Õpetajakoolituse praktika
Enne esimest õpetajakoolituse praktikat
 • Eelnädala infopäeval saan teada praktikapäevad. 
 • Enne kooli minekut tutvun kooli kodukorraga kooli kodulehel ja läbin tervisekontrolli perearsti juures (tervisetõend).
 • Registreerun praktikaainele ÕIS-is.
 • Nädal-kaks enne praktikapäeva saan teada praktikakooli. Üliõpilaste praktikakoolidesse jagamisel tuleb arvestada koolide ja didaktikute eelistusi ning õppekavade ajagraafikute erisusi, seega on praktikakoha muutmine võimalik vaid erijuhtudel. Muudatused lepivad kokku Maaja Mänd või Kadi Georg. 
 • Praktikal sooritatavad ülesandeid tutvustatakse praktikapäevadele eelnevates kasvatusteaduste ja/või ainedidaktika loengutes/seminarides.
 • Tutvun TLÜ kodulehel praktika materjalidega – ainekaardid, osapoolte ülesanded praktikal, tunnivaatlusleht. Enne praktikapäevi valmistan end ette, tutvudes eDidaktikumis etteantud materjalidega.
Praktika jooksul
 • Arvestan kooli kodukorraga ja kooli soovide ja nõudmistega praktikantide õppetöös osalemise osas, pean oma rollist kinni – vaatlejana ei sekku, tunni läbiviijana võtan vastutuse. Olen täpne, viisakas ja korrektselt riides. 
 • Pean kinni kokkulepetest õppealajuhataja ja õpetajatega. 
 • Koolis nähtu osas olen konfidentsiaalne, lähtun õpilase ja õpetaja huvidest. Koolis nähtud probleemseid juhtumeid arutan ainult õppekeskkonnas.
 • Täidan praktikapäevade jooksul kasvatusteaduslike ainete ja ainedidaktika ülesandeid. Täidan eDidaktikumis antud ülesanded õigeaegselt.
 • Juhul, kui ei ole võimalik kooli minna, tuleb sellest teavitada kooli praktikarühma juhti ja juhendavat õpetajat (eriti oluline, kui päeva jooksul oli planeeritud minu antav tund või tunni osa) ja TLÜ praktika koordinaatorit.
Pärast praktikat
 • Vormistan eDidaktikumis ülesanded.