tüdruk

 

Sel sügisel on Õpilasakadeemias kaheksa erinevat kursust, millest üks on inglise ja üks vene keeles.

Registreerimine on avatud 1. augustist kuni 29. septembrini.

Leia oma tulevane eriala juba täna!

 

Ristmeedia - mis, miks ja kuidas

 

Ristmeedia - mis, miks ja kuidas on kursus, mille kaudu saab osaleja tutvuda meediavaldkonnas järgmiste teemadega:

 

 • Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Erinevate meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine.
 • Loo jutustamine meedias. Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel. Täiuslik esitlus.
 • Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid. Sihtgrupi analüüs ning moodustamine.
 • Ristmeedia tänapäeval. Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs.
 • Sotsiaalmeedia eripärad ning kogukonna loomine. Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad.
 • Ristmeedia äri teenistuses.

 

Registreeri siin

 

Kaaslase eriline maailm. Erivajadusega noor Eesti ühiskonnas

 

Kaaslaste eriline maailm. Mida see tähendab? Miks on nende maailm erilisem, kui meie oma? Kuidas tajuvad minu vanused noored maailma, milles me kõik justkui ühtemoodi elame?
 

 • Tutvume eripedagoogika valdkonnaga: sissejuhatus eripedagoogikasse; ülevaade enam esinevatest erivajadustest; kaasava hariduse põhimõtted. 
 • Autismispektrihäired ning suhtlemine autistliku noorega.  Räägime autismi olemusest, põhjuste alaliikidest ja suhtlemisest erivajadustega noortega. 
 • Kurtus ja vaegkuulmine. Tutvumine kurdi noorega, kes räägib oma haridusest, vabaaja tegevusest ja tulevikuplaanidest. Saame teada kuulmispuuete põhjustest, liigitusest, kurtide õpetamise erinevatest meetoditest. Õpitakse sõrmendamist ja lihtsamaid viipeid. 
 • Tutvumine nägemispuudega noorega. Millised on nägemispuuete põhjusted, puude olemus ning sügava nägemispuudega ja pimedate noorte õpetamismeetoditest. Tutvutakse pimedate laste arendamisel kasutatavaid õppevahendeid ning igapäevaseid abivahendeid.
 • Liikumispuue. Tutvumine liikumispuudega noorega. Saame ülevaate liikumispuude liikidest, tekkepõhjustest ja rehabilitatsioonivõimalustest.

 

Registreeri siin
 

Noorte osalus

 

Noorte osalust võtame kõik justkui iseenesest mõistetavalt. Aga mida see tähendab tegelikult? Millised on noorte võimalused kaasa lüüa, et seeläbi olla teadlikumad ning tõsta ka teiste teadlikkust?

 

Tutvume järgmiste teemadega:

 • Noorte osaluse mõiste. Noorte osalus ühiskonnas, võrreldes teiste eagruppidega.
 • Noorte osaluse vormid (noortealgatused, organisatsioonid, norotekogud, kaasarääkimine jt).
 • Noorte osaluse tasandid (kogukond, kohalik omavalitsus, regioon või maakond, riik, Euroopa, ÜRO).
 • Noorte kaasatuse tasemed (Harti osalusredel jt kaasamise mudelid). Võimalused osalemiseks otsuste tegemisel (veebipõhised platvormid, infole ligipääsetavus).
 • Noorte esindajate „mandaat“ erinevates kogudes ja kuidas seda kasutatakse.
 • Noorte esindajana noorte huvide ja seisukohtade esitamine.

 

Registreeri siin

Sotsiaalsed trendid maailma hariduses (inglise keeles)

 

Social Trends in Global Education

Tänapäeva kiirelt globaliseeruvas maailmas muutub sama kiiret ka haridus ning selle väärtus, sellesse lähenemine, selle olemus ja seos ühiskonnaga ning kõikehõlmavate sotsiaalsete aspektidega. Haridus ei ole enam ainult lastele ja noortele, haridus on elukestev. Haridust ei mõjuta enam ainult ametnikkonnad ja riiklikud asutused, hariduses muutusi võivad esile tuua üksikindiviidi ning kogukonna ettevõtmised. Haridus ei liigu enam ülevalt allapoole (üleval riik, all õpilane), haridus liigub nüüd lisaks alt ülespoole. Haridus ei ole enam kinni ühe riigi piirides, haridus on rahvusvaheline. Haridus ei ole enam isoleeritud valdkond omade normide ja reeglitega, haridus valgub ja mängib rolli kõikvõimalikes valdkondades ning on aluseks sotsiaalsetele muutustele ühiskonnas. 
Kui soovid teada saada, kuidas kiirelt muutuval haridusmaastikul navigeerida või kui tahad maailma muuta läbi hariduse, kas indiviidi või ühiskonna tasandil, siis annab see kursus sulle algteadmised ning julguse enda ettevõtmised tõeks teha. Selle kursuse läbi saad teha esimese sammu. 
Kursuse läbiviijateks on erinevad kogenud eksperdid ja õppejõud hariduse juhtimise, andragoogika ning haridusinnovatsiooni valdkondadest. Põhiõppejõududeks on haridusteaduste instituudi magistriõppekavade „Adult Education for Social Change“ ja „Educational Innovation and Leadership“ värvikad ning tegijad välistudengid.

Kursus toimub inglise keeles!

 

Registreeri siin

Rakenduspsühholoogia "Vaadates tulevikku"

 

Rakenduspsühholoogia kursuse teemad aitavad sul mõista inimest ja tema vajadusi, mõttemaailma ning häireid. Püüame mõista miks tehakse vastavaid valikuid ning kas need on alati parimat valikud. Kas meie ühiskond aitab kaasa või saab ära hoida häireid?

 • Kiusamine, konflikt ja sellega toimetulek 

Loengus arutletakse kiusamise mõiste üle, uuritakse erinevusi kiusamise ja konflikti vahel ning käsitletakse erinevaid rolle kiusamises. Lisaks tutvustatakse kiusamisega toimetulemise viise ja erinevate inimeste vastutust selles. Räägitakse, millised on kiusamist ennetavad tegevused, kiusamisjuhtumite lahendamise võimalused ja pealtvaatajate roll muutuste tekkimisel.

 • Motivatsioon ja eesmärkide seadmine 

Loengus räägitakse koolis edasijõudmisest, huvist teadmisi omandada, motivatsioonist õppida ning saavutada. Samuti eneseregulatsioonist ja ”prokkimisest” kui kalduvusest kohustusi viimasele hetkele jätta ehk tänasida toimetusi homse varna lükata. Analüüsime prokkimise või jokutamiskäitumise tagamaid ja mõtleme, millised on head eesmärgid ja kuidas neid endale püstitada

 • Karjäärinõustamine

Loengu eesmärgiks on anda lühiülevaade karjäärinõustamise teooriatest ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest meetoditest. Mõtiskleme karjääri kui mõiste üle, vaatame karjääriplaneerimise teooriaid, räägime eesmärgi seadmisest, valikutest ja ostustamisest. Loengu käigus teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute tegemisel

 • Toitumishäired

Loengus tutvustatakse erinevaid söömishäireid. Räägitakse riskigruppidest ning haiguse arenemise põhjustest, lisaks antakse ülevaade ravivõimalustest. Loengus õpitut näitlikustavad videod ning juhtumianalüüs.

 • Reproduktiivkäitumine 

Realistlikud teadmised ja ootused paarisuhete ja seksuaalkäitumise kohta. Räägitakse pereplaneerimisest, rasedusest ja selle psühholoogilistest aspektidest.

 • Sõltuvused ja kursuse kokkuvõte 

Erinevatest sõltuvustest, mis ohustavad noori. Räägime lähemalt nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud sõltuvustest. Antakse ülevaade sõltuvusele iseloomulikest tunnustest ning pikaajalise sõltuvuse tagajärjel tekkivatest terviseprobleemidest. Samuti arutletakse võimaluste üle, kuidas sõltuvusest vabaneda.

 

Registreeri siin

Inimene ja keskkond tänapäeva humanitaarias

 

Humanitaarial on olnud oluline roll inimkultuuri, aga ka inimese ja looduse (või keskkonna) vaheliste suhete analüüsil ja mõtestamisel. See kursus kutsub kaasa mõtlema humanitaaria kõige aktuaalsematel teemadel:

 • ajalugu ja tulevik;
 • tehnika ja tehisintellekti areng;
 • ökoloogilise tasakaalu kadumine ja kliimamuutused;
 • inimese suhted teiste liikidega; keele tähendus ja roll inimkultuuris;
 • võõrkeelte mõju ümbritseva maailma kujundamisele; kirjanduse ja filmikunsti roll muutuva maailma kujutamisel ja kajastamisel.

