Projektist lähemalt

  • Projekti periood: 1.01.2019 - 31.08.2021.
  • "Ülikoolide arengufondid" projekt TF519
  • Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas: keskkonna käitumise uurimisrühma ja võrgustiku loomine Tallinna Ülikoolis.Vaata projekti ETISest.
  • Vastutav täitja: Helen Sooväli-Sepping, keskkonnakorralduse professor ja vanemteadur, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut

Projekti liikmed:


Keskkonna käitumise uurimisrühm ja võrgustik võimaldab Tallinna ülikoolil toetada terviseteadlikku ja jätkusuutlikku käitumist ja selle planeerimist ühiskonnas.

Projektiga loodav kompetents viib ellu Tallinna ülikooli arengukava alamvaldkonna terve ja jätkusuutlik eluviis eemärgi, panustades keskkonna-, loodus- ja tervisetea-duste lõimimisse, arendades seejuures interdistsiplinaarseid ja praktikast lähtuvaid metoodikaid.

Projekti eesmärk ja tulemused

 

Projekti eesmärk on luua uus interdistsiplinaarne üleülikooliline ekspertrühm ja sektorite ülene võrgustik, toetudes Tallinna Ülikooli arengukava (2015-2020) fookusvaldkonna terve ja jätkusuutlik eluviis eesmärkidele. Inimese ja keskkonna vastastikuse mõju mõistmiseks ning terve ja jätkusuutliku elulaadi edendamiseks urbaniseeruvas maailmas koosneb projekt kolmest sammust:

  1. projekt koondab üleülikoolise kompetentsi, ühendades keskkonna käitumisega tegelevad keskused ning uurimisgrupid (nt TÜHI keskkonnaajaloo uurimisrühm, ökoloogia keskus, ÜTI keskkonna muutusi uurivad teadlased jne);
  2. projektis osalevad teadlased loovad keskkonna käitumise võrgustiku koostöös loodus- ja keskkonnateaduste, rekreatsiooni, sotsioloogia, geograafia ja antropoloogia teadussuundadega;
  3. projekti esmaste alusuuringute põhjal töötakse välja eksperimentaalne rahvateaduse (citizen science, ingl.k.) metoodika mudeli esmane kavand ning avaandmelise platvormi prototüüp, mis võimaldab elanike, kolmanda sektori, ekspertide ning KOVide koostöös keskkonna ja tervise käitumismustreid seirata, visualiseerida ja selgitada.

Projekti põhieesmärk toetab Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi visiooni, mis otsib lahendusi inimese heaolu ja keskkonna seisundi parandamiseks. Lisaks toetab ja ühendab uurimistegevus LTI kui TLÜ fookusvaldkonna terve ja jätku-suutlik eluviis peamist vastutust kandva üksuse eesmärke:

  1. teadus- ja arendustöö, mis on suunatud inimese heaolu ja seda toetavate käitumisviiside uurimisele ja ...
  2.  ... keskkonnamõjude ja -seisundite hindamise meetodite välja arendamisele.

Projekti tulemusel tõuseb kompetents interdistsiplinaarsete projektide taotlemiseks rahvusvaheliselt ja Eesti siseselt; panustades seejuures ühiskonna teadlikkuse tõstmisele keskkonna käitumisest, keskkonda arvestavast planeerimisest ja uurides inimese ning keskkonna koosmõju üldisemalt.

Uurimisrühma uudised

 

Uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” uudised

09.09.2019

Helen Sooväli-Sepping ja Bianka Plüschke-Altof juhivad paneeli teemal “Kaasamine linna- ja regionaalplaneerimises: Kogemused, õppetunnid ja väljakutsed Eestis” järgmises Tartu Planeerimiskonverentsis, mis toimub 7.-8. Novembril Tartus. Tulge kuulama! Loe rohkem siit: http://planeerimiskonverents.ut.ee/ 

08.09.2019

Veel on mõned päeva aega, et kandideerida põnevale rahvusvahelisele interdistsiplinarsele magistrantidele suunatud intensiivkursusele teemal “Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region”, mis toimub 31.10.-03.11.2019 Tallinnas. Kursus korraldavad uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” liikmed koostöös Helsingi Ülikooli, Aalto Ülikooli, Stockholmi Ülikooli Stockholm Resilience Centre ning Läti Ülikooliga. Loe rohkem siit: https://www.hanaholmen.fi/en/event/sustainable-cities-in -the-nordic-baltic-region/

03.09.2019

Joonas Plaan ja Bianka Plüschke-Altof esinevad paneelis teemal “Future jeopardised: socialities and creations of the fear of climate change”, mis on korraldatud Aet Annisti (Tartu Ülikool) ja Bianka Plüschke-Altofi (Tallinna Ülikool) eestvedamisel ASA Antropoloogia konverentsis 3-6 Septembril 2019 Norwichis (Suurbritannias). Loe rohkem siit: https://www.theasa.org/conferences/asa19/ 

01.09.2019

Uus ELU kursus teemal “Keskkonnaerialade turundus” Piret Vachti eestvedamisel. Loe rohkem siit: https://elu.tlu.ee/projects/open 

