Eksternina lõpetama oodatakse endisi üliõpilasi või eksterne, kellel on õppekava täitmisest ja diplomi saamisest puudu vaid lõputöö kaitsmine või lõpueksami sooritamine. Eksternina lõpetamiseks tuleb esitada avaldus, VÕTA taotlus ja lõputöö õppekava kureeriva akadeemilise üksuse juhi nimele hiljemalt akadeemilise üksuse poolt määratud tähtajal (reeglina kuu enne kaitsmiskuupäeva). Eksterni õppekava versiooniks määratakse käesoleva õppeaasta versioon või sellele eelneva:

  • kolme õppeaasta versioon bakalaureuseõppes ja rakenduskõrghariduse õppes, mille nominaalkestus on 3 aastat;
  • kahe õppeaasta versioon magistriõppes või;
  • nelja õppeaasta versioon doktoriõppes ja rakenduskõrgharidusõppes, mille nominaalkestus on 4 aastat.

Eksternina lõpetada soovija peab taotlema varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA), millega tõendab õppekava läbimist. Selleks esitab taotleja koos avaldusega paberkandjal VÕTA taotluse varasemalt õpitu kohta (sh TLÜ ained, välisained, töökogemus, koolitused). Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on tasuline, lähtuvalt ülikoolis kehtestatud hinnakirjale on taotluse tasu 50 eurot.

Eksterni avaldus rahuldatakse ning sõlmitakse õppeleping (näidis) eeldusel, et kõik õppekavajärgsed õppeained on positiivselt sooritatud. Lepingu sõlmimisele järgnevalt väljastatakse arve, mille tasumine on eelduseks kaitmisele või eksamile lubamiseks. Eksternil ei ole võimalik saada õppeteenustasu hüvitamiseks pikendust.

Nõustamine ja lisainfo

Täpsem informatsioon ning nõustamine õppekava kureeriva akadeemilise üksuse õppenõustajalt või õppeosakonnast telefonil 640 9131 või e-posti aadressil oppeosakond@tlu.ee. Eksternõppe avaldusi võtab vastu õppenõustaja.