Eksmatrikuleerimine on üliõpilase väljaarvamine Tallinna ülikooli üliõpilaste nimekirjast. 

Üliõpilane eksmatrikuleeritakse järgmistel juhtudel:

 • omal soovil (üliõpilane esitab avalduse ÕISis);
 • ülikooli algatusel;
 • ülikooli lõpetamisel seoses õppekava täitmisega täies mahus.

Ülikooli algatusel eksmatrikuleeritakse üliõpilane järgmistel põhjustel:

 • õpingute mittealustamine - esimese õppeaasta üliõpilane ei ole esimesel semestril akadeemilises kalendris määratud elektroonilise registreerimise lõpu kuupäevaks registreerinud õppeainetesse vähemalt 23 EAP mahus täiskoormusõppes ja 15 EAP mahus osakoormusõppes õppides;
 • õppetööle mitteilmumise tõttu (va akadeemilisel puhkusel või välisõppes viibiv üliõpilane) - üliõpilane ei ole koostanud ja esitanud akadeemilises kalendris määratud ajaks õpingukava;
 • edasijõudmatuse tõttu (sh esimese õppeaasta esimesel semestril ei ole sooritanud üliõpilane vähemalt 15 EAP) - üliõpilane ei ole täitnud õppeaasta lõpuks täiskoormusega õppe nõudeid ja ei ole sõlminud õppelepingu lisa õpingute jätkamiseks osakoormusega õppes; üliõpilane ei ole täitnud õppeaasta lõpuks osakoormusega õppe nõudeid; üliõpilane ei ole saanud eriala kohustusliku õppeaine teistkordsel kuulamisel positiivset tulemust; üliõpilane ei ole saanud lõputöö kaitsmisel või lõpueksami sooritamisel positiivset tulemust; doktorant ei ole doktoriõpingute käigus saanud atesteerimisel positiivset tulemust);
 • õppelepingu või selle lisa tähtajaks mittesõlmimisel;
 • õppekulude tähtajaks hüvitamata jätmisel;
 • õppekava sulgemise tõttu - üliõpilane ei ole esitanud avaldust teisele õppekavale üleminekuks;
 • ebaväärika käitumise korral (sh tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise korral; dokumentide võltsimisel; kui üliõpilane on toimepannud ränga eksimise üldtunnustatud käitumisnormide vastu; üliõpilane on eriranud akadeemilisi tavasid);
 • seoses teovõimetuks tunnistamisega;
 • seoses surmaga. 

Üliõpilast teavitatakse ülikooli algatusel eksmatrikuleerimise ohust Tallinna ülikooli ametliku e-posti teel. Üliõpilasel on õigus esitada omapoolne seisukoht, selgitused ja vastuväited kirjalikult/e-kirja teel. Täpsem info õppekorralduse eeskirjast.

Vaata ka võimalusi poolelijäänud õpingute lõpetamiseks.