Skip navigation

Kordamisküsimused

Mitme-valikuga

Küsimus

Hoiakut on läbi aegade defineeritud väga mitmel moel. Millise alljärgneva definitsiooniga nõustub tänapäeval enamik hoiakute uurijad?

Answers

Hoiakud on õpitud eelsoodumused reageerimaks püsivalt soodsal või ebasoodsal viisil antud objekti, isiku või sündmuse suhtes (Fishbein & Ajzen, 1975).

Hoiakud on kestvad positiivsete või negatiivsete hinnangute süsteemis, emotsionaalsed läbielamused ning sotsiaalsete objektide suhtes poolt või vastu tegutsemise tehnikad (Krechi, Crutchfieldi & Ballachey, 1962).

Hoiak on inimese kalduvus hinnata objektide (näit. isikute, sündmuste, nähtuste) olemust teatud määral soosival või mittesoosival viisil (Eagly & Chaiken,1993).

Tagasiside

Mitme-valitavaga

Küsimus

Hoiakut on läbi aegade defineeritud väga mitmel moel, rõhutades sealjuures selle erinevaid omadusi. Millise alljärgneva väitega hoiaku omaduste kohta oled nõus?

Answers

On inimese kalduvus hinnata objektide olemust.

Hinnang on teatud määral positiivne, negatiivne või neutraalne.

Hinnang on püsiv.

Tagasiside

Küsimus

Millise väitega oled nõus?

Answers

Hoiak väljendub tavaliselt kognitiivse (tunnetusliku), afektiivse (emotsionaalse) või konatiivse (käitumusliku) reageeringuna.

Hoiakul on kolm komponenti - kognitiivne (tunnetusli), afektiivne (emotsionaalne) või konatiivne (käitumuslik)

Tagasiside

Küsimus

Hoiaku põhjal saame alati ennusta inimese käitumist.

Answers

Jah.

Ei.

Tagasiside

Küsimus

Hoiaku kohast käitumist mõjutavad:

Answers

Hoiaku tugevus.

Hoiaku kättesaadavus.

Kui üldise suhtumise asemel küsitakse hoiakut teatud viisil käitumisse.

Eneseregulatsiooni oskustest.

Motivatsioonist ja kognitiivsest võimest informatsiooni töödelda.

Tagasiside

Küsimus

Uurimused osutavad, et inimene võib käituda viisil, mis ei lähe tema hoiakutega kokku ja seejärel võib märgata, et inimesed hoiakud on muutunud käitumisega kooskõlalisemaks. Kuidas seda põhjendatakse?

Answers

Kognitiivse dissonantsi teooriaga

Bem'i enesetaju teooriaga

Tagasiside