Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid. Prorektorid ja valdkonnajuhid juhivad rektori määratud tegevusvaldkondi ja vastutavad neile alluvate tugiüksuste toimimise ja arengu eest. Rektor Tiit Landi juhitud rektoraati kuuluvad teadusprorektor Katrin Niglas, õppeprorektor Priit Reiska, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar, jätkusuutliku arengu prorektor Helen Sooväli-Sepping ja finantsjuht Kurmet Ojamaa.


Professor Tiit Land inaugureeriti Tallinna Ülikooli rektoriks 15. mail 2011. aastal ning uuesti 16. mail 2015. aastal.

ruumM628

Telefon(+372) 640 9100


Õppeprorektorina vastutab Priit Reiska ülikooli tasemeõppe koordineerimise ning õppetööks vajalike tingimuste tagamise eest, sealhulgas üliõpilaste vastuvõtu korraldamise, üliõpilaste stipendiumide ja õppimisvõimaluste vahendamise ning vastavasisulise koostöö eest teiste ülikoolidega ja korraldab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast tegevust ning tagab infosüsteemide arengu.

ruumM629

Telefon(+372) 640 9104


Teadusprorektorina koordineerib Katrin Niglas ülikooli teadustegevust ning korraldab teadusprojektide ettevalmistamist ja juhtimist, vastutab ülikooli teadusstrateegia kujundamise ja elluviimise eest, arendab doktoriõpet koostöös õppeprorektoriga ja korraldab ülikooli intellektuaalse omandi kaitset. Samuti koordineerib ta teadmus- ja tehnoloogiasiirde alast tegevust ning tagab ülikooli teadus- ja arendustegevuse seotuse ühiskonna ja ettevõtlusega. 

ruumM630

Telefon(+372) 640 9103


Arendusprorektorina loometegevuse ja koostöösuhete alal vastutab Andres Jõesaar ülikooli loometegevuse, taseme- ja täiendusõppe arendamise korraldamise eest sealhulgas Avatud akadeemia ja vilistlastegevuse koordineerimise eest ning korraldab ülikooli sise- ja väliskommunikatsiooni ning koostöösuhteid ja ettevõtlusõppe arendustegevusi koostöös õppeprorektoriga.

ruumM637

Telefon(+372) 640 9107


Helen Sooväli-Sepping on Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu prorektor. Jätkusuutliku arengu prorektorina juhib Helen Sooväli-Sepping ülikooli jätkusuutlikku arendamist, vastutab ülikooli jätkusuutliku arengu strateegia ja selle tegevuskava väljatöötamise eest ja koordineerib nende rakendamist. Samuti koondab ta säästva arengu alast kompetentsi, koordineerib jätkusuutliku arengu alast koostööd teiste institutsioonidega ning esindab ülikooli jätkusuutliku arengu valdkondadega tegelevate ülikoolide võrgustikes.

ruumA540

Telefon(+372) 640 9466


Kurmet Ojamaa on Tallinna Ülikooli finantsjuht.

ruumM639

Telefon(+372) 640 9106