine ka üks põhilisi vigastusejärgseid tüsistusi. Isokineetiline dünamomeeteriga on võimalik anda tagasisidet vigastuste järgse taastumise efektiivsusest või ebapiisavast taastumisest enne planeeritud treeningkoormuste tõstmist. Treeningprotsessi juhtimise seisukohast on võimalik hinnata lihasrühma jõu- ja võimsusnäitajaid sõltuvalt liigese asendist ja liigutuse sooritamise kiirusest ehk millise liigesasendi ja liigese nurkkiiruse juures on lihastöö sooritamise määr kõige suurem ja kuidas see seostub erialase tegevusega.

Hüppetestid

Hüppetestide läbiviimiseks kasutatakse mõõtmissüsteemi OptoJump. Hindamisel rakendatavad testiprotokollid on peamisest suunatud plahvatusliku jõu, alajäsemete jõuvõimekuse erinevuste ja anaeroobse võimekuse hindamiseks. Saadud tulemuste põhjal saab parandada treeningjuhtimist, tuginedes täpsetele mõõtmistulemustele.

Kehakoostise analüüs

Seca mBCA 515 on biolektrilise takistuse meetodil töötav meditsiiniline seade, millega mõõdetakse maksimaalselt 20 sekundi jooksul inimese keha koostist. Testimise käigus hinnatakse järgmiseid parameetreid: baasainevahetuse väärtust, keha üldist veesisaldus, rakuvälist ja rakusisest vee hulka, rasvaprotsenti, rasvavaba kehamassi, metaboolset vanust. Lisaks lihasmassi ning selle jaotuvust üla- ja alajäsemetel ning kerel. Eelpool loetletud parameetrite alusel on võimalik hinnata uuritava tervislikku seisundit ja toitumust.

FMS test – Tugiaparaadi funktsionaalse seisundi hindamise test 

FMS sisaldab seitset põhilist liikumismustrit, mis on väljatöötatud tugiaparaadi liikumispiirangute või muutuste kiireks ja lihtsaks tuvastamiseks. Seitsme alamtesti videoanalüüsi põhjal tuuakse välja   funktsionaalsed piirangud liigutustegevuses ning kehapoolte vahelised asümmeetriad.  Samuti annab test võimaluse hinnata piiranguid liigeste liikuvuses, lihastraktide vähenenud elastust, dünaamilist ja staatilist tasakaaluvõimet.  Saadud tulemuste põhjal antakse soovitusi vigasuste riski vähendamiseks ning treeningharjutuste mitmekesistamiseks.

Jalgratturite erialase aeroobse ja anaeroobse võimekuse hindamine

Konkreetse sportlase funktsionaalsete iseärasuste ja erinevate füsioloogiliste süsteemide võimekuse ehk erialase võimekuse üksikute komponentide selgitamiseks on üldjuhul vajalik sooritusvõime laboratoorne hindamine kontrollitud tingimustes. TLU sooritusvõime analüüsi laboris viiakse jalgratturite testimine läbi veloergomeetril Cyclus 2, kuhu paigaldatakse sportlase isiklik võistlusratas, mistõttu on testimise tingimused võimalikult lähedased harjumuspärasele rattasõidule. Ratturite aeroobse võimekuse hindamisel kasutatakse klassikaliselt kardio-plumonaarset koormustesti gaasianalüsaatoriga, kus tõusva koormuse tingimustes jälgitakse südametöö ja hingamistegevuse muutusi ning mille käigus määratakse sportlase organismi üldine aeroobne võimekus ja potentsiaal. Samuti määratakse treeningute juhtimisel kasutatavad aeroobne ja anaeroobne lävi ning hinnatakse erinevate füsioloogiliste süsteemide võimekust ja ratsionaalsust erinevatel koormuslävedel. Lisaks üldisele hapnikutarbimise võimekusele vaadeldakse ka reielihaste, kui rattasõidul põhikoormust kandva lihasrühma, lokaalset hapniku kasutust ehk saturatsiooni, mis paralleelselt üldise hapnikutarbimise näitajaga võimaldab täpsemalt välja tuua kas sportlase aeroobne sooritusvõime on rohkem piiratud üldise hapnikutrantspordi võimekuse või lokaalse lihasvastupidavuse osas. 

Lisaks koormustestiga hinnatavatele aeroobse võimekuse näitajatele, viiakse läbi ka anaeroobset võimsust ja mahtuvust mõõtev 30s sprinditest isokineetilises (fikseeritud pedaalimissageduse) režiimis. Testimiskompleksi läbiviimise tulemusena saadakse ülevaade jalgratturi erialase võimekuse tasemest ning profiilist ehk tugevustest, nõrkustest ja olulisematest sooritusvõime piirajatest. 

