Prototüüpimine nõuete täpsustamiseks

Prototüüpimist võib kasutada nõuete väljaselgitamise tööriistana - selleks, et selgitada või täpsustada loodava multimeediumitoote nõuded.

Loodav multimeediumi toode on seda parem, mida enam ta vastab kliendi ja/või kasutaja nõuetele. Väga sageli ei ole kliendil aga väga selget ettekujutust, milline lõpptulemus välja peaks nägema ja millisele nõuetele vastama. Prototüüpimine võimaldab täpsustada nõudeid kliendi ja/või kasutaja aktiivsel kaasabil. Prototüüp on esialgne vaade multimeediumitootele, mille nõuded pole täpselt teada. Kliendi/kasutaja tagasiside võimaldab täpsustada nõudeid ja viia parandused sisse vähese aja ja rahakuluga, enne kui hakatakse looma tegelikku toodet.

Kui prototüüpimist kasutatakse nõuete väljaselgitamiseks ja/või täpsustamiseks, siis kasutatakse üldjuhul ühekordset prototüüpi ja prototüüpimine moodustab ühe osa kogu arendusprotsessist (vt joonis 3).

Prototüüpimine

Joonis 3. Prototüüpimine arendusprotsessi osana

Nõuete kogumine

Selles etapis toimub esialgsete nõuete kogumine, analüüs ja kirjeldamine. Seda tehakse algul üldisemal tasemel ja samas ka fikseeritakse, mida on kindlasti vaja edaspidi täpsustama hakata. Nõuded täpsustatakse hiljem iteratsioonide käigus. Kogutud ja kirjeldatud esialgsed nõuded on aluseks nii prototüübi loomisele kui ka hilisemale multimeediumitoote arendamisele.

Nõuete kogumiseks võib kasutada olemasoleva teabe analüüsi ja struktureerimata intervjuu metoodikat huvigruppide võtmeisikutega. Funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded multimeediatootele võib kirjeldada näiteks FURPS+ klassifikatsiooni alusel.

Nõuete kogumise etappi võib vajadusel omakorda jagada kolmeks: info kogumine, analüüsitöö ja tulemuste kooskõlastamine tellijaga.

Kiire kavandamine

Kiire kavandamise käigus luuakse üldisel tasemel kirjeldatud nõuetest lähtuvalt esialgne prototüüp.

Iteratsioonid nõuete täpsustamiseks

Prototüübi loomisele järgnevad iteratsioonid nõuete täpsustamiseks. Iga iteratsioon sisaldab omakorda tegevusi, mida korratakse seni, kuni on saavutatud soovitud tulemus. Iteratsiooni käigus:

  • klient hindab prototüüpi ja täpsustab selle alusel oma soove;
  • viiakse läbi prototüübi ülevaatus (nt koosoleku vormis) eesmärgiga prototüübi ülevaatamise käigus tekitada diskusioon osalejate vahel ning avastada puudujääke ja täpsustada nõudeid;
  • ühiste ülevaatuste ja arutelude käigus saadud kliendi hinnangute põhjal parendatakse nõuete kirjeldust;
  • kliendi tagasiside ja parendatud nõuete kirjelduse põhjal täiustatakse eelnevates iteratsioonides loodud prototüüpi (viiakse sisse muudatused).

Iteratsioonide arv ei ole üheselt määratletud, vaid sõltub konkreetsest projektist ja vajadustest. Seda tsüklit korratakse nii mitu korda järjest, kuni tulemus rahuldab klienti/kasutajat. Pärast seda, kui prototüüp on täitnud oma eesmärgi, st nõuded on täpsustatud, ühekordne prototüüp likvideeritakse ja toote arendusprotsess jätkub disaini etapis.

Creative Commonsi litsents