teadlane

Tallinna Ülikool on viimastel aastatel tugevalt suurendanud oma potentsiaali teadus-, arendus- ja loometegevuses. Ülikool on oma teadustegevuses keskendunud viiele fookusvaldkonnale: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Meie teadusrahastus on viimase kolme aasta jooksul kasvanud 1,7 korda ning rahvusvaheliste projektide osakaal moodustab umbes veerandi kogu teadusrahastusest. Ülikoolis tegutseb kaks Horisont2020 programmi poolt rahastatud suurt ERA-Chair projekti, samuti on meil üks Euroopa teadusnõukogu (ERC) poolt finantseeritud grant.

Tallinna Ülikooli tippkeskused lõime interdistsiplinaarse teadusliku sihiga uurimis- ja loomerühmade koostöö toetamiseks ning väljapaistvate teadus- ja loometulemuste saavutamiseks. Selleks, et rohkem teada saada, mida Tallinna Ülikooli teadlased erinevates fookusvaldkondades uurivad ja teevad, kutsume teid osalema TLÜ teadusüritusele, kus meie teadlased esitlevad oma silmapaistvaid saavutusi ning räägivad oma eelseisvatest projektidest ja plaanidest.

Ülikooli töötajatele ja tudengitele on teadusüritus hea koht, kust saada kõige värskemat teavet selle kohta, millega meie teadlased Tallinna Ülikooli tippkeskustes tegelevad ja millised on nende edaspidised põnevad plaanid.

Ülikooli partneritele ja ettevõtjatele aga on üritus kindlasti hea võimalus, et tutvuda meie teadlastega, kelle teadmisi saaks omavahelises koostöös ja tegevustes kasutada ning rakendada. Kolme tunni jooksul saavad osalejad osa põnevatest esitlustest nii eesti kui ka inglise keeles. Lisaks ootavad ees arutelud ja poster-sessioonid. Muidugi on igaühel võimalus arutelude ajal oma sõna sekka öelda ning suhelda otse meie teadlastega.

Üritus toimub neljapäeval, 14. märtsil 2019.a, algusega kell 15:00 TLÜ Astra maja auditooriumis A-002 (Narva maantee 29) ning üritust modereerib Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Marju Himma.

Sündmusest osavõtt on tasuta

Ajakava:

Blokki modereerib isiksusepsühholoogia lektor Aleksander Pulver. Blokis esitletakse 4 põhiteemat: 

Loomkatsemudelite väljaarendamine neurokeemiliste sekkumisvõimaluste väljaselgitamiseks erinevate kohanevate käitumisstrateegiate puhul; merevetikates esinevad polüsahhariidid, nende struktuur ning kasutamisvõimalused; kuriteoepisoodi pealtnägijate mäluprotsesside spetsiifilised omadused tunnistajatel; kehalise töö efektiivsuse füsioloogilised indikaatorid ja seosed lihaskonna funktsionaalse seisundi dünaamikaga.

Meediainnovatsiooni blokki modereerib professor Indrek Ibrus, üles astuvad: teadur Teet Teinemaa, sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent Katrin Tiidenberg, juhtivteadur Pia Tikka (inglise keeles), Liina Keevallik ning meediamajanduse ja- juhtimise professor Ulrike Rohn (inglise keeles).

Kultuuridevaheliste uuringute blokki modereerib professor Marek Tamm, üles astuvad: teadur Tauri Tuvikene, teadur Tommaso Giordani (inglise keeles) ning Aasia uuringute professor Rein Raud.

Blokki modereerib õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor Tobias Ley (inglise keeles).

Üles astuvad: kognitiivteaduse vanemteadur Paul Christian Seitlinger, õpperobootika nooremteadur ja analüütik Janika Leoste, sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets, õpikeskkonna uuringute vanemteadur Terje Väljataga, vanemteadur Luis Pablo Prieto Santos (inglise keeles), andmepõhise õpetajate kutsealase arengu nooremteadur Merike Saar, haridusliku andmekaeve vanemteadur María Jesús Rodríguez-Triana (inglise keeles), haridustehnoloogia juhataja ja vanemteadus Kairit Tammets ning Edna Milena Sarmiento Marquez (inglise keeles).

Ettekandeid teevad sotsioloogia professor Ellu Saar, Eesti demograafia keskuse juhataja vanemteadur Luule Sakkeus, avaliku poliitika dotsent  Triin Lauri, sotsiaalpoliitika professor Anu Toots, teadur Katrin Schwanitz ning teadur Leen Rahnu 

  • 17:45 – 18:00    Küsimused ja arutelu
  • 18:00 – 19:00    Võimalus suhelda lähemalt tippkeskuste teadlastega kohvilaua kõrval.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.

REGISTREERU SIIN

Täiendavate küsimuste osas palun pöörduda TLÜ teadusosakonna poole: kersti.pado@tlu.ee, 640 9145.


Fookusvaldkondadest lähemalt:

  • TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus on loodud eesmärgiga ühelt poolt ühendada loodus- ja terviseteaduste instituudi loodus-, käitumis- ja sotsiaalteaduste olemasolevad uurimisprojektid ning teiselt poolt luua nende baasil uued interdistsiplinaarsed uurimisteemad,  mis haaravad endasse erinevate erialade uurimisgruppe ja teadusalast kompetentsi. Praeguseks on tippkeskuses välja kujunenud kaks suuremat suunda - neuroteaduste dominandiga ja käitumisteaduste dominandiga uurimissuunad. 
  • TLÜ haridusuuenduse tippkeskus on loodud Euroopa Komisjoni ERA Chair meetmest rahastatava projekti "Cross-Border Educational Innovation through Technology-Enhanced Research" (CEITER) baasil. Selle  projekti toel luuakse TLÜ-s rahvusvaheline uurimisrühm, mille fookusesse kuuluvad IKT valdkonnaga seotud tegevussuunad: järgmise põlvkonna digitaalsed õpikeskkonnad ja -vahendid ning uued IKT-põhised meetodid õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamiseks.
  • TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse  MEDIT eesmärk on interdistsiplinaarsete loome- ja teadusprojektide algatamine ja teostamine, mis hõlmavad ühelt poolt digitaalsete meedia- ja kommunikatsioonivahenditega kaasnevate kultuurimuutuste ja innovatsiooniprotsesside uurimist, kombineerides selleks ennekõike humanitaarteaduslikke ja majandusteaduslike perspektiive. Teiselt poolt on eesmärgiks kogutavate teadmiste rakendamine uute digitaalsete meediavormide ja innovatiivsete väljendusvormide loomiseks.
  • TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus on kultuuri toimemehhanismide teoreetilisele ja empiirilisele uurimisele pühendatud interdistsiplinaarne teadusvõrgustik, mis lõimib TLÜ humanitaarteaduste instituudi neli institutsionaalset uurimisteemat ja võimekamad uurijad TLÜ kultuuriliste kompetentside fookusvaldkonna teaduslike eesmärkide täitmiseks.
  • TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus panustab avatud ühiskonna ja valitsemise fookusvaldkonna teadustegevusse, lõimides erinevaid teadussuundi, kaasates rahvusvahelist tipptasemel teaduskompetentsi ja toetades kõrgetasemeliste interdistsiplinaarsete teadusprojektide algatamist ja läbiviimist, mis hõlmavad endas eluteede uurimist koostöös sotsioloogide, demograafide ja riigiteadlastega (perspektiivis ka terviseteaduse, sotsiaaltöö, psühholoogia, kasvatusteadused).