12.06.2019

Esitlus teemal "Combating environmental injustices with community gardening?” (Bianka Plüschke-Altof, Anni Müüripeal, Helen Sooväli-Sepping) ja paneeli korraldamine teemal ”(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” (Helen Sooväli-Sepping, Bianka Plüschke-Altof) Põhjamaade Geograafia Konverentsis ”Sustainable Geography – Geographies of Sustainability”, 16.-19. Juuni 2019, Trondheim (Norra). Loe rohkem: https://www.ntnu.edu/documents/140166/1277962954/Session+programme.pdf/…

11.06.2019

Valmis Ülikooli aed! ELU projekt (Piret Vacht ja Tiiu Koff eestvedamisel), mis algas kastide joonistamisest ja lõppes kastidesse istutamisega. Loe rohkem:  https://elu.tlu.ee/project/348 ja https://www.facebook.com/ulikooliaed/

08.06.2019

Joonas Plaani arvamus artikkel teemal ”Anname tursale aega kosuda”. Loe rohkem: https://www.err.ee/950121/joonas-plaan-anname-tursale-aega-kosuda

04.06.2019

Helen Sooväli-Sepping esineb Tervisedenduse konverentsil 2019 mis keskendub teemale “Kuidas loome tervist toetavat keskkonda?” (4. Juuni 2019, Kultuurikatlas). Rohkem info: https://tai.ee/et/koolitused-ja-sundmused/event/2172-tervisedenduse-kon…

21.05.2019

Uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” liikmed osalevad Põhjamaade NORDPLUS õppeprogrammis „Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region (2019-20121)“ koostöös Helsingi Ülikooli, Aalto Ülikooli, Stockholmi Ülikooli Stockholm Resilience Centre ning Läti Ülikooliga. Loe rohkem: https://www.tlu.ee/linnakorraldus

16.05.2019

Esitlus teemal "Biodiversity and recreational values of urban brownfields: the case of Tallinn. Studies from Paevälja wasteland" (Piret Vacht, Tiiu Koff) rahvusvahelises sümpoosiumis "Urban wastelands: a form of urban nature?", 21-22. Mai 2019, Tours (Prantsusmaa). Loe rohkem: https://urbanwastelands.sciencesconf.org/

14.05.2019

Bianka Plüschke-Altof ja Anni Müüripeal esitavad MKK seminaril teemal “Roheline oaas keset paneelmaju: Linnaaianduse taaselavdamine post-sotsialistlikus Tallinnas”. Rohkem info: pluescbi@tlu.ee

08.05.2019

Helen Sooväli-Sepping pälvis Tallinna linna teenetemärgi. Loe rohkem: https://www.tlu.ee/lti/uudised/helen-soovali-sepping-palvis-tallinna-li…

07.05.2019

Kajastus Hendrikson & Ko ja Tallinna ülikooli koostöös tänavu ilmunud “Eesti väikeasulate uuringust" ajalehes Sirp. Loe rohkem: https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vaikeasulate-elujou-nimel/?fbclid=IwAR34NezUSR7kjxuR8x6CX4cpcP79fjvZ1q9eA5gOQmy5z215gDRJUj3TpSY

05.05.2019

CfP “(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” ajakirjas Social Studies, erinumbri toimetajad on Helen Sooväli-Sepping ja Bianka Plüschke-Altof. Loe rohkem: https://journals.muni.cz/socialni_studia/announcement/view/114

23.04.2019

Tartu Ülikooli ajakirja intervjuu Helen Sooväli Seppinguga teemal “Avalik ruum on nii füüsiline kui ka vaimne”. Loe rohkem: https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3164?fbclid=IwAR2sL9qUAve0H-np99hnAeCptUXsklXD_paACvyMGFalTRsd-oaIn092C74

18.04.2019

Välkloeng Eesti Arhitektuurimuuseumis Kristi Grišakovi- ja Anni Müüripealiga teemal “Võrdõiguslik ruum”. Loe rohkem: https://www.arhitektuurimuuseum.ee/2019/04/67-valkloeng-vordoiguslik-ruum/

01.04.2019

CfA “Future jeopardised: Socialities and creations of the fear of climate change” Association of Social Anthropologists konverentsi session Aet Annisti ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel. Loe rohkem: https://www.theasa.org/conferences/asa19/panels#8023

22.03.2019

Creative Mornings Joonas Plaaniga teemal “inimeste igapäeva suhe veega”. Loe rohkem: https://creativemornings.com/talks/joonas-plaan?fbclid=IwAR3xbGUNw3W_Jzq2kZQ-XD_dniNevJ-fD8Hlsq3jIW-Q8fwuQTK_OReiFq4

21.02.2019

Tallinna Ülikooli Looduse Akadeemia töötuba Bianka Plüschke-Altofi ja Helen Sooväli-Seppinguga teemal “Linnaaiandus”. Loe rohkem värskes “Hea Lapse” ajakirjas: https://www.healaps.ee/

13.02.2019

ELU projekt teemal “Ülikooliaed” Tiiu Koffi ja Piret Vachti eestvedamisel. Loe rohkem: https://elu.tlu.ee/project/348 ja https://www.facebook.com/ulikooliaed/

02.01.2019

CfA “(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” Põhjamaade Geograafiakonverentsi sessioon Helen Sooväli-Seppingu ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel. Loe rohkem: https://studntnu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marsland_ntnu_no/EQXdN9We2N9Lu41ookpAdtUB0Ubm1VpwqYaB-yZLSHgVFA?rtime=2h1gUu7R1kg

Last updated 10.09.2019 kell 11:28