Töötajatele (töölepingu seaduse tähenduses) ja ametnikele (avaliku teenistuse seaduse tähenduses) võimaldatakse tasemeõppes või täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Õppepuhkuse taotlemist ja andmist puudutav regulatsioon on sätestatud täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS), mis on leitav elektroonilisest Riigi Teatajast. 

Vastavalt TäKS-le jaguneb täiskasvanute koolitus tasemeõppeks ja täienduskoolituseks. 

 • Tasemeõpe on ülikoolis toimuv kõrgharidusstandardile vastav õpe kõrgharidustaseme astmel rakenduskõrgharidusõppe-, bakalaureuseõppe-, magistriõppe-, doktoriõppe või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava alusel);
 • Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus. Tallinna Ülikooli poolt korraldatav täiendusõpe hõlmab sõltuvalt eesmärgist: 1) tööalast täiendusõpet, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste ning oskuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet; 2) tasemeõppe õppekavadest valitud õppeaine(te)st koostatud õpingukava alusel toimuvat täiendusõpet; 3) eelõpet ülikooli astumiseks. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud Akadeemia ja täiendusõpet reguleerib Tallinna Ülikooli täiendusõppe eeskiri.
Õppepuhkuse taotlemine ja tasustamine (TäKS § 13)
 • Töötajale antakse tema taotluse ning õppeasutuse teatise alusel tasemeõppes või täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavas täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Tööandja huvidest lähtuva koolituse puhul lähtutakse töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 5 või avaliku teenistuse seaduse §-s 31 sätestatust. Õppepuhkust antakse ka välisriigi samaväärses õppeasutuses tasemeõppes või täienduskoolitusel osalemiseks.
 • Õppeasutuse teatises tehakse märge akadeemilisel puhkusel viibimise kohta. Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest selle õppekava läbimiseks või lõpetamiseks, mille alusel toimuvad õpingud on peatunud akadeemilise puhkuse tõttu.
 • Tasemeõppes ja tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.
 • Tasemeõppe lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 kohaselt kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu. Puhkusetasu arvutamisel korrutatakse õppepuhkuse päevade arv töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise kalendripäeva õppepuhkusetasu määraga. Ühe kuu keskmise kalendripäeva õppepuhkusetasu määra leidmiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta päevade arvu ja arvu 12 jagatisega. Tööandja võib keelduda tasemeõppe lõpetamiseks puhkuse andmisest, kui ta on samale töötajale juba andnud puhkust sama õppekava lõpetamiseks.
 • Õppepuhkuse taotluses määrab töötaja, kas ta soovib võtta õppepuhkust õppes osalemiseks või tasemeõppe lõpetamiseks.
 • Puhkuste ajakavasse märkimata õppepuhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist kalendripäeva ette.
Õppepuhkuse andmisest keeldumine ja selle katkestamine (TäKS § 14)
 • Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui õppepuhkuse päev või järjestikused õppepuhkuse päevad langevad üksnes töötaja puhkepäevadele.
 • Tööandjal on õigus õppepuhkus katkestada või selle andmine edasi lükata töölepingu seaduse § 69 lõikes 5 ettenähtud tingimustel. Kui puhkus katkestati või lükati edasi, on töötajal õigus kasutada kasutamata jäänud õppepuhkuse osa tasemekoolituses või täienduskoolituses osalemiseks talle sobival ajal, arvestades käesolevas peatükis kehtestatud piiranguid.

Kokkuvõtlikult:

 • Tasemeõppes või täiendkoolituses osalev töötaja võib saada kalendriaasta jooksul maksimaalselt 30 päeva õppepuhkust.
 • Õppepuhkusel viibitud 20 kalendripäeva eest saab töötaja keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu (vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" sätestatud alustele), ülejäänud 10 kalendripäeva eest pole tööandjal kohustust töötajale tasu maksta.
 • Lisaks on tasemeõppe lõpetamiseks õigus taotleda 15 kalendripäeva õppepuhkust, mille eest tasub tööandja vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse "Töötasu alammäära kehtestamine" kohase töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu.
 • Õppepuhkuse kasutamise soovist tuleb tööandjat ette teavitada vähemalt 14 kalendripäeva juhul, kui õppepuhkus ei ole varasemalt töötaja puhkuste ajakavasse planeeritud.
 • Sisseastumiseksamite sooritamiseks on töötajal õigus võtta ka tasustamata (nn palgata) puhkust.
Õppimist tõendava dokumendi väljastamise kohta loe siit.