Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss korraldatakse igal aastal eesmärgiga väärtustada ja ergutada üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

2020/2021 õppeaasta parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning teaduspublikatsioonid valiti viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine. Doktoritöid hinnati kolmes valdkonnas: loodus- ja täppisteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

Konkursile esitati kokku 83 tööd.  Neid hindasid valdkondade põhiselt moodustatud alakomisjonid.

Tallinna Ülikooli üleülikoolilise üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused on järgmised: 

Doktoritööde kategoorias:

 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Helen Poska (Loodus- ja terviseteaduste instituut).  In vitro and in vivo studies of molecular chaperone activity against fibrillar and non-fibrillar protein aggregation. Juhendajad: professor Jan Johansson ja teadlane Jenny Presto.

 • Sotsiaalteaduste valdkond

Karin Streimann (Ühiskonnateaduste instituut). Preventing mental health problems in elementary schools: effectiveness of a universal classroom-based preventive intervention (pax gbg) in Estonia. Juhendajad: professor Merike Sisask ja professor Karmen Toros.

Magistritööde kategoorias:

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Gabriela de Moraes Beltrão (Digitehnoloogiate instituut). Cross-Cultural Factors Affecting Trust in Technology: Trust in WhatsApp. Juhendaja: dotsent  Sonia Claudia da Costa Sousa

II koht

Eve Jõesaar (Digitehnoloogiate instituut). Leetrite temaatika kajastus Delfis ja Postimehes
ning probleemi teadvustamine Facebooki terviseteemalistes gruppides. Juhendaja: lektor Marianne Paimre.

III koht

Yaroslav Yevchuk (Balti filmi, meedia, kunstide instituut). How local companies which employ foreigners build communication inside their companies. Juhendaja: professor Anastassia Zabrodskaja

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht

Eliis Härma (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Loetu mõistmise, lugemisalase metakognitsiooni ja enesetõhususe areng 2. klassis: sekkumis- ja kontrollrühma võrdlus. Juhendajad: professor Piret Soodla ja professor Eve Kikas

II koht

Kaisa Norak (Digitehnoloogiate instituut). Õppijakeele korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain. Juhendajad: dotsent Hans Põldoja ja nooremteadur Kais Allkivi-Metsoja

Nadezda Vavilova (Humanitaarteaduste instituut). Поддержка развития родной речи русскоязычных первоклассников в условиях обучения на эстонском языке. Juhendaja: dotsent Irina Moissejenko

III koht

Kristina Lahe (Haridusteaduste instituut). Raamatu „projektõpe lasteaias“ koostamine ja selle täiustamine õpetajatelt saadud tagasiside põhjal. Juhendaja: dotsent Maire Tuul

Kristi Jüristo (Haridusteaduste instituut). Noorsootöö praktika noorsootöötajate vaates. Juhendaja: lektor Ilona-Evelyn Rannala

Elo Pajumaa, Gerda Dontsov-Kenk (Haridusteaduste instituut). Õppematerjali koostamine koolieelsete lasteasutuste õpetajatele õpperobotite lõimimiseks õppe- ja kasvatustegevustes. Juhendajad: dotsent Maire Tuul ja teadur Janika Leoste
 

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht

Susanna Kuusik (Balti filmi, meedia, kunstide instituut). Kogukondade kaasamine metsanduslike otsuste tegemisel. Juhendaja: lektor Esta Kaal

II koht

Heiko Leesment (Ühiskonnateaduste instituut). Nügimine kui võimu ja valitsemise tehnoloogia. Juhendaja: professor Peeter Selg.

