Lõputööna kuuluvad kaitsmisele rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse-, magistritööd, bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe lõputööd ning doktoritööd.

Lõputööde kaitsmine või lõpueksamite sooritamine toimub akadeemilise kalendriga määratud ajal (v.a doktoritööd). Akadeemilises kalendris on näidatud umbkaudne aeg, millest lähtuvalt määravad akadeemilised üksused kindla päeva lõputööde kaitsmiseks või lõpueksamite sooritamiseks.

Lõputöö/lõpueksami kaitsmisele lubamise/sooritamise eelduseks on kogu eelneva õppekava täitmine ja kogu stuudiumi läbimine. See tähendab, et kõik loengud, seminarid, praktika ja muud õppekavaga sätestatud ained peavad olema enne lõputöö kaitsmisele või lõpueksami sooritamisele lubamist läbitud. 

Nõuded lõputööle, sh mahu-, vormistus- ja retsenseerimisnõuded kehtestab akadeemilise üksuse nõukogu vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Lõputöö esitamise ja kaitsmise täpsed kuupäevad tehakse üliõpilastele ja õppeosakonnale teatavaks hiljemalt kaks kuud enne kaitsmiskuupäeva. Nõuded lõpueksamile ja teemad määrab akadeemiline üksus ning kinnitab üksuse juht.

Lõpudokumendid

Ülikooli lõpetajale antakse pärast õppekava täitmist ja lõputöö kaitsmist/ lõpueksami sooritamist diplom koos akadeemilise õiendiga vastava akadeemilise kraadi omistamise kohta ja/või õppekava täitmise kohta.

Diplomeid vormistab õppeosakond. Akadeemilisi õiendeid eesti ja inglise keeles vormistavad lõpetajatele akadeemilised üksused.

Rakenduskõrghariduse õppekava täitnule antakse rakenduskõrg-haridusõppe diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline õiend (diploma supplement).

Bakalaureuseõppe kava täitnule antakse bakalaureusekraadi tõendav diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline õiend (diploma supplement).

Magistriõppe kava täitnule antakse magistrikraadi tõendav diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline õiend (diploma supplement).

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud kava täitnule antakse magistrikraadi tõendav diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline õiend (diploma supplement).

Doktoriõppekava täitnule antakse doktorikraadi tõendav diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline õiend (diploma supplement).

Lõpudokumendid antakse lõpetajatele lõpuaktusel üks kord aastas akadeemilises kalendris määratud ajal. Muul ajal väljastab lõpudokumente akadeemiline üksus ühe kuu möödumisel lõputöö kaitsmisest või lõpueksami sooritamisest.

Diplom kiitusega (cum laude) antakse välja rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe või magistriõppe õppekava täies mahus läbinule, kes täitis järgmised tingimused:

  • kaitses lõputöö ja/või sooritas lõpueksami hindele “A”;
  • kaalutud keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.

Diplomite ja akadeemiliste õiendite statuut ja väljaandmise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.