Lisainfo ja kontakt erinevate sooritusvõime analüüsi labori teenuste kohta: spordilabor@tlu.ee

image-20220411195430-1

Analüüsid

Ioonide määramine veeproovides ioonkromatograafilisel (IC) meetodil

Määratavad ioonid:

  • Anioonid (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-)
  • Katioonid (NH4+, Li+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+)

Suhkrute määramine vedelikkromatograafilisel meetodil (kõrgefektiivne anioonvahetuskromatograafia elektrokeemilise detekteerimisega, HPAEC-PAD)

Määratavad suhkrud: glükoos, fruktoos, sahharoos, maltoos, isomaltoos, maltuloos, trehaloos, gentiobioos, turanoos, meletsitoos, rafinoos, erloos, maltotrioos, müo-inositool, ksülitool, sorbitool, dulsitool, mannitool

Vesilahustuvate polümeersete ainete molekulmasside määramine eksklusioonikromatograafia meetodil (HPLC-RID)

Selle analüüsi abil saame öelda proovis leiduvate ainete molekulmassid kilodaltonites (kDa).

Proovi geelitugevuse (sh geelistumise ja geeli sulamise temperatuurid) määramine dünaamilise reomeetriga

Reomeetrilised uuringud aitavad hinnata eksperimentaalselt konkreetse proovi viskoossust ja elastsust.

Proovi antioksüdantsete omaduste tuvastamine spektromeetriliselt (ABTS, FRAP, DPPH ja OH-radikaali testid)

Antioksüdantidele omistatakse väga palju häid omadusi, nagu vananemisprotsesside aeglustamine, krooniliste haiguste ennetamine, kasvajate tekkevõimaluse vähenemine jpm. Antioksüdantsete omaduste olemasolu tootes tõstab selle väärtust.

Kuidas antioksüdandid toimivad?

Antioksüdandid aeglustavad või takistavad teiste molekulide oksüdatsiooni. Oksüdatsioon on organismides toimuv normaalne igapäevane keemiline protsess. Kui looduslikus oksüdatsiooniprotsessis esineb häireid (nt stressi mõjul), tekivad väga ebastabiilsed ja potentsiaalselt kahjulikud molekulid, mida kutsutakse vabadeks radikaalideks. Vabad radikaalid võivad alustada kahjulike keemiliste reaktsioonide ahelat. Suurim oht inimesele on nende potentsiaal reageerida rakuliste komponentidega nagu DNA või rakumembraan, põhjustades rakkude halvasti funktsioneerimist või isegi surma. Antioksüdandid on ühendid, mis meid selliste protsesside eest kaitsevad.

Preparaatide mikrobioloogiline uuring

Testime teie toodet valitud mikroorganismide peal, et näha preparaadi toimet mikroorganismide kasvule. Lisaks saame määrata mikroobide olemasolu tootes, mis aitab hinnata toote bakteriaalset saastatavust kui ka mikrobioloogilist säilivust.

Mikroobikoosluste järjestamine 16S, 18S, ITS meetoditega Illumina MiniSeq sekvenaatoril

Mikroobikooslusi on võimalik tuvastada nii erinevatest keskkonnaproovidest kui ka kliinilistest proovidest.

pH määramine

Lisaks tavapärasele pH mõõtmisele oleme võimelised tänu spetsiifilistele pH otsikutele määrama pH-d erinevates maatriksites. Näiteks saame määrata pH-d otse nahalt, agariplaatidelt kui ka paberilt. Tänu olemasolevale pH-mikrosensorile on meil võimalik määrata pH-d väga väikestes proovikogustes, nt viaalides ja mikroplaatidel. Peale selle on meil võimalik määrata pH-d väga viskoossetes proovides nagu seda on kreemid, värvid, liimid. 
Eksperimentides kasutame Mettler Toledo SevenExcellence S475 aparatuuri koos erinevate pH otsikutega.

Tundmatu aine identifitseerimine

See analüüs võimaldab tuvastada puhast tahket või vedelat ainet kasutades IR ja Raman spektroskoopiat.

Looduslike vete ja vesilahuste (nt jookide) hägususe hindamine turbidimeetriliselt

Hägususe mõõtmine on oluline erinevate vedelike kvaliteedikontrollis, nt joogivee, pinnavee, reovee, mahlajookide.

Preparaatide verehüüvet pidurdavate omaduste tuvastamine koagulomeetriga

See analüüs võimaldab tuvastada, milline on teie uuritava preparaadi verehüübimist vähendav toime võrreldes hepariiniga (st tugevam või nõrgem).

Proovide töötlus kõrge intensiivse ultraheliga

Tänu Qsonica Q700 ultrahelihomogenisaatorile on võimalik teostada kontrollitud lagundamist, mis on kiire, efektiivne ja ohutu. Nt sobilik ka rakkude lagundamiseks.

Konsultatsiooni teenus

Kõrgetasemeline konsultatsiooniteenus (sealhulgas kosmeetikatoodete arendus ja toime, toidulisandid, probiootikumid, taimsed ekstraktid, biomasside ja loodustoormete väärindamine, (reklaam)tekstide ülevaatamine ja terminoloogia õige kasutuse kontroll, teaduslike ebakõlade tuvastamine videomaterjali stsenaariumites, tehnoloogiliste skeemide ülevaatamine).

Lisainfo: keemialabor@tlu.ee

Last updated 28.04.2022 kell 09.44