Triin Ulla (Ühiskonnateaduste instituut). Mis tüüpi kodanik? Kodanikuhariduse kitsa käsitluse sisu Eesti riiklikes õppekavades. Juhendaja: dotsent Mari-Liis Jakobson

Kaili Käesel – Maastik (Ühiskonnateaduste instituut). Meediakajastuste analüüs: kogukonna reageeringud deinstitutsionaliseerimise protsessi kohta. Juhendaja: dotsent Marju Medar
 

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht ja II koht

Kärt Viljalo (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Nanoplasti põlvkondadeülesed mõjud daphnia magna näitel. Juhendajad: vanemteadur Margit Heinlaan ja lektor Kairi Koort

Kadi Karmen Kaldma (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Tallinna kogukonnaaedade mulla mikrobioloogilise koostise määramine. Juhendajad: professor Tiiu Koff ja lektor Kairi Koort

III koht

Jüri Laanoja (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Bioaktiivsed komponendid Ayahuascas – määramismeetodite võrdlus. Juhendajad: dotsent Kalle Truus ja lektor Helene Tigro

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht 

Sarah Särav (Humanitaarteaduste instituut). Jahindus Nõukogude Eestis 1960–1980. Juhendajad: professor Ulrike Plath ja teadur Uku Lember

II koht

Eva-Maria Kinkar (Humanitaarteaduste instituut). Rühmitus ZA/UM Eesti kirjandusväljal. Juhendaja: professor Piret Viires

III koht

Andreas Fecher (Humanitaarteaduste instituut). Cannibalism in film as reflection on society: subversion of the notion of difference in Week End and Dans ma Peau. Juhendaja: teadur Henry John Mead.

Bakalaureusetööde kategoorias:

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Richard Mägar (Balti filmi, meedia, kunstide instituut). Ahistamises süüdistatava Aivar Mäe raamistamine meediakontsernide Ekspress Meedia ja Postimees Grupi väljaannetes. Juhendaja: lektor Kristel Abel.

II koht

Joosep Luts (Digitehnoloogiate instituut). Epideemiate matemaatilisest modelleerimisest. Juhendaja: lektor Tõnu Tõnso.

III koht

Alina Morozov (Haridusteaduste instituut). Lego wedo 2.0 robootikakomplekti kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes 6-7-aastaste lastega: näidistegevuskavade kogumik. Juhendajad: dotsent Maire Tuul ja külalisteadur Janika Leoste. 

 • Haridusuuenduse valdkonad

III koht

Maris Retu (Haridusteaduste instituut). Lasteaiaõpetajate õpetamispraktikad lapse varajase keeleõppe toetamisel koolieelses lasteasutuses. Juhendajad: dotsent Maire Tuul, dotsent Tiia Õun

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht

Julia Harjunpää (Ühiskonnateaduste instituut). 1982-1996. aastal Eestis sündinud
eestivenelaste lõimumisprotsess Eesti ühiskonnas ning nende inimeste võimalik sisemine
identiteedi vastuolu. Juhendaja: teadur Gerli Nimmerfeldt

II koht

Aule Sagen (Balti filmi, meedia, kunstide instituut). Vabariigi Valitsuse “maskikommunikatsioon”: kaitsemaskiga seotud sõnumid koroonaviiruse leviku tõkestamise kontekstis. Juhendaja: lektor Kristel Abel

III koht

Vlada Trussova (Balti filmi, meedia, kunstide instituut). Transpordiameti piirkiiruse ületamise ennetuskampaaniate (2012 - 2020) vastuvõtt esmase juhtimisõigusega juhtide seas vanuses 18 – 25. Juhendaja: lektor Tiina Hiob

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht 

Laura Kaarma (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Pestitsiidi metasakloor mõju mikrovetikatele. Juhendajad: professor Tiiu Koff  ja teadur Villem Aruoja

II koht

Karl Martin Ingerma (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Läänemere põisadru (Fucus vesiculosus) fukoidaanide ja alginaatide analüüs ja eraldamine. Juhendaja: dotsent Kalle Truus

III koht

Maarja Tali (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Kontseptsioon „Ühtne tervis“
integreeritud tervisekäsitustes Covid-19 näitel. Juhendaja: lektor Kairi Koort

 

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht

Paul Johannes Raud (Humanitaarteaduste instituut). La declinazione atomica nella pioggia del pensiero: il concetto di ‘clinamen’ in Lucrezio e Gilles Deleuze. Juhendaja: professor Daniele Monticelli

II koht

Anna Simagina (Humanitaarteaduste instituut). Дело Эстонских шпионов» как часть исторического фона романа В. Набокова-Сирина «Подвиг». Juhendaja: dotsent Griogri Utgof

