Ametikoht: tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriaste - kaasprofessor
Akadeemiline üksus: loodus- ja terviseteaduste instituut
Akadeemiline suund: psühholoogia ja käitumisteadused
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2020

Akadeemilise tegevuse valdkonna kirjeldus: Kooli- ja nõustamispsühholoogia professor tegeleb koolipsühholoogide koolitamise ja vastava uurimistöö korraldamisega, luues võimalused teadmiste-oskuste omandamiseks kutsestandardis ette nähtud tasemel. Tema vastutusalasse kuulub uurimistööde läbiviimine õpilaste arengu ja õppimise valdkonnas, rõhuasetusega sotsiaal-emotsionaalsete probleemidega nii hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamisel kui ka laiemalt õpilaste, õpetajate ja perede heaolu. Tema ülesandeks on koordineerida ja juhtida nõustamise koolitust ja nõustamise meetodite arendustööd.  Professor õpetab psühholoogia BA, psühholoogia MA ja psühholoogia PhD õppekavadel. Samuti on tema tööülesandeks LTI teiste teadussuundadega integreeritavuse loomine ja interdistsiplinaarsete teadus ja rakendusprojektide (sh. koostöös erasektoriga) taotlemine. Professor panustab LTI tipp-keskuse tegevusse interdistsiplinaarsetes teadusprojektides osalemise ja teadusprojektide juhtimisega.  Professuuri vastutusalasse kuulub psüholoogia alaste õppekavade valdkonna edendamise eest vastutamine, doktorantide juhendamine Vajalik on ka osalemine psühholoogia valdkonna õppekavade arendamises ja õppetöö läbiviimises ning üliõpilaste juhendamises. Samuti on oluline tööülesanne koolipsühholoogia ja psühholoogilise nõustamise  alase hariduse edendamisega õpetajakoolituses. Oluline on koostöö ja sidemete loomine ülikoolidega koolipsühholoogia valdkonnas nii Eestis kui välismaal ning rahvusvaheliste teadusprojektide taotlemine. 

Ametikoha strateegiline olulisus
Koolipsühholoogide ettevalmistus on HTM poolt tehtud halduslepinguga kohustuseks TLÜ-le, arvestades koolipsühholoogide kroonilist puudujääki ja vajadust Eesti koolides.  
TLÜ 2015-2020 aastate arengukavas haridusuuendus üks fookusvaldkondadest. Loodus- ja terviseteaduste 2015-2023 aasta arengukavas on  märgitud alameesmärk 1.4.2. Sotsiaalse võimekuse ja tervisliku käitumise kujunemise toetamine, mis on seotud otseselt koolipsühholoogiaga.  
Senine tegevus LTI koolipsühholoogia valdkonnas on tulemuslik: on loodud koolituse õppekavad, loodud diagnostilised vahendid õpilaste kognitiivse ja sotsio-emotsionaalse arengu mõõtmiseks, on teostatud kõrgetasemelisi teadus- ja rakendustuuringuid. On realiseeritud erinevaid rakendusprojekte koostöös HTM ja koolidega. 

Professuur on strateegiliselt oluline järgmistel põhjusel: professuuri vastustusalaks on koolipsühholoogiaga seotud kompetentsid, mis on olulised koolipsühholoogide ettevalmistuses; interdistsiplinaarsetesse projektidesse kompetentside panustamine. Professuuri üks olulisemaid eesmärke on juhtida koolpsühholoogia alast ettevalmistust TLÜ-s ja Eestis. 
Koolipsühholoogia professuur on seotud psühholoogia, haridusteaduste ja tervisekäitumise valdkondade professuuridega, tehes koostööd ka loodusteaduste interdiststiplinaarsete projektide ja koolituse valdkondades. Tihedaim koostöö on professuuril hariduspsühholoogia professuuriga. 

Kandidaadile esitatavad nõudmised (sh erialane kogemus)
Tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele (TLÜ töösuhete eeskirja lisad nr 2, 9 ja 10). Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor), ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Valdkonna eripärast tulenevad olulisemateks nõueteks on järgmiste kompetentside olemasolu:

  • kandidaadil peab olema PhD kraad psühholoogias;
  • peab omama koolipsühholoogina töötamise kogemust;
  • peab omama võimekust koostöö tegemiseks LTI teiste loodus- ja käitumisteaduste ning HTI vastavate valkondadega.

Kandidaadil peab olema uurimustöö ja rakendusprojektide kogemus, seejuures osalemine rahvusvahelises projektis koolipsühholoogia valdkonnas. Kandidaadil peavad olema kõrgetasemelised publikatsioonid ja saadud uurimisprojektid koolipsühholoogia valdkonnas.  Professuur eeldab uurimisrühmade loomist ja nende töö koordineerimist, mistõttu soovitav, et kandidaadil on head juhtimisoskused. Kandidaadilt oodatakse  vajalikke oskusi osalemiseks LTI, TLÜ ja ülikoolivälistes akadeemilistes ning administratiivsetes otsustuskogudes ning komisjonides.  

Peab olema oskus töötada projektides koos koolis töötavate koolipsühholoogidega ning kaasata neid TLÜ projektidesse. 

Tööülesanded
Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele nr 1, 2 ja 10: õppetegevus – 30%, teadus- ja arendus- või muu loometegevus – 50%, ühiskondlik ja institutsionaalne tegevus – 20%.

Keeleoskuse nõuded

  • Inglise keel õppe- ja teadustöö läbiviimiseks vajalikul tasemel: vähemalt C1.
  • Eesti keele oskus on vajalik valdkonna üliõpilastele õppetöö teostamiseks, eestikeelse terminoloogia arendamiseks ja kasutamiseks. Eestikeelne ettevalmistus koolipsühholoogia ja nõustamise meetodite osas on orienteeritud töötamiseks eestikeelses koolis. Professuur vastutab ja töötab eelkõige eestikeelsete õppekavade täitmisel, vastavalt HTM-i halduslepingule TLÜga (koolipsühholoogide koolitamiseks Eesti koolidele). Ladus eesti keele oskus tuleks omandada 3 aasta jooksul.

Koormus: 1,0.
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Töölepingu algus: 01.09.2020 

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused: isiksusepsühholoogia lektor Aleksander Pulver, aleksander.pulver@tlu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada 10. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) TLÜ personaliosakonda.

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Tenure track position in School and Counselling Psychology)