Arutleme probleemide üle, mis kaasnevad meid ümbritseva maailma kiire muutumisega. Kursust viivad läbi tunnustatud õppejõud ja uurijad, kes kursusel käsitletud teemadega tegelevad süviti ka oma uurimis- ja õppetöös. Kursus on hea võimalus õppida lähemalt tundma kaasaegsete humanitaarteaduste olulisemaid teemasid ning samas vaadata tulevikku ja küsida: kuhu oleme suundumas?

Kursusele on oodatud osalema kõik, kes tunnevad huvi humanitaarainete vastu ja mõtlevad lähitulevikus mõnega neist lähemalt tutvust teha.

 

Registreeri siin

Sisuloome ja bränding Youtubes

 

Mis on "Youtube" keskkond?

Ilmselt seda küsimust enam keegi täna ei küsi. Küll aga küsitakse, miks peaksin ja kuidas saan selle platvormi enda jaoks tööle panna?

Kursusel keskendumegi sellele, kuidas leida seda õiget viisi Youtube keskkond enda jaoks tööle panna ning millised võtteid kasutada saab.

 

 • Youtube maastik üldiselt
 • Mina kui bränd, enesepeegeldus
 • Youtube kui platvorm, loo jutustamine
 • Kaamera, monteerimine

 

Registreeri siin

Sotsioloogia algajatele (vene keeles)

 

Социология для начинающих

Kursuse eesmärk on luua võimalused lähemaks tutvumiseks sotsioloogiaga. Kui oled gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane, kel on huvi ühiskonnas toimuva vastu, võime ja soov märgata seaduspärasusi ühiskonna toimimises ja inimestevahelistes suhetes, oled kursusele väga oodatud.

Kursuse läbinud õpilane

 • Mõistab, mille poolest erineb sotsioloogiline lähenemine tavateadmisest ning millised on sotsioloogia võimalused ja piirangud ühiskonna seletamisel
 • Oskab nimetada vähemalt kolme sotsioloogia uurimisvaldkonda ja välja tuua vähemalt kaks laiemat  või kitsamat teemaringi iga valdkonna sees
 • On saanud esmase kogemuse sotsioloogilise analüüsi tulemuste tõlgendamisel
 • Tunneb sotsioloogia õppimise ning sotsioloogina töötamise võimalusi Eestis ning omab ettekujutust sotsioloogi tööst

Kursus toimub vene keeles!

Если Вы являетесь учеником гимназии или профессионально-технического училища и интересуетесь происходящим в обществе, умеете и/или желаете видеть закономерности в функционировании общества и человеческих отношений, если Вам интересно понять почему закон обязывает нас учиться, на самом ли деле кто не работает, тот не ест, почему образование не гарантирует успешной карьеры, как учитывать и поддерживать культурное разнообразие внутри страны, обсудить существование границ между нормальным, отклоняющимся и преступным поведением, то мы очень рады видеть Вас в качестве слушателя нашего курса по социологии. 
Социология пытается объяснить, как общество влияет на наши будничные поступки и привычки, почему приоритеты у людей разные, почему одни люди пытаются изо всех сил изменить общество, а другие изо всех сил противятся этому. Знания в области социологии также помогут Вам при изучении психологии, политологии, культурологии, антропологии и других гуманитарных наук. Возможно, курс поможет Вам определиться с дальнейшим выбором профессии. Приходте и попробуйте поучаствовать в университетской жизни, пройдите курс и, в случае дальнейшего обучения, он будет зачтен как один из пройденных преметов.
Курс по социологии осенью 2019 года читают для Вас на русском языке преподаватели Таллиннского университета и приглашенные специалисты-практики.

 

Registreeri siin

 

Võta ühendust:

Bärbel Salumäe, Õpilasakadeemia projektijuht
Telefon: 6 409 369
E-post: barbel.salumae@tlu.eeakadeemia@tlu.ee