Õpilasakadeemia- sinu valik, sinu tulevik

 

Sel sügisel on meil Õpilasakadeemia kaudu pakkuda kaheksa kursust, millest kaks on inglise keeles.

Registreerimine on avatud 31.augustist 27.septembrini.

Tule uuri, mida Sinu tulevane eriala endast kujutab!

 

 

Teadmisi antropoloogiast: uurides kaasaegseid kultuure (osaliselt inglise keeles)

Kursuse jooksul tutvustatakse antropoloogia eriala tähendust ja olulisust kaasaegses maailmas. Erinevad õppejõud ja endised tudengid jagavad oma kogemusi ning nägemust sellest, miks just antropoloog on üha hinnatum spetsialist erinevatel töökohtadel. Arutletakse, miks just antropoloogina on meil juurdepääs inimeste väga isiklikele eluaspektidele, samas aga ka oskus märgata ja analüüsida laiemaid ühiskonnaprobleeme.

Õppejõud käsitlevad erinevaid teemasid, sidudes neid oma spetsiifiliste välitöökogemustega mitmetes maailma paikades.

 • Arutletakse inimese ja keskkonna vaheliste suhete üle ning selle üle, milline on inimese roll keskkonnaprobleemide tekkes ning nende lahendamisel erinevates ühiskondades.
 • Arutletakse, kuidas uurida inimese kogemust, sealhulgas religioosset kogemust.
 • Uuritakse, kuidas kasutada etnograafilist filmi ja ka helisalvestusi erinevate ühiskondade uurimisel.
 • Avastatakse, kuidas uurida arvutimänge ning nende mängijaid  antropoloogiliselt.
 • Räägitakse ka pagulasteemast Eestis ja Euroopa immigratsioonipoliitikast antropoloogilises võtmes.

Ja lõpuks arutletakse ka selle üle, kuidas antropoloogiaõpe aitab meil põnevaid töökohti leida.

 

Kursuse koordinaator: Kristiina Ranne, Kristiina.ranne@tlu.ee

 

Noorsootöö - mis, kellele ja milleks?

Kursusel  saab õppija selgeks mis imeloom on noorsootöö ning milleks seda kasutatakse. Õpe toimub enamasti läbi aktiivõppe meetodite.

 

Kursusel käsitletakse 
•    noorsootöö mõistet ja korraldamise põhimõtteid, 
•    noore määratlust, 
•    noorsootöötaja töö ja kutse sisu ning osapooli, 
•    noorsootöö keskkondasid, metoodikaid ja meetodeid,
•    noorsootöös toimuvat mitteformaalset õpet, selle korraldamist ja tunnustamist.

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, Riina.stahl@tlu.ee

Digihumanitaaria võimalused tekstianalüüsis

Sageli kipume end lahterdama rangelt humanitaar- või reaalalade huviliseks, ent
need kaks ei pea teineteisele vastanduma. Elame digiajastul, mille tehnoloogilised võimalused aitavad ehitada sildu inimeste ja erialade vahel, kinnitada või kahtluse alla seada seniseid tõekspidamisi, leida uusi ja tihtipeale ootamatuid seoseid meis enestes ja ümbritsevas maailmas.

Digihumanitaaria on kujunenud viimaste aastakümnete jooksul omaette teadusharuks, kus kunsti, kirjanduse, keele, meedia jt valdkondade uurimis- ning rakendustegevuses, samuti kultuuripärandi säilitamise ja tutvustamise eesmärgil kasutatakse infotehnoloogia meetodeid, interaktiivseid keskkondi ja tarkvaraprogramme. Kursusel tutvustatakse  mõningaid võimalusi, kuidas tekstilisi andmeid arvuti abil töödelda ja visualiseerida ning saadud tulemusi tõlgendada. 

Otsitakse vastuseid erinevatele küsimustele. Mida kõnelevad arvud ja statistika näiteks tekstide autorite, kirjandusteoste, eri ajastute või ühiskondlike suundumuste kohta? Kas keelt saab matemaatiliselt mõõta? Kas arvutile on võimalik keelt õpetada?

Kursusel saadakse uusi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis tulevad kasuks edasistes õpingutes nii humanitaar- ja sotsiaalteaduste kui ka IT-erialadel. Varasem programmeerimise kogemus ei ole vajalik!

Teemad:

1.    Sissejuhatus digihumanitaariasse. Näiteid keeletehnoloogia osast erinevate valdkondade uurimis- ja rakendustetegevuses.
2.    Regulaaravaldised, sümbolimustrite otsimine tekstist.
3.    Programmeerimiskeel Python: esmatutvustus. 
4.    Tekstianalüüs: Pythoni lisamoodulid Pandas ja EstNLTK.
5.    Andmete visualiseerimine – diagrammid ja sõnapilved.
6.    Lühike sissejuhatus masinõppe maailma ehk kuidas õpetada arvutile keelt? 

 

Kursuse koordinaator: Pirje Jürgens, pirje.jyrgens@tlu.ee

 

Rakenduspsühholoogia "Vaadates tulevikku"

Rakenduspsühholoogia kursuse teemad aitavad sul mõista inimest ja tema vajadusi, mõttemaailma ning häireid. Püüame mõista miks tehakse vastavaid valikuid ning kas need on alati parimat valikud. Kas meie ühiskond aitab kaasa või saab ära hoida häireid?

 

 • Karjäärinõustamine

Loengu eesmärgiks on anda lühiülevaade karjäärinõustamise teooriatest ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest meetoditest. Mõtiskleme karjääri kui mõiste üle, vaatame karjääriplaneerimise teooriaid, räägime eesmärgi seadmisest, valikutest ja otsustamisest. Loengu käigus teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute tegemisel.

 • Sõltuvused

Erinevatest sõltuvustest, mis ohustavad noori. Räägime lähemalt nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud sõltuvustest. Antakse ülevaade sõltuvusele iseloomulikest tunnustest ning pikaajalise sõltuvuse tagajärjel tekkivatest terviseprobleemidest. Samuti arutletakse võimaluste üle, kuidas sõltuvusest vabaneda.

 • Toitumine ja toitumishäired

Loengus tutvustatakse erinevaid söömishäireid. Räägitakse riskigruppidest ning haiguse arenemise põhjustest, lisaks antakse ülevaade ravivõimalustest. Loengus õpitut näitlikustavad videod ning juhtumianalüüs.

 • Ajaplaneerimine

Ajaplaneerimise loengus teeme palju praktilisi harjutusi, mis aitavad aru saada kuhu ja kuidas me oma aega kulutame. Saad aimu sellest, kuidas otsuseid vastu võtta, et aeg kuluks sinna, kuhu seda päriselt investeerida soovin. Ehk siis vaatame lähemalt enda ajaplaneerimise teadlikkust, eesmärke ning otsuseid ja valikuid.

Kursuse koordinaator: Kädli Riitsaar, Kadli.riitsaar@tlu.ee

 

Mina olengi innovaatiline õpetaja

Kursusel valmistatakse ette, viiakse läbi ning hinnatakse innovaatilist tundi põhikooli lastega. Kursuse läbimine annab kogemuspõhised teadmised ja oskused innovaatilise koolitunni korraldamisest.

 

 • Tänapäeva kool Eestis.Vastame küsimusele – mis? 

Õppefilm (Eesti edukus PISA kontekstis). Õpilaste vajadused. Tänapäeva kooli kaardistus.

 • Mis on innovatsioon ja kuidas seda leida ja luua? Vastame küsimusele – milleks?

Motivatsioon – teooria. Mis on innovatsioon? Erinevate innovaatiliste meetodite tutvustus.

 • Innovatsioon teoorias. Vastame küsimusele – kuidas?

