Ülikoolis õppimisega seotud dokumente (nt tõend, väljavõte õpingukaardist, diplomi duplikaat) väljastavad akadeemilised üksused ja õppeosakond.

  • Üliõpilased saavad vajalikud dokumendid reeglina oma akadeemilisest üksusest  (instituudist/kolledžist). 
  • Endised üliõpilased saavad dokumendid õppeosakonnast (oppeosakond@tlu.ee, ruum T-213, Narva mnt 25).

Diplomi või akadeemilise õiendi duplikaadi taotleja esitab taotluse Tallinna Ülikooli rektorile, kirjeldades ära taotluse põhjuse. Diplomi kehtetuks tunnistamise korral kaotab kehtivuse ka akadeemiline õiend. Ainult akadeemilise õiendi duplikaati on võimalik taotleda ka ilma diplomit kehtetuks tunnistamata. Duplikaadi taotlusele tuleb lisada algdokument, kui see on olemas, kuid rikutud. Duplikaadi väljaandmise kulud õppeasutuse määratud summa ulatuses kannab duplikaadi taotleja, v.a. juhul, kui algdokument on vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt. Diplomi duplikaat vormistatakse kehtival diplomi plangil, mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna “DUPLIKAAT”. Enne 01. juunit 2002. a Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi duplikaat vormistatkse A4-formaadis hallile turvaelementidega duplikaadi plangile. Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, algdokumendi number, väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid. 

Õppeasutuse poolt kehtestatud tasumäärad leiad SIIT.

Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus haridustasemetele ja kõrgharidusastmetele Eesti Vabariigi haridussüsteemis määrusega saab tutvuda siin.