Käsitöö tehnikad lasteasutuses

iDevice ikoon Teemasse sisseelamine

Erinevate tehnikatega katsetamise vastu on koolieelses eas lapsel loomulik huvi, kasutame seda lapse arendamiseks. Käelise tegevuse läbiviimiseks läheb vaja läbimõeldud tööjuhiseid, leida õiged materjalid. Loovad tegevused võimaldavad kaasata teiste ainete tundmaõppimist. Laske lapsel jutustada oma tegemistest tööprotsessi ajal, see arendab nii keelt kui ka mõtlemist. Uute tehnikate tundmaõppimine ja töövahendite kasutamine arendab tööoskuseid, kujunevad esmased teadmised ohutusest. Loendamine, geomeetriliste kujundite tundmaõppimine, loodusvaatlused esemete paremaks äratundmiseks, on loomulik osa käelise tegevuse lõimimisel teiste ainetega.

Mida varem ja rohkem pakutakse lapsele võimalusi erinevate tehnikatega tegelemiseks, seda enam tekib temas ka tulevikus huvi ja areneb loovus.

Kursuse läbimiseks lugege läbi materjal teemade kaupa. Praktilised tööd on soovitatav läbi teha koos lastega ja koguda näidised õpimappi. Kirjutage tööde juurde teema nimetus ja tähelepanekud, mida töö käigus märkasite.

 

Põnevaid avastusi,

Gled-Airiin Saarso

 

 


iDevide ikoon Kasutatud kirjandus

Kirjatus Avita väljaanded, autor Gled- Airiin Saarso

Sari "Meistrimehed oleme I-IV"

"Meistrimehed oleme õpetajaraamat"

"Kevadised Meisterdused"

"Sügisesed meisterdused"

"Talvised meisterdused"

"Papercrafts Around the World", Fiarotta 2000 NY

"Picasso and his life", Oxford University Press, 1975

"Mosaics for the first time", NY, 2004

"Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad", Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus, Tln 2009

Pildid

Tiffany lamp 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License

Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava, osa Käsitöö didaktika ainest