E-õppe A ja O

Mis on üldse e-õpe? E-õpe on sisuliselt väga lai ja hajus mõiste. Ühest selgitust ja definitsiooni ei ole.

E-õppe kontekstis ja pidades silmas igapäevast õppetööd ja aineõpetust, võime püüda defineerida mõisteid "e-kursus" ja "elektrooniline õppematerjal". Mida kujutab endast e-kursus, kuidas e-kursust koostada, milliseid võimalusi ja vahendeid võiks selleks kasutada?

Koostatud materjalis tuuakse lühidalt välja kvaliteetse e-kursuse loomise etapid koos näidete ja soovitustega Moodle õpikeskkonnas.

Kvaliteetse e-kursuse oluliseks osaks on õppejõu ülesseatud materjalid, nii õpijuhised kui ka õppematerjalid. Saate tutvuda soovitustega õpijuhiste ja õppematerjalide ning loengute veebipõhiseks edastamiseks.

Käesoleva materjali koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid:

1. e-kursuste kvaliteedi mõistete seletamisel programmi Primus toel E-Õppe Arenduskeskuse poolt väljatöötatud materjali: "Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks".

2. Tallinna Ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloogide poolt koostatud koolitusmaterjalid, millest videokoolituse, eXeLearningu kasutamine ning ekraanivisioonide koostamine on K. Eskla koostatud.

3. Õpiobjektide nõudmised TLÜs, K. Eskla

Autor: Krista Eskla, Tallinna Ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloog, e-post: kristae@tlu.ee