Ametikoht: tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriaste - kaasprofessor
Akadeemiline üksus: humanitaarteaduste instituut
Akadeemiline suund: Aasia uuringud
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2020

Akadeemilise tegevuse valdkonna kirjeldus
Hiina uuringud tugeva teoreetilise taustaga ühes ühiskonnateaduste või humanitaaria valdkonnas.

Aasia uuringud on olnud TLÜ vastutusvaldkond; TLÜ on ainus ülikool Eestis, mis pakub täismahus Aasia uuringute kraadiprogramme kõikidel tasemetel (BA, MA ja PhD). TLÜ pakub Aasia suuremates keeltes (hiina, jaapani, araabia) tugevaimat keelebaasi alates BA tasemest—see on TLÜ Aasia uuringute õppeprogrammide kui regionaaluuringute tugisammas ja tugevus. TLÜ-s asub Konfutsiuse Instituut, mis vastutab hiina keele õpetamise eest, ning Kuningas Sejongi Instituut, mis õpetab korea keelt ja popkultuuri. Teaduses on TLÜ Aasia uuringud end rahvusvaheliselt kehtestanud klassikaliste Ida-Aasia kultuuride keskusena (eelkõige filosoofias ja kirjanduses) ning Kagu-Aasia mandriosa / Kagu-Aasia—Hiina regiooniüleste arengute uurimises. Hiina uuringute professor akadeemilise taustaga antropoloogias, sotsioloogias, filosoofias, kirjanduses, kultuuriuuringutes või mõnes muus seotud valdkonnas oleks kõige paremini suuteline TLÜ-s Hiina uuringuid arendama.    

Professuuri strateegiline olulisus instituudis ning seotus teiste planeeritavate uue karjäärimudeli ametikohtadega, sh tenuurisüsteemi ametikohtadega: Eelistatakse laia interdistsiplinaarse teadustöö huviga kandidaate, kel on tugev teoreetiline taust vähemalt ühes ühiskonnateaduste ja/või humanitaaria valdkonnas. Konkreetsete kursuste sisu ja tudengite juhendamine sõltub Hiina uuringute professori akadeemilisest taustast ja konkreetsest uurimistöö fookusest; eeldatakse MA kursuse “Hiina ühiskond ja poliitika” õpetamist. Hiina uuringute professor panustab ka Instituudi üldiste MA ja PhD kursuste õpetamisse, liitub teadustöö rühmadega ning juhib ja viib TLÜ Hiina uuringud uuele tasemele. 

Valdkonna seotus TLÜ, Eesti ja Euroopa arenguprioriteetidega: Alates Riigikogu väliskomisjoni raportist “Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025” (2012), on Eesti järkjärgult arendanud oma võimeid Aasia mõistmiseks ja uurimiseks ning Aasiaga suhtlemiseks. TLÜ humanitaarteaduste instituudis on Aasia regiooni õpetamine ja uurimine olnud üks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetatud fookusvaldkondi. 

Kandidaadile esitatavad nõuded (sh erialane kogemus)
Tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele (TLÜ töösuhete eeskirja lisad nr 2, 9 ja 10). Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor), ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Valdkonna eripärast tulenevad olulisimad nõuded antud ametikohal on järgmised:

 • hiina keele oskus väga heal tasemel (advanced level);
 • akadeemiline taust soovitatavalt sotsiaal- või poliitantropoloogias, kultuuriajaloos, kaasaegse kultuuri uuringutes, inim- või poliitgeograafias, mõtete ajaloos, filosoofias või politoloogias
 • publikatsioonid eelretsensioonitud akadeemilistes ajakirjades.

Tööülesanded
Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele nr 1, 2 ja 10:

 • õpetab kõigil tasemetel; juhendab MA tasemel; kaasab ja juhendab PhD tudengeid
 • tegeleb teadustööga, juhib teadusprojekte ja avaldab artikleid
 • osaleb ühiskondlikes ja ülikooliga seotud tegevustes
 • taotleb aktiivselt rahastust individuaalselt või kolleegidega Eesti/Euroopa/teiste rahvusvaheliste teadus-, vahetus- või muudest programmidest 
 • kasutab oma professionaalseid võrgustikke uute teaduskoostööde algatamiseks
 • korraldab TLÜ-s rahvusvahelisi teadusseminare 

Keeleoskuse nõuded ja potentsiaalsed akadeemilised kogukonnad

 • Inglise keel õppe- ja teadustööks vajalikul tasemel.
 • Väärtustatakse oskusi teistes hiina-tiibeti keeltes (Hiina vähemusrahvuste keeled, jaapani või korea keel).
 • Eesti keeles õpetamiseks ja administratiivülesannete täitmiseks on nõutud eesti keele omandamine kolme aasta jooksul vähemalt tasemel B1.

Koormus: 1,0.
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Töölepingu algus: 01.09.2020 

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused: humanitaarteaduste instituudi administratiivjuht Terje Kalamees, terje.kalamees@tlu.ee, 640 9317.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada 10. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) TLÜ personaliosakonda.

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Tenure track position in Chinese Studies)