Avalduse esitamise tähtaeg 2019/20. õppeaasta sügissemestril on 21. oktoober. Taotlus tuleb esitada õppeosakonda (ruum T-213 või oppeosakond@tlu.ee).

 

Planeeritava magistritöö või doktoritöö suund peab olema seotud Riigi Kinnisvara ASi tegevusega seonduva valdkonnaga:

 • teadmispõhine ehitus;
 • hoonete keskkonnamõju;
 • sisekliima ja tööviljakus;
 • hoone ja linn;
 • töökeskkonna haldamine;
 • muu valdkond, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevusega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb magistrandil esitada õppeosakonda lihtkirjalik (digi)allkirjastatud taotlus, millele tuleb lisada:

 • üliõpilase kontaktandmed (sh e-posti- ja tegeliku elukoha aadress, kontakttelefoni number) ja arvelduskonto number;
 • lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus;
 • selgitus, millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile;
 • põhjendus, miks peaks RKAS just selle taotluse kasuks otsustama;
 • märkus selle kohta, kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • vähemalt ühe õppejõu soovitus;
 • lõputöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg;
 • õppetulemuste väljavõte (küsitakse õppenõustajalt).

Tutvu lisaks Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendiumi statuudiga.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb doktorandil esitada õppeosakonda lihtkirjalik (digi)allkirjastatud taotlus, millele tuleb lisada:

 • üliõpilase kontaktandmed (sh e-posti- ja tegeliku elukoha aadress, kontakttelefoni number) ja arvelduskonto number;
 • lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus;
 • selgitus, millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile;
 • põhjendus, miks peaks RKAS just selle taotluse kasuks otsustama;
 • kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • doktoritöö juhendaja ja instituudi direktori soovitus;
 • doktoritöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja (ja kaasjuhendaja)  nimed ning töö planeeritav valmimise tähtaeg;
 • avaldatud publikatsioonide loetelu;
 • õppetulemuste väljavõte (küsitakse õppenõustajalt).

Tutvu lisaks Riigi Kinnisvara AS doktoriõppe stipendiumi statuudiga.