Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia pakub ettevõtetele võimalust teha koostööd rakendusuuringute läbiviimisel nutika spetsialiseerumise valdkondades.

Archimedes ja Eesti Teadusagentuur annavad ettevõtjatele toetust rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks Eesti teadusasutustelt. Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:

1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);

2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);

3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetatavad tegevused:

1) Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.

2) Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.

3) Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.

4) Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.

5) Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.

6) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.

Toetuse taotleja võib olla järgmine Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või äriühing:

1) väikeettevõtja;

2) keskmise suurusega ettevõtja;

3) suurettevõtja.

Võta ühendust: Ingrid Hindrikson

Vaata lisaks Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud