Alates 18. maist on taas lubatud korraldada õppetööd ülikooli ruumides.
Õppe korraldamisel (sh eksamid/arvestused) lähtub ülikool printsiibist, et kutsume tudengid ülikooli vaid nendes ainetes, kus see on tingimata vajalik.

Õppetegevuse korraldus

 • Kontaktõppes on lubatud olla korraga kuni kümnel üliõpilasel ja õppejõul/ töötajal; 
 • Eksamitel/ arvestustel lubatakse auditooriumisse ruumi suurusest lähtuv hulk üliõpilasi, et oleks tagatud piisav eraldatus;
 • Õppejõul on õigus saata haigusnähtudega üliõpilane ära ning mitte lubada õppetööle enne, kui arst on andnud selleks vastava loa;
 • Õppetöö korraldamisel tuleb järgida hajutatud liikumise põhimõtet, planeerides õppetöö võimalusel erinevatesse ruumidesse, erinevatele aegadele. Õppetegevuse toimumisajad ja kohad avalikustatakse tunniplaanisüsteemis ASIO;
 • Üliõpilasel tuleb viibida ülikooli territooriumil nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik, sh tuleb vältida gruppidesse kogunemist;
 • Õpperuumidesse sisenetakse ükshaaval ning istekohtade täitmist alustada uksele kaugeimatest istekohtadest, et vältida üksteisest möödumist. Istuda tuleb üksteisest vähemalt 2 meetri kaugusele (nt, samas reas istuva inimesega jätta vähemalt 2 tooli vahet ning ees ja taga 1 rida);
 • Üliõpilane ja õppejõud järgivad õppetöö korraldamisel ülikooli kehtestatud ohutusnõudeid.

ERISUSED õppetegevuses

 • Riskirühma kuuluval üliõpilasel (vt ohutusnõuete punkti) on õigus esitada avaldus ülikooli ruumides toimuvate eksamit/arvestuse eritingimusel sooritamiseks. Avaldus esitatakse hiljemalt 3 päeva enne eksami/arvestuse toimumist õppejõule. Õppejõud määrab eritingimustel eksami/arvestuse aja ja viisi (kas individuaalkorras ülikooli ruumides või digivahendeid kasutades).
 • Eestist lahkunud väliskülalisüliõpilastel ja välisüliõpilastel on õigus sooritada eksam distantsilt. Eestist lahkunud välisüliõpilane esitab sooviavalduste hiljemalt 3 päeva enne eksami/ arvestuse toimumist õppejõule. Õppejõud määrab avalduse esitanud üliõpilasele distantsilt sooritatava eksami/arvestuse nõuded. 
 • Üliõpilane, kes oli haige väljakuulutatud eksami/arvestuse aegadel ning ei osalenud eksamitel/arvestustel, esitab täiendava eksami/arvestuse aja määramiseks ÕISis avalduse koos haigestumist tõendava meditsiiniasutuse tõendiga hiljemalt eksamisessiooni viimasel päeval. Täiendav eksam/arvestus toimub eksamisessioonile järgneva kahe nädala jooksul akadeemilise üksuse määratud ajal. Täiendaval eksamil/arvestusel mitteosalenud üliõpilane ei saa taotleda täiendavat eksami/arvestuse aega ja ta kohustub ainekursust korduskuulama. Täiendava eksami/arvestuse tulemus arvestatakse ainekursuse registreerimise semestri soorituste hulka (ÕKE § 21 lg 11).

Ohutusnõuded

Ülikooli ruumides toimuv õppetöö peab olema kooskõlas hetkel kehtivate ohutusnõuetega, et tagada ülikooli töötajatele ja üliõpilastele ohutu töö- ja õpikeskkond.
Esmased ohutusnõuded: 

 • Ülikooli on oodatud ainult terved, haigustunnusteta üliõpilased ja töötajad.
 • Hoonesse sisenedes desinfitseeri käed.
 • Väldi lähikontakti, hoia teiste isikutega 2 m vahet.
 • Pese käsi regulaarselt ja hoolikalt sooja vee ning seebiga. Kui neid pole võtta, aitab ka desinfitseerimisvahend.
 • Köhi ja aevasta varrukasse. Käe suu ette panemisest ei ole kasu, sest peopessa sattunud pisikud kanduvad sealt kergesti edasi.
 • Ära puuduta nägu, silmi või suud pesemata kätega. Nii väldid viiruse kandumist kätelt limaskestadele.
 • Kaitsemaskide kandmine ei ole kohustuslik, kuid tungivalt soovituslik  riskirühma kuuluvatel isikutel. Riskirühma kuuluvaks loetakse ülikooli liikmed, kelle on kroonilised haigused (kopsuhaigused, diabeet, maksahaigused, neeruhaigused, südame- ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus) samuti isikud, kes on vanemad kui 65+ eluaastat.
 • Õppenõustaja poole pöördutakse jätkuvalt telefoni teel või digivahendeid kasutades.

Ülikooli veebist  leiad täiendavat infot järgmiste teemade kohta:

 • Ohutusnõuded ülikoolis
 • Raamatukogu tegevus
 • Isikukaitsevahendite kasutamine
 • Juhised haigestumise korral

Vaata lähemalt

Õppekulude hüvitamine

 • Üliõpilased, kes on sattunud makseraskustesse, saavad esitada maksetähtaja pikendamise või maksete ajatamise avalduse ÕISis muude avalduste all. Avaldused vaadatakse läbi juhtumipõhiselt.

Õppenõustamine

 • Üliõpilastel, kellel seoses eriolukorraga on raskusi õpingute ühendamisel pere ja tööga, soovitame sobivate lahenduste leidmiseks pöörduda õppenõustaja poole.
 • Karjääri- ja nõustamiskeskuse nõustajad (psühholoogid, karjäärinõustaja) nõustavad eriolukorra ajal digivahendite (Skype, Google Meet jne) abil.
 • Abi saamiseks pöördu:
  - Ivi Niinep, psühholoog ivi.niinep@tlu.ee;
  - Valentina Kivi, psühholoog valentina.kivi@tlu.ee;
  - Liina Vallimäe, karjäärinõustaja liina.vallimae@tlu.ee.

Vastuvõtt

 • Ülikool planeerib vastuvõttu vastavalt eelnevalt kehtestatud  ajakavale. Eriolukorra pikenemisel on võimalik ajakava muutmine.
 • Kandidaadid, kellel ei ole kandideerimise hetkeks veel eelnev haridus omandatud, kuid kes omandavad selle Eestis uue õppeaasta alguseks, lubatakse kandideerima.  
 • Kandidaat immatrikuleeritakse pärast eelneva hariduse lõpetamist  ja sellekohase andmete esitamist (Eestis toimunud lõpetamised kajastuvad SAIS infosüsteemis vastuvõtu käigus jooksvalt).
 • Juhul, kui valitsus otsustab 2020. a. riigieksamite tegemisest loobuda, siis kinnitab ülikool alternatiivsed vastuvõtueksamid selliselt, et kandideerimine oleks võimalik ilma riigieksamiteta. Kinnitamine toimub juunikuu senatis ja avalikustatakse ülikooli kodulehel.

Vaata järelvaatamises 29.04 rektoraadi infotundi