III koht

Anna Helena Liiv (Humanitaarteaduste instituut). 1872. aasta maikuu torm ja selle kajastamine Eesti-, Liivi- ja Kuramaa ajalehtedes. Juhendajad: professor Ulrike Plath ja dotsent Kaarel Vanamölder

 

Teaduspublikatsioonide kategoorias:

 

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Madis Järvekülg & Indrek Ibrus (Balti filmi, meedia, kunstide instituut) 2021. Auto-communicative reconstruction of meaningfulness in musical randomness: reclaiming musical order on Facebook. Media, Culture & Society. https://doi.org/10.1177/01634437211045513

II koht

Gabriela Beltrão &  Sonia Sousa (Digitehnoloogiate instituut) 2021. Factors Influencing Trust in WhatsApp: A Cross-Cultural Study. In: Stephanidis C. et al. (eds) HCI International 2021 - Late Breaking Papers: Design and User Experience. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 13094. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90238-4_35

III koht

Farshad Farahnakian,  Janika Leoste, & Fahimeh Farahnakian. (Digitehnoloogiate instituut) 2021. Driver Drowsiness Detection Using Deep Convolutional Neural Network. International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME). Published. https://doi.org/10.1109/iceccme52200.2021.9591029.

 • Haridusuuenduse valdkond

I koht 

Õnne Uus, Kadri Mettis, Terje Väljataga ja Tobias Ley (Haridusteaduste instituut) 2021. Differences in Self-Directed Learning: Middle-School Students’ Autonomous Outdoor Studying. Front. Educ. 6:718295. DOI: 10.3389/feduc.2021.718295

II koht

Janika Leoste, Tiia Õun, Krista Loogma ja José San Martín López (Haridusteaduste instituut) 2021. Designing Training Programs to Introduce Emerging Technologies to Future
Workers—A Pilot Study Based on the Example of Artificial Intelligence Enhanced Robotics. Mathematics, 9, 2876. https://doi.org/10.3390/math9222876 

III koht

Reet Kasepalu, Pankaj Chejara, Luis P. Prieto ja Tobias Ley (Haridusteaduste instituut) 2021. Do Teachers Find Dashboards Trustworthy, Actionable and Useful? A Vignette Study Using a Logs and Audio Dashboard. Technology Knowledge and Learning, 1−19. DOI: 10.1007/s10758-021-09522-5

 

 • Terve ja jätkusuutlik eluviisi valdkond

I koht

Oliver Koit, Siim Tarros, Joonas Pärn, Martin Küttim, Pamela Abreldaal, Karin Sisask,  Marko Vainu, Jaanus Terasmaa, Inga Retike ja Maile Polikarpus (Loodus- ja terviseteaduste instituut) 2021. Contribution of local factors to the status of a groundwater dependent terrestrial ecosystem in the transboundary Gauja-Koiva River basin, North-Eastern Europe. Journal of Hydrology. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2021.126656.

II koht ja III koht

Helene Tigro, Nina Kronqvist, Axel Abelein, Lorena Galan-Acosta, Gefei Chen, Michael Landreh, Alexey Lyashkov, Miguel A. Aon, Luigi Ferrucci, Ruth Shimmo, Jan Johansson, Ruin Moaddel (Loodus- ja terviseteaduste instituut) 2021. The synthesis and characterization of Bri2 BRICHOS coated magnetic particles and their application to protein fishing: Identification of novel binding proteins. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 198, 113996. DOI: 10.1016/j.jpba.2021.113996.

Md Musa Howlader, Jana Molz, Nico Sachse, Rando Tuvikene (Loodus- ja terviseteaduste instituut) 2021. Optimization of fermentation conditions for carrageenase production by Cellulophaga species: A comparative study. Biology, 10, 971. DOI: 10.3390/biology10100971.

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht

Andre Kruusmaa (Humanitaarteaduste instituut) 2021. Baltic-German pro-serfdom thought in the Russian Baltic provinces from a comparative perspective. Slavery & Abolition 42(2), 345–362, DOI: 10.1080/0144039X.2020.1816101

 

Last updated 22.02.2022 kell 13.31