Füüsika

Füüsika

Õppekava on suunatud kõigile loodus- ja täppisteaduste probleemide erinevatest füüsikalistest aspektidest huvitatuile. Õppekava eesmärk on kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamine statistilise füüsika, matemaatilise füüsika või eksperimentaalfüüsika harus, kes on võimelised iseseisvaks teaduslikuks või rakenduslikuks uurimistööks.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 0 - 2019/2020 sellele erialale vastuvõttu ei toimu.

Õppekava läbinu:

 • oskab mõista loodus- ja täppisteaduste valdkonna siseste ja valdkonnaväliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendust ja ulatust;
 • suudab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida erialaspetsiifilisi probleeme ning teadusliku täpsusega formuleerida uurimisküsimusi;
 • oskab planeerida uuringut ja kasutada tänapäevaseid uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • suudab kirjalikult ja suuliselt esitada oma uurimistöö tulemusi nii erialaspetsialistidele kui ka laiemale üldsusele;
 • on pädev edasi andma oma õpitulemusi juhendamise ja õpetamise teel;
 • saab aru vajadusest jätkuõppeks ja professionaalseks arenguks.
 • Antav kraad: filosoofiadoktor (füüsika)

Keda ootame õppima?

Õppekava on suunatud kõigile loodus- ja täppisteaduste probleemide erinevatest füüsikalistest aspektidest huvitatuile. Õppekava eesmärk on kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamine statistilise füüsika, matemaatilise füüsika või eksperimentaalfüüsika harus, kes on võimelised iseseisvaks teaduslikuks või rakenduslikuks uurimistööks.

Miks tulla meile õppima?

Füüsika doktoriõppekava kujundamisel on lähtutud loodusteadusliku doktoriõppe korraldamise rahvusvahelistest tavadest ja eesmärkidest. Õppekava alustas tööd 2006. aastal ning on tähtajatult akrediteeritud. Selle perioodi jooksul on suurendatud investeerimisi füüsika teaduslaboritesse – plasma- ja materjaliuuringute labor, ning süvendatud koostööd erinevate rahvusvaheliste ja Eesti-siseste uurimisrühmade vahel eelkõige eksperimentaalfüüsika vallas. 2014. aasta lõpu seisuga on doktoritöö edukalt kaitstnud 5 doktoranti.

Õpingute põhirõhk on suunatud doktoritöö ettevalmistamisele, mille hindamise kriteeriumiteks on osalemine rahvusvahelises teadusdiskussioonis. Õppekava tugineb peamiselt Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi personalile, kuid õppeaineid on võimalik läbida ka teistes ülikoolides. Koostöö teiste teadusgruppidega võimaldab kaasata juhendajate ja konsultantidena spetsialiste teistest uurimisasutustest, samuti viibida lühematel või pikematel eksperimentaalsessioonidel ning väljaõppel koostööpartnerite juures.

Valdkonna teadlastel on laialdased rahvusvahelised sidemed, teadustöö kogemuste omandamiseks on võimalik osaleda konverentsidel, seminaridel, suvekoolides ning õppida doktorantide mobiilsusprogrammide raames välisülikoolides. Doktoriõppekava alusel koostatakse igale doktorandile individuaalplaan, mis arvestab tema doktoritöö temaatikat.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

el teadlasena, õppejõuna ja tippekspedina.  Eriala lõpetajatel on kõrge potentsiaal leida rakendust mitmetes töövaldkondades haridusasutustest, haiglatest, erasektorist kuni omavalituste ja riigi juhtimiseni. 

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Õppekava eesmärgid

 • Luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse süvahariduse saamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ja iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel.
 • Toetada doktorantide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut.
 • Viia doktorantide teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele.

 

Karjäärivõimalused

 • Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlastena, õppejõududena ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Võta ühendust!

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 415

E-postintloo@tlu.ee