ökoloogia

Ökoloogia

Õppekava on suunatud kõigile looduse ja keskkonna probleemide erinevatest aspektidest huvitatuile. Õppekava eesmärk on anda magistrikraadi omandanuile süvendatud teadmisi loodusteaduste teooriatest ja kaasaegsetest suundumustest.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1

Õppekava läbinu:

 • mõistab loodus- ja täppisteaduste valdkonnasiseste ja -väliste teadmiste ning uurimismeetodite tähendust ja ulatust;
 • suudab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida erialaspetsiifilisi probleeme ning teadusliku täpsusega formuleerida uurimisküsimusi;
 • oskab planeerida uuringut ja kasutada tänapäevaseid uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • suudab kirjalikult ja suuliselt esitada oma uurimistöö tulemusi nii erialaspetsialistidele kui ka laiemale üldsusele;
 • on pädev edasi andma oma õpitulemusi juhendamise ja õpetamise teel;
 • on teadlik vajadusest jätkuõppeks ja professionaalseks arenguks.
 • Antav kraad: filosoofiadoktor (ökoloogia).

Keda ootame õppima?

Õppekava on suunatud kõigile looduse ja keskkonna probleemide erinevatest aspektidest huvitatuile. Õppekava eesmärk on anda magistrikraadi omandanuile süvendatud teadmisi loodusteaduste teooriatest ja kaasaegsetest suundumustest.

Miks tulla meile õppima?

Ökoloogia doktoriõppekava kujundamisel on lähtutud loodusteadusliku doktoriõppe korraldamise rahvusvahelistest tavadest ja eesmärkidest. Õppekava alustas tööd alates 1994. aastast ja on tähtajatult akrediteeritud. Põhirõhk on suunatud doktoritöö ettevalmistamisele, mille hindamise kriteeriumiteks on osalemine rahvusvahelises teadusdiskussioonis. Senini on doktoritöö edukalt kaitsnud 27 doktoranti ja neile on omandatud Eesti Vabariigi kõrgeim teaduskraad PhD (filosoofiadoktor) ökoloogias. Õppekava osaleb Maateaduste ja ökoloogia doktorikoolis.

Heida pilk meie Astra 5. korruse molekulaarteaduste laboritele!

3700x1100%20LTI%20shoot.jpg

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Õppekava eesmärgid

 • Luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse süvahariduse saamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ning iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel.
 • Toetada doktorantide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks, tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut.

Vastuvõtutingimused

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.

Doktoritöö kavand tuleb esitada koos vastuvõtudokumentidega või saata skaneeritult koos potentsiaalse juhendaja allkirjaga õppekava juhile Tiiu Koffile tiiu.koff@tlu.ee ja keskkond@tlu.ee.

 • Nõutud inglise keele tase on B2.

Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Vaata varasemaid Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöid.

Nt: Vaata Rando Tuvikese (Tallinna Ülikooli teadur, keemia dotsent) poolt pakutud võimalikud analüütiline biokeemia doktoritöö teemad.

Vastuvõtueksamite ajakava

Tutvu õppekavaga

Karjäärivõimalused

 • Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlastena, õppejõududena ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Tiiu Koff
ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST: KRISTIN PART

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 415