Lõiming kui innovatsiooni näide – projektipäeva põhjalik tutvustamine ja analüüs. Innovaatilise tunni ettevalmistus ja läbiviimine

 • Innovaatilise koolitunni planeerimine õpetaja rollis.

HIK projektipäeva ettevalmistus (õpiväljundid, eesmärgid, rollide jaotamine, planeerimine)

 • Innovaatilise koolitunni läbiviimine põhikooli õpilastega.

Projektipäev HIKis põhikooli õpilastega

 

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Ristmeedia- mis, miks ja kuidas

Sellel kursusel saab õpilane aimu ristmeedia toimimisest. 

1. Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Erinevate meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine.
2. Loo jutustamine meedias Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel. Täiuslik esitlus.
3. Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid. Sihtgrupi analüüs ning moodustamine.
4. Ristmeedia tänapäeval. Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs.
5. Sotsiaalmeedia eripärad ning kogukonna loomine. Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad.
6. Ristmeedia äri teenistuses.

 

Kursuse koordinaator: Kaia Ljašh, kaia.ljash@tlu.ee

Finantskirjaoskuse matemaatilised alused

Kuidas praktiliselt eelarvet koostada? Mis on raha nüüdisväärtus ja kuidas seda arvestatakse finantsotsuste tegemisel? Kuidas aru saada pangalaenu tingimustest? Mis on interneti turvarisk ja selle järeldused? Kuidas toimib Eesti Pank?

 

 • Projekti/ostu eelarve koostamise alused.

Eelarve koostamise põhimõtted ja vahendid. 
Kodumajapidamise püsi- ja jooksvate kulude planeerimine ning arvestamine.

 • Intresside arvutus, raha ajaväärtus

Intressi mõiste, selle arvutamine. Raha tähtpäevaväärtus. Kapitalisatsioon, finantstehingu põhisumma ja ajaväärtused. Finantstehingu ajaline kestus. Raha nüüdisväärtus, diskonteerimine, maksete ekvivalentsus, võlakirjade diskonteerimine, inflatsioon.

 • Kuidas olla säästmisel oskaja?

Annuiteedid, nende ajaväärtused, akumulatsioonitegur, laenud/pensionid kui annuiteet, perpetuiteet. Internetis leiduvate kalkulaatorite kasutamine laenu/järelmaksu haldamiseks

 • Laenude/võlgade haldamine.

Laenud/liisingud, investeerimine, säästmine, krediitkaardid, kiirlaenud, laenude võrdlemine, hüpoteegid, hoiused, säästmine/investeerimine 

 • Raha, hind ja hinnastabiilsus.

Raha roll majanduses, raha ja maksesüsteemide muutus ajas, hindade muutumine (inflatsioon) ja hinnastabiilsus.

 • Vara kaitsmine internetis. Identiteedivargus. Krüptoraha

Varade haldus internetis, varadele ligipääsu ehitamine, ligipääsu lõhkumine, ligipääsu ehitamise riskid ja nende maandamise meetmed. Krüptoraha probleemid.

Kursuse koordinaator: Pirje Jürgens, pirje.jyrgens@tlu.ee

 

European foreign policy (inglise keeles)

This course get students acquainted with the main foreign policy objectives of European states. It further introduces them to the basics of Foreign Policy Analysis (FPA)

- Basics of FPA, Foreign Policy main themes of Germany, France, UK

- Realism, Foreign Policy main themes of Small Western and Central European States

- Liberalism, Foreign Policy main themes of the Nordics and Baltics

- Cognitive Approaches, Foreign Policy main themes of Eastern European and Southern European States

- Foreign Policy main themes of European Union

 

 Kursuse koordinaator: Benjamin Klasche, benjamin.klasche@tlu.ee

 

Võta ühendust:

Teele Ilvest, Õpilasakadeemia projektijuht
Telefon: 6 409 369
E-post: akadeemia@tlu.ee, teele.ilvest@tlu.ee