Õppetöö käigus tehtavate otsuste vaidlustamist reguleerib Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirja (ÕKE) 10. peatükk.

 

 • ÕKE § 33 sätestab õppetegevusega seonduvate otsuste vaidlustamise korra;
 • ÕKE § 34 sätestab lõputöö või lõpueksamiga seonduvate otsuste vaidlustamise korra:
 •  § 34 lõiked 1-7 reguleerivad lõpueksami või lõputöö kaitsmisel saadud hindamistulemuse või protseduuri vaidlustamist (v.a akadeemiliste tavade eiramisega seonduvad otsused);
 • § 34 lõiked 8-14 reguleerivad lõpueksami või lõputööga seonduvalt ilmnenud akadeemiliste tavade eiramisega seonduvate otsuste vaidlustamist.

Olukorras, kus õppija leiab, et tema suhtes tehtud õppetegevusega seotud otsus rikub tema õigusi, on õppijal õigus esitada otsuse tegijale vaie. Vastavalt ÕKE § 33 lõikele 1 pöördub õppija otsuse tegija poole ja vaidlustab otsuse 10 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest. Õppija kasutab ülikooliga ametlikus suhtluses TLÜ e-postiaadressi ning edastab kirjaliku (digi)allkirjastatud vaide otsuse tegijale. Otsuse tegija vastab vaidele 12 päeva jooksul alates vaide esitamisest. 

Otsuse vaidlustamisel tuleb vaides märkida:

 1. otsuse tegija nimi, kellele vaie esitatakse;
 2. vaidlustatava otsuse sisu (st millise sisuga otsust vaidlustatakse);
 3. põhjendused (sh õiguslikud alused), miks vaidlustatav otsus rikub vaidlustaja õigusi;
 4. selgelt väljendatud nõue (st punktides 2-3 esitatust lähtuvalt, mida vaidlustaja vaide esitamisega soovib saavutada).

Näiteks olukorras, kus õppija leiab, et temale teatavaks tehtud ainekursuse eksamitulemus ei ole õigustatud, tuleb õppijal eksamitulemus 10 päeva jooksul tulemuse teatavaks tegemisest otsuse tegijale, s.o ainekursuse õppejõule, vaidlustada. Selleks tuleb koostada üheselt arusaadav ja selgesõnaline vaie, milles õppija esitab mh põhjendused ja õiguslikud alused, miks tehtud otsus (hinne) rikub tema õigusi (nt milliseid eeskätt õppeaine kursuseprogrammis ja/või ÕKEs sätestatud nõudeid on õppejõud õppija eksamisoorituse hindamisel rikkunud) ja lisades selgelt väljendatud taotluse, mida õppija soovib vaide esitamisega saavutada (nt esitatud põhjendustest ja õiguslikest alustest lähtuvalt uue põhieksami sooritamise võimaldamine või põhieksami soorituse korduvhindamine).

Edasivaidlustamine

Vastavalt ÕKE § 33 lõikele 2 juhul, kui otsuse tegija jätab vaide rahuldamata, võib õppija esitada kirjaliku apellatsiooni järgmisele otsustustasandile 10 päeva jooksul alates otsuse teada saamisest. 

Näiteks olukorras, kus õppejõud jätab oma otsusega õppija eksamitulemuse osas esitatud vaide rahuldamata, on õppijal õigus esitada õppejõu otsuse osas põhjendatud apellatsioon akadeemilise üksuse (s.o instituudi) direktorile. 
Instituudi direktor vastab vaidele 30 päeva jooksul alates vaide esitamisest. Juhul, kui õppija soovib vaidlustada instituudi direktori otsust, tuleb 10 päeva jooksul alates direktori otsuse teatavaks tegemisest esitada apellatsioon rektori poolt määratud õppevaldkonna prorektorile (õppeprorektor), prorektori otsuse vaidlustamisel rektorile. 

Pane tähele
 • Otsuse tegijatel on õigus pikendada menetlustähtaega kuni 30 päeva võrra, teavitades sellest vaide esitajat kirjalikult.
 • Juhul, kui õppija esitab tema suhtes tehtud otsuse osas vaide pärast ÕKEs sätestatud vaidlustamise tähtaega, tagastab otsuse tegija vaide läbivaatamata vaide esitamise tähtaja mööda laskmise tõttu. Juhul, kui vaidlustamise tähtaeg ei lange tööpäevale, lõpeb tähtaeg esimesel vaidlustamise tähtpäevale järgneval tööpäeval.
 • Teatud juhtudel ei tähenda vaidemenetluse tulemusena vaidlusaluse asja uuel läbivaatamisel tehtav otsus igal juhul vaidlustaja seisukohast varasemaga võrreldes positiivsemat tulemust. Näiteks olukorras, kus eksamitulemuse vaidlustamise tõttu algatatud vaidemenetluse tulemusena otsustatakse, et põhjendatud on õppija eksamisooritust teistkordselt hinnata, võib teistkordse hindamise tulemusena eksamitulemus nii tõusta, jääda samaks kui ka langeda.
 • Üldisest vaidlustamise korrast tulenevad teatavad erisused doktoriõpingutega seonduvate otsuste vaidlustamisel, mistõttu tuleb doktoriõppes õppijal tutvuda ja teada lisaks ka Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas sätestatud nõudeid. 

Tutvu otsuste vaidlustamise korraga